UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1157 (757) 2014-08-08 - 2014-08-21

Ogłoszenia

Poszukiwany wykonawca na wykonanie konstrukcji dachowej oraz stropu nad parterem w budynku wpisanym do rejestru zabytków miasta Gdyni. 
Przedmiot robót:  rozbiórka istniejącego dachu (pokrycie dachowe, więzba), usunięcie scian działowych na strychu, wymiana stropu na nowy nad  parterem, wykonanie wieńca oraz nowej konstrukcji dachowej wraz z pokryciem dachowym (dachówka).
Adres inwestycji:  ul. Św. Mikołaja 9, Gdynia 81-062.
Kontakt do inwestora:  Stelmach Arkadiusz, tel. 889 541 716; Stelmach Ewa,  tel. 505 921 750.
Oferty proszę składać listownie na adres  ul.Św Mikołaja 9  81-062 Gdynia, Stelmach Ewa
Rozpatrzenie ofert nastąpi dnia 15.08.2014 r. Specyfikację robót uzyskać można pod w/w adresem.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 1 września 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
ul. Marynarskiej 22 o pow. 1046 m²; ul. Marynarskiej 24 o pow. 671 m²; ul. Marynarskiej 20A o pow. 444 m²; ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m²; ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m²; ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m²; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kacze Buki 15F o pow. 711 m²; ul. Kacze Buki 15G o pow. 698 m²; ul. Kacze Buki 15H o pow. 1063 m²; ul. Kacze Buki 15I o pow. 816 m²; ul. Kacze Buki 15J o pow. 842 m²; ul. Śliskiej 4A o pow. 620 m²; ul. Śliskiej 4B o pow. 659 m², ul. Śliskiej 4C o pow. 706 m²; ul. Śliskiej 4D o pow. 757 m²; ul. Łanowej 14B o pow. 1441 m²; ul. Łanowej 14C o pow. 1341 m²; ul. Łanowej 15D o pow. 1201 m²; ul. Łanowej 15H o pow. 1297 m²; ul. Łanowej 15I o pow. 1228 m²; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m²; ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m²; ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m²; ul. Kormorana 24 o pow. 1264 m²; ul. Kormorana 26 o pow. 1263 m²; ul. Kormorana 28 o pow. 1263 m²; ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297 m²; ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m²; ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 1 sierpnia 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej UM Gdyni: http://www.investgdynia.pl/. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Zarząd Dróg i Zieleni 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na: utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt typu „yomb" w ciągu ul. Koperkowej na odcinku od ul. Jarzębinowej do pos. nr 50 i 39 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/koperkowa 
Termin składania ofert: 20.08.2014 r. o godz. 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00 - 15.30, Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28, w godz. 8.00 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 11 w Gdyni
ul. Porębskiego 21, 81-185 Gdynia
ogłasza zamówienie publiczne o wartości poniżej 5 186 000 euro na robotę budowlaną:
wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 11 w Gdyni w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła".

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie terenu pod budowę: prace niwelacyjne. Wykonanie nawierzchni: wykonanie podsypki piaskowej, wykonanie warstwy tłucznia kamiennego, wykonanie warstwy miału kamiennego, wykonanie nawierzchni amortyzującej. Roboty wykończeniowe: dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw, wykonanie trawnika i architektury zielonej, wykonanie ogrodzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4876_.html
Termin składania ofert: 19.08.2014 r. o godz. 9.00 miejsce: w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: dyrektor Judyta Śliwińska, tel. 58 625 57 09 lub tel. kom. 692 729 987, w godz. 9.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010.234.1536 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2014.
Termin składania ofert upływa z dniem 28 sierpnia 2014 roku.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: http://www.gdynia.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że został zebrany cały materiał dowodowy w sprawie o udostępnienie nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 949/5, km. 58 Obręb Gdynia, w celu wykonania czynności związanych z awaryjną wymianą przewodów i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej, w postaci linii kablowej SN 15kV przechodzącej przez tę nieruchomość.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Termin na zapoznanie się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz skorzystanie ze wskazanych wyżej uprawnień wyznacza się na 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 (pok. nr 424, IV piętro) godziny urzędowania (w godz. 8.00 - 16.00).

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od dnia 4.08.2014 r. do dnia 25.08.2014 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni, ul. Rozewska 33
zatrudni od 1.09.2014 r.: nauczyciela języka angielskiego i psychologa szkolnego.
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie szkoły w godz. 8 00 - 15 30, tel. 58 623 25 88.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34
z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni, ul. Cylkowskiego 5 zatrudni od 1 września 2014r pracownika obsługi (sprzątaczka) w wymiarze 7/8 etatu.
CV i podanie o pracę należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 - 15.00.
Informacji udzielamy pod nr tel. 58 622 14 34.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4
w Gdyni przy ulicy Okrzei 6
zatrudni od 1 września 2014 r. nauczyciela fizyki z matematyką, w pełnym wymiarze godzin. Tel. 58 663 79 88.

Zespół Szkół nr 10,
ul. Staffa 10, 81-597 Gdynia
poszukuje dostawców artykułów żywnościowych dla potrzeb stołówki szkolnej w trybie zapytania o cenę
. Formularz cenowy do odebrania w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00 - 13.00. Oferty należy składać do 29 sierpnia 2014 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na: wykonanie robót awaryjno - naprawczych na miejskiej kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.zdiz.gdynia.pl/ 
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/kanalizacja
Termin składania ofert: 20.08.2014 r. o godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28 w godz. 7.30 - 15.30, Izabela Kapkowska, tel. 58 761 20 27 w godz. 7.30 - 15.30, Małgorzata Formela, tel. 58 761 20 89 w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.