1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

„Gdynia w kwiatach” - startuje kolejna edycja

Rozpoczyna się XX jubileuszowa edycja konkursu „Gdynia w kwiatach". Mogą w nim wziąć udział wszyscy mieszkańcy, których ogródki, balkony, tarasy, zielonymi aranżacjami, przysparzają miastu urody. Czasem jedno ciekawe rozwiązanie może zachęcić innych do poprawienia estetyki w najbliższym otoczeniu, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłem do udziału w kolejnej edycji.

Poniżej publikujemy regulamin konkursu a pierwszy kupon konkursowy wydrukujemy za tydzień, 13 czerwca w „Ratuszu" nr 1151.

REGULAMIN

§ 1
Konkurs „Gdynia w kwiatach 2014" adresowany jest do wszystkich właścicieli ukwieconych budynków, balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów domów, wejść i ogródków w Gdyni.
§ 2 Celem Konkursu jest poprawa estetyki Gdyni poprzez zachęcenie mieszkańców do upiększania swoich balkonów, okien, loggii, tarasów, dachów, wejść, ogródków i otoczenia budynków, zdobiących przestrzenie publiczne. Komisja konkursowa osobiście sprawdzi, czy zgłoszone aranżacje są widoczne z przestrzeni publicznych, takich jak ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, place miejskie, skwery, zieleńce, parkingi, przystanki komunikacji miejskiej itp.
§ 3 Konkurs obejmuje teren całego miasta Gdyni. Do konkursu mogą być zgłaszane wszystkie obiekty, o których mowa w § 1 i 2 ozdobione kwiatami, zielenią, elementami małej architektury. Zgłoszenia będą rozpatrywane w trzech kategoriach:
I. właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych,
II. właścicieli budynków jednorodzinnych,
III. instytucji, firm, wspólnot mieszkaniowych i innych właścicieli budynków wielorodzinnych.
O ich dopuszczeniu do konkursu decydować będzie Komisja powołana do jego przeprowadzenia.
§ 4 Uczestnicy zgłaszają zamiar przystąpienia do Konkursu na kuponach wydrukowanych w „Ratuszu". Każdy balkon, okno, taras, loggia, dach, wejście, ogródek i otoczenie budynku powinno być sfotografowane przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe o wymiarach 10×15 cm (maksymalnie 3 szt.). Mile widziane będą dołączone do kuponu fotografie w formie cyfrowej na płycie CD. Na kuponach należy podać numer konta należącego do osoby, wspólnoty lub instytucji biorącej udział w konkursie. Nie podanie numeru konta jest jednoznaczne z deklaracją osobistego odbioru nagrody w kasach Urzędu Miasta Gdyni, w wyznaczonym dniu. Kupony wraz ze zdjęciami należy składać w Zespole Prasowym Urzędu Miasta (p. 201) lub wysłać pocztą na adres: Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni, Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.
Termin składania kuponów upływa z dniem 15 sierpnia 2014 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu na imprezie „Dary Ziemi".
§ 5 W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisję w składzie:
Przewodnicząca: Maura Zaworska-Błaszkiewicz - Ogrodnik Miejski
Członkowie: Dorota Nelke - specjalista ds. miejskiego portalu internetowego; Joanna Grajter - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta Gdyni; Sylwia Szumielewicz - Tobiasz - Zespół Prasowy Urzędu Miasta Gdyni; Hanna Niedźwiecka - Pasternak - Biuro Ogrodnika Miasta; Zofia Halikowska - Biuro Ogrodnika Miasta
§ 6 Komisja konkursowa przyzna nagrody główne Prezydenta Miasta w ww. kategoriach o wartości 1170,00 zł netto (1300 brutto) każda oraz po trzy wyróżnienia w każdej kategorii po 306,00 zł netto (340 zł brutto). Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników. Sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe. Decyzja w sprawie ostatecznego podziału puli nagród należy do Komisji Konkursowej.
§ 7 Wyboru laureatów konkursu dokonuje komisja według ustalonych przez siebie kryteriów, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia przez uczestników będzie możliwość oglądania zgłoszonych aranżacji z przestrzeni publicznych. Komisja według tych samych kryteriów dokonuje również rozdziału nagród rzeczowych, ufundowanych przez sponsorów.
§ 8 Podstawowym kryterium oceny będzie estetyczny wygląd zgłoszonego obiektu widzianego z zewnątrz budynku (szczególnie od strony ulicy).
§ 9 Dopuszcza się przyznanie nagród dodatkowych ufundowanych przez Rady Dzielnic. Nagrody te przyzna komisja konkursowa na wniosek Rad Dzielnic, które dokonają własnej oceny zgłoszonych uczestników konkursu.
§ 10 Z udziału w konkursie wyłączeni są członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.

ikona