1150 (750) 2014-06-06 - 2014-06-12

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267. ) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2014.518)
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty zawiadamia,
że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie o ustalenie odszkodowania za udział ¼ części w nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żukowskiej, oznaczonej jako działka nr 2508/178, k.m. 18 Obręb Gdynia o pow. 123 m², zapisana w księdze wieczystej KW GD1Y/00006075/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni, objętej decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.10.2013 r., Nr RAAI.6740.233.2013.AW-521/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną".
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Termin na powyższe wyznaczam na 7 dni od dnia dokonania doręczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - art. 49 kpa).
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. nr 424, IV piętro) w godzinach urzędowania (godz. 8.00 - 16.00).

Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, ul. Narcyzowa 6,
poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty do spraw sekretariatu w wymiarze 1 etatu.
Szczegółowa treść ogłoszenia o rekrutacji wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami dostępna jest na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl - jednostki i firmy związane z samorządem.
Dokumenty należy przesyłać lub składać w sekretariacie szkoły do 20 czerwca 2014 r. do godz. 10.00. Wszystkie informacje na temat zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonu: 58 664 82 36.


Właściciele domku ogrodowego położonego przy ul. Korzeniowskiego 3
poszukują wykonawcy prac budowlanych w zakresie:
1. remontu dachu budynku głównego
2. remontu elewacji budynku głównego.
Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać u właścicieli domku ogrodowego pod adresem Gdynia ul. Korzeniowskiego 3/2. Kontakt: 692 423 685.
Oferty należy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia. Prace objęte są dofinan-
sowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków.
Oferta powinna zawierać wykaz zrealizowanych w ostatnich 2 latach prac budowlanych dotyczących obiektów zabytkowych.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 3/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Krasickiego 15 m 11, Reja 10 m 7, Wojewody Wachowiaka 5 m 10, Rolnicza 16 m 1, Żelazna 29 m 56, Ledóchowskiego 8 A m 2, Powstania Wielkopolskiego 93m 6, Żelazna 29 m 19, Morska 93 m 91, Wojewody Wachowiaka 9 C m 2, Chwarznieńska 4 m 18, Żelazna 25 m 22, Widna 3 m 32, Tucholska 1 m 20A, Morska 110 m 33, Chylońska 59-63 m 57, Ujejskiego 36 A m 2, Opata Hackiego 25 m 6, Bosmańska 50 m 4, Górna 4 m 10, Wejherowska 26 m7.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 30.05.2014 r. do dnia 11.07.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do:
1. zarządzenia nr 14959/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 25 o pow. 74 m², oznaczonej na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. zarządzenia nr 14960/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 55 o pow. 55 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1 i na karcie mapy KM 33 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 18/5 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. zarządzenia nr 14961/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Sezamowej 59 o pow. 39 m², oznaczonej na karcie mapy KM 31 obręb Wielki Kack obejmującej część działki nr 170/1 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 28.05.2014 r. do 18.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
- o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczyki 68 (część działki nr 501/85 km 26 obręb Gdynia, o łącznej pow. 44,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14957/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.05.2014 r. do 18.06.2014 r.
- o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Leszczyki 69 (część działki nr 501/85 km 26 obręb Gdynia, o łącznej pow. 44,5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 14956/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.05.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 28.05.2014 r. do 18.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424, wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni, w granicach administracyjnych portu morskiego, przy ul. E. Kwiatkowskiego 60, oznaczonej jako dz. nr 432/115, k.m. 104, obręb Gdynia, o pow. 1041 m², przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste do dn. 05.12.2089r., w trybie bezprzetargowego dołączenia na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni, od dnia 6.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni:
- przy ul. Zwierzynieckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. 416/80, KM 15, pow. 90 m²;
- przy ul. Puckiej 112, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony na 3 lata, magazynowanie-składowanie, cz. dz. nr: 209/13 o pow. o pow. 348,52 m², KM 99;
Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 28.05.2014 r. do 18.06.2014 r.

Stowarzyszenie „Perspektywa"
poszukuje
studentów 2/3 roku pedagogiki i psychologii do współpracy jako pomoc dla wychowawcy w świetlicy socjoterapeutycznych w Gdyni
w czasie Akcji Letniej w lipcu.
Oferuje niewielkie wynagrodzenie. Mile widziane również osoby chcące odbyć praktykę.
Zainteresowani proszeni są o kontakt z Joanną Bigas-Melzer, tel. 664 748 138.

ikona