1153 (753) 2014-06-27 - 2014-07-03

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 21 lipca 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marynarskiej 22 o pow. 1046 m²; ul. Marynarskiej 24 o pow. 671 m²; ul. Marynarskiej 20A o pow. 444 m²; ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m²; ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m²; ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m²; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m²; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kacze Buki 15F o pow. 711 m²; ul. Kacze Buki 15G o pow. 698 m²; ul. Kacze Buki 15H o pow. 1063 m²; ul. Kacze Buki 15I o pow. 816 m²; ul. Kacze Buki 15J o pow. 842 m²; ul. Łanowej 14B o pow. 1441 m²; ul. Łanowej 14C o pow. 1341 m²; ul. Łanowej 15D o pow. 1201 m²; ul. Łanowej 15H o pow. 1297 m²; ul. Łanowej 15I o pow. 1228 m²; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m²; ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m²; ul. Kormorana 24 o pow. 1264 m²; ul. Kormorana 26 o pow. 1263 m²; ul. Kormorana 28 o pow. 1263 m²; ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297 m²; ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m²; ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m²;
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 18 czerwca 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Właściciele zabytkowego budynku położonego w Gdyni przy ul. Portowej 4
poszukują wykonawców do przeprowadzenia remontu dachu.
Szczegółowy zakres prac można uzyskać pod adresem: Joanna Pollok, 81-350 Gdynia, ul. Portowa 4 m 4, tel. 58 698 05 18, lub 512 280 295 , e-mail: h_pollok@interia.pl
Pisemne oferty należy składać do 11 lipca 2014 roku. Prace remontowe są dotowane z budżetu miasta Gdyni. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich zaproponowanych materiałów wykończeniowych wraz ze zdjęciami, folderami lub linkami oraz referencje z wykonanych remontów dachów w obiektach zabytkowych w ostatnich trzech latach.
Pytania techniczne należy kierować do Artura Kuczyńskiego, tel. 600 201 394, e-mail: artur.kuczynski76@gmail.com

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000.000 euro na:
zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni - wydzielenie buspasów, przebudowa zatok autobusowych i przebudowa placu postojowego.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/buspasy
Termin składania ofert: 3.07.2014 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - w sprawach merytorycznych: Ewa Muszyńska, tel. 58 761 20 22, w godz. 7.30 - 15.30, Tomasz Delekta, tel. 58 761 20 23, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.30 - 15.30. Zwiększenie konkurencyjności transportu publicznego w Gdyni, dzięki przebudowie infrastruktury komunikacji zbiorowej wraz z zakupem nowoczesnego taboru.
Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Gdyni,
wykonującego zadanie starosty z zakresu administracji rządowej
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udostępnienia nieruchomości nieuregulowanym stanie prawnym
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2013.267 ) i art. 115 ust. 3 i art. 124b, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że na wniosek TELTOR-POL PÓŁNOC S.A. z siedzibą w Gdańsku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o udostępnieniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 949/5, k.m. 58 Obręb Gdynia, w celu wykonania czynności związanych z awaryjną wymianą przewodów i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci linii kablowej SN 15kV przechodzącej przez tę nieruchomość.
W związku z powyższym zainteresowane strony mogą składać ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski w przedmiotowej sprawie do Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Po tym terminie przedmiotowa sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dokumentację.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Rdestowej, opisanej na karcie mapy 14, obręb Kolonia oznaczonej jako działka nr 129/7 o powierzchni 4.916 m² objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00011186/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15241/14/VI/M z dnia 17 czerwca 2014 r., wywieszony został na okres od 20.06.2014 r. do 11.07.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Manganowej 25 (część działki nr 688/36, km 10 obręb Pogórze, o pow. 200 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15253/14/VI/M z dnia 17.06.2014 roku;
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.06.2014 roku do 14.07.2014 roku.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 przy ul. Okrzei 6
zatrudni od 1.09.2014 r. nauczyciela fizyki z matematyką. Kontakt tel. 58 663 79 88

Dyrektor Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego w Gdyni, ul. Energetyków 13A
poszukuje specjalisty ds. kadr w wymiarze 0,25 etatu oraz konserwatora w wymiarze 0,25 etatu (na zastępstwo).
Składanie ofert do 7.07.2014 r.
Szczegółowe informacje na: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6841_95283.html?podk=4782 oraz http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6841_95281.html?podk=4782

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sandomierskiej (cz. działki nr 755/255, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 63 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 15246/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy pl. Górnośląskim (działka nr 315/81 i cz. działki nr 394/81, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 3602 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 15247/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014 r.) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w zespole pasaży handlowych - nakłady Dzierżawcy.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 133/30, KM 87 obręb Gdynia) o powierzchni 800 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 15248/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze- uprawy jednoroczne.
4. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90 obręb Gdynia) o powierzchni 400 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 15249/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2014 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.06.2014 r. do 14.07.2014 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro
na przebudowę placu zabaw przy ul. Wolności w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/placwolnosci
Termin składania ofert: 8.07.2014 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Urszula Kubicka Formela, tel. 58 761 20 74 w godz. 7.30 - 14.30, w sprawach proceduralnych:
Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000.000 euro na:
budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wielkopolską, w rejonie skrzyżowania ulic Wielkopolska-Racławicka-Parkowa, w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego http://www.zdiz.gdynia.pl/
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/sygnraclawicka
Termin składania ofert: 2.07.2014 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - w sprawach merytorycznych: Anna Hellich, Ewa Laskowska, tel. 58 761 20 37, 58 761 20 39, w godz. 8.30 - 13.30, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 7.30 - 15.30.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000.000 euro na:
remont jezdni i chodnika ul. Gajowej na odcinku od ul. Dębowej do ul. Gajowej nr 29 oraz remont jezdni ul. Wąskiej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Stawnej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/gajowa
Termin składania ofert: 3.07.2014 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.30 - 15.30.
ikona