1151 (751) 2014-06-13 - 2014-06-19

Ogłoszenia

Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej Gdynia Arena w Gdyni
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę łącznie 3 pomieszczeń (o łącznej powierzchni 144,90 m²), stanowiących część nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomiczno-handlowej. Okres dzierżawy - 17.07.2014 r. - 30.06.2016 r.
Wysokość czynszu zostanie ustalona w drodze przetargu. Zamawiający ustala stawkę minimalną za całą powierzchnię dzierżawy w wysokości netto tj. bez podatku od towarów i usług na kwotę 217,35 zł. (słownie: dwieście siedemnaście złotych 35/100) za jeden dzień imprezy.
Niezależnie od czynszu dzierżawnego Dzierżawca ponosić będzie miesięczne koszty eksploatacji dzierżawionej części obiektu tj. za zużycie energii elektrycznej, zużycie zimnej wody, podgrzanie wody, odprowadzenie ścieków w wysokości netto 55,00zł, za netto jeden dzień imprezy.
Dzierżawca zobowiązany będzie do wyposażenia lokalu w niezbędny sprzęt RTV, AGD oraz stanowiska kasowe na własny koszt. Dzierżawca zobowiązany będzie złożyć kaucję zabezpieczającą należyte wykonanie umowy w wysokości 4.000,00 zł.
Termin składania ofert upływa w dniu w dniu 23 czerwca 2014 roku o godz. 9.30.
Materiały przetargowe można nabyć w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni pok. 013B lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5080_.html od dnia 16.06.2014 r. Dyrektor Hali Sportowo-Widowiskowej zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428:
1.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. H. Siemiradzkiego (część działki nr 344, km 56 obręb Gdynia, o pow. 250 m²) przeznaczonej na do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną, stanowiącego załącznik nr1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15071/14/VI/M z dnia 03.06.2014 roku;
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Jana z Kolna (część działki nr 87/7, km 119 obręb Gdynia, o pow. 610 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury przy ul. Jana z Kolna 8, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15072/14/VI/M z dnia 3.06.2014 roku;
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.06.2014 roku do 25.06.2014 roku.


Prezydent Miasta Gdyni informuje
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Podgórnej 5 (część działki nr 797/218 km 49 obręb Gdynia, o łącznej pow. 49 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15076/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.06.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.06.2014 r. do 26.06.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Donimirskiego (część działki nr 808/209, 798/218 km 49 obręb Gdynia, o łącznej pow. 101 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15075/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.06.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.06.2014 r. do 26.06.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Donimirskiego (część działki nr 808/209 km 49 obręb Gdynia, o łącznej pow. 29 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15074/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.06.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.06.2014 r. do 26.06.2014 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Donimirskiego (część działki nr 805/215 km 49 obręb Gdynia, o łącznej pow. 67 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 15073/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3.06.2014 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.06.2014 r. do 26.06.2014 r.


Dyrektor VI LO w Gdyni,
zatrudni od 1 sierpnia 2014 r. konserwatora-rzemieślnika w wymiarze 0,5 etatu.
Praca w godzinach popołudniowych. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, uprawnienia SEP, mile widziane uprawnienia do pracy na wysokości. Podanie wraz z CV można składać do 10.07.2014 r. osobiście w budynku szkoły: ul. Kopernika 34 - pokój 2D (kadry), za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@vilo.org, faksem, nr 58 622 22 33.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia osób niepełnosprawnych w rynek pracy
Termin składania ofert ustala się do dnia 11 lipca 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) z późniejszymi zmianami. Opis przedmiotu zamówienia: remont dwóch sanitariatów.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. od godz. 9.00 do 14.00 w zamkniętej kopercie do dnia 23.06.2013 r. do godz. 14.00.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od godz. 8.00 do 15.00.
Treść zapytania ofertowego oraz dokumentacja remontowa na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl/, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo - handlowo - usługowej. Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 9.06 do 30.06.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 8 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 4 sierpnia 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m²; ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m²; ul. Skrzypowej 32 o pow. 869 m²; ul. Przemyskiej 34 o pow. 27536 m²; ul. Strzelców 28 o pow. 1457m²; ul. Sanockiej 26 (obecnie Bądkowskiego) o pow. 1825 m²; ul. Żeromskiego 6 o pow. 383 m²; ul. Chawszczyńskiej 155 o pow. 43942 m²; ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 6 czerwca 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana
na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Obwieszczenie
działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267. ) w związku z art. 8 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U.2014.518 )
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty zawiadamia, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie o ustalenie odszkodowania za nieruchomość położoną w Gdyni przy ul. Żurawiej, oznaczoną jako działki nr 157/6 o pow. 478 m², nr 317/6 o pow. 16 m², nr 319/6 o pow. 582 m², zapisaną w księdze wieczystej Cisowa W. 42 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni, objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.10. 2013 r., Nr RAAI.6740.241.2013.AW-679/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej". Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Termin na powyższe wyznaczam na 7 dni od dnia dokonania doręczenia (doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia - art. 49 kpa).
Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. nr 424, IV piętro) w godzinach urzędowania (w godz. 8.00 - 16.00).


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu innowacji społecznych w postaci działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na realizacji działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w tym prowadzenie klubu dla młodzieży) i organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego.
Przewidywana kwota dotacji w 2014 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 210 000,00 PLN.
W kolejnych latach środki finansowe na realizację zadania będą odpowiednio nie mniejsze niż iloczyn 1/4 kwoty środków na realizację zadania w 2014 r. oraz ilości miesięcy realizacji zadania w danym roku, a także nie większe niż 250% kwoty przyznanej w 2014 r., jak również każdorazowo ustalane aneksem do umowy na dany rok. W kolejnych latach, od 2015 r. środki te, mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego: www.ppnt.pl, a także na tablicy ogłoszeń w PPNT Gdynia i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.07.2014 r. do 30.06.2017 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 20.06.2014 r. do godz. 12.00 w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek B-L, skrzydło A, pietro V, pok. 510. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej PPNT Gdynia i UM Gdynia, na stronie internetowej http://www.ppnt.pl/, na tablicy ogłoszeń w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym Gdynia i Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na powierzenie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowaniu i realizacja Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk.

Przewidywana kwota w 2014 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 9 000,00 PLN.
W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania będą odpowiednio nie mniejsze niż iloczyn 1/5 kwoty środków na realizację zadania w 2014 r. i ilości miesięcy realizacji zadania w danym roku. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania potwierdzana będzie aneksem do umowy. Od 2015 r. środki na finansowanie zadania mogą być waloryzowane zgodnie ze wskaźnikami ekonomicznymi przyjętymi do szacowania projektu budżetu Gminy na dany rok.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS
w Gdyni i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.08.2014 r. do 31.12.2016 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 25.06.2013 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 40 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".