Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1155 (755) 2014-07-18 - 2014-07-31

Ogłoszenia

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista. Szczegóły oferty znajdują się na stronie http://www.experyment.gdynia.pl/ w zakładce Aktualności.
Termin składania dokumentów upływa 29 lipca 2014 r.

***
Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5 186 000.000 euro na: budowę parkingów rowerowych na terenie Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl. SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/parking. Termin składania ofert: 25.07.2014 r. o godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - w sprawach merytorycznych: Joanna Adamczyk, tel. 58 761 20 35, w godz. 7:30 – 15.30,

w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.00 – 15.00.

***
 Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Oddział w Gdańsku 

ogłasza nabór na stanowisko :
 inspektor,  0,5 etatu w Referacie Przygotowywania i Publikowania Katalogów
 w OBL  (stanowisko w Gdańsku).
Zakres zadań, wymagania, sposób składania ofert o pracę i inne informacje można znaleźć na stronie internetowej Instytutu   http://www.ipn.gov.pl/ .

***

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz.dz.nr 287/2 k.m.104 o pow. 150 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 03.07.2014r. do dnia 23.07.2014r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej - cz.dz.nr 57/18 k.m.11 o pow.41m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od dnia 03.07.2014r. do dnia 23.07.2014r.

***

Szkoła Podstawowa nr 17 w Gdyni

zatrudni od 01.08.2014 r. konserwatora na 3/4 etatu. Podanie należy składać do 25 lipca br. Tel. kontaktowy 58 511 25 84.

***

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), uchwał Rady Miasta Gdyni nr XXXIV/721/13 i nr XXXIV/722/13 z dnia 25.09.2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od północy – wzdłuż ul. Wielkopolskiej; od wschodu – wzdłuż ul. Inżynierskiej; od południa i zachodu – wzdłuż: ul. Architektów, przedłużenia na północ ul. Mierniczej, granicy obszaru zespołu pałacowo-parkowego w Małym Kacku, ul. Wrocławskiej, do ul. Wielkopolskiej,

2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo” obejmującego obszar, którego granice przebiegają: od wschodu – wzdłuż granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulicy Olimpijskiej oraz granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Wileńskiej i Kieleckiej w Gdyni; od południa i zachodu – wzdłuż ul. Małokackiej oraz wzdłuż granicy terenu przeznaczonego na powiększenie terenu schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”; od północy – wzdłuż ul. Małokackiej oraz północnej granicy działki nr 195/16,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29.07.2014 r. do 19.08.2014 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30 w godzinach jego otwarcia.

Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie m.p.z.p. części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej, odbędzie się w dniu 13.08.2014 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie m.p.z.p. części dzielnic Witomino-Radiostacja i Witomino-Leśniczówka w Gdyni, rejon schroniska dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”  odbędzie się w dniu 12.08.2014 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2014 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością ruchową.

Termin składania ofert ustala się do dnia 14 sierpnia 2014 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

***

 

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 
81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000,00 euro na remont tarasu wraz z podporami i balustradą, budynku Akwarium Gdyńskiego przy al. Jana Pawła II 1 w Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia oraz SIWZ dostępne są na stronie internetowej zamawiającego: www.mir.gdynia.pl/przetargi. Termin składania ofert: 30.07.2014 r., miejsce składania ofert: Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy, 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, pok. 725 (Sekcja Zamówień Publicznych i Przetargów). Sposób porozumiewania się: mailowo na adres zamowienia.publiczne@mir.gdynia.pl lub faksowo na numer 58 73 56 195.

Zamówienie jest dofinansowane przez Gminę Miasta Gdyni.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu - w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze, obok pokoju 428: wykazu nieruchomości o pow. 300 m² położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni oznaczonej na karcie mapy KM 42 obręb Gdynia, jako część dz. 222/2 (powstałej w wyniku podziału dz. 157/2 w związku z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00009121/5.

Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza.

W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 15288/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 30.06.2014 r. do 21.07.2014 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Legionów 23 A, opisanej na karcie mapy 60, obręb Gdynia oznaczonej jako działka nr 29 o powierzchni 701 m² objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00023916/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15347/14/VI/M z dnia 1 lipca 2014 r., wywieszony został na okres od dnia 2.07.2014 r. do dnia 23.07.2014 r.

***

Uwaga, organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Gdyni

ogłosił w Zarządzeniu Nr 15322/14/VI/O z dnia 24 czerwca 2014r. otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w okresie od 1.09.2014 r. do 31.08.2015 r. Przewidywana kwota dotacji 130 000,00 zł brutto. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadań i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego oraz w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia, ul. 3 Maja 27/31. Ostateczny termin składania ofert ustala się na 21 lipca 2014 r. w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Gdyni, (ul. 10 Lutego 24, pokój 602). W przypadku ofert wysyłanych pocztą, liczy się data wpływu do Kancelarii UM (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54).

Oferty złożone po 21 lipca 2014r. nie zostaną rozpatrzone. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 sierpnia 2014 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 4/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Porębskiego 6D m 2, Romanowskiego 6B m 12, Bp. Dominika 45m 6, Widna 2 m 18, Swarzewska 60 m 9, Chrzanowskiego 12 m 5, Chylońska 59-63 m 64, Wejherowska 24 m 9, Warszawska 35 m 18, Śląska 51 m 74, Gniewska 24 m 21, Nauczycielska 5 m 41, Rolnicza 10 kl. A m12. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 11.07.2014 r. do dnia 22.08.2014 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Łopianowej, oznaczonej jako działka nr 100, KM 37, obręb Wielki Kack, o powierzchni 2300 m², dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta GD1Y/00014062/1. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15346/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1.07.2014 r. wywieszony został na okres od 3.07.2014 r. do dnia 24.07.2014 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem gminnych pomieszczeń użytkowych. Przetarg odbędzie się dnia 05.08.2014 r. o godz. 10.00 w sali nr 105 Urzędu Miasta Gdyni. Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 oraz umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni www.investgdynia.pl  wraz z regulaminem przetargu. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Lokalami Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni - pokój  431 tel.: 58 668 89 44 i 58 668 89 30.

***

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni, ul. Bp. Dominika 13 A

zatrudni od 1 września 2014 r następujących pracowników obsługi:

3 sprzątaczki w wymiarze pełnego etatu,

1 dozorcę w wymiarze pełnego etatu.

CV i list motywacyjny należy składać do 8 sierpnia 2014 r. w sekretariacie szkoły.

ikona