1161 (761) 2014-09-12 - 2014-09-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pasiecznej (działka nr 594/218, KM 67 obręb Gdynia, o pow. 444 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 16002/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09. 2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Żywicznej (część działki nr 657/15, KM 66 obręb Gdynia, o pow. 356 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat(załącznik do Zarządzenia nr 16003/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09. 2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pasiecznej (działki nr 585/214 i 586/214, KM 67 obręb Gdynia, o pow. 295 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 16004/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
4. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej (działka nr 604/263, KM 66 obręb Gdynia, o pow. 446 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 16005/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
5. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Polnej (część działek nr 49 KM 67 obręb Gdynia oraz nr 438/14 KM 141 obręb Gdynia, o pow. 330 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku (załącznik do Zarządzenia nr 16006/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r.) z przeznaczeniem na uprawę warzyw, bez prawa trwałego grodzenia.
6. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Widnej (część działki nr 523/140, KM 65 obręb Gdynia, o pow. 21 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (załącznik do Zarządzenia nr 16007/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r.) z przeznaczeniem na remont osłony śmietnikowej oraz ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 4.09.2014 roku do dnia 25.09.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, oznaczonej jako działka nr 2344/30, karta mapy 18, obręb Gdynia, o powierzchni 205 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00017303/4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właściciela i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15998/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r. wywieszony został na okres od 5.09.2014 r. do 26.09.2014 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro
na utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt typu „yomb" w ciągu ul. Przemyskiej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: ftp://server.zdiz.gdynia.pl/przemyska
Termin składania ofert: 25.09.2014 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych:
Bożena Młodzianowska,
tel. 58 761 20 22, w godz. 8.00 - 15.00, Wiesław Jabłonowski, tel. 58 761 20 28, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00, Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro
na utrzymanie zimowe jezdni al Jana Pawła II wraz z miejscami postojowymi i parkingami w rejonie AIII w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/zima
Termin składania ofert: 1.10.2014 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych:
Joanna Skomska,
tel. 58 761 20 72 w godz. 7.30 - 15.30, Jerzy Kwiatek, tel. 58 761 20 71 w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87. w godz. 8.00 - 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 2A, oznaczonej jako działki: nr 622/71, nr 617/70 oraz nr 1060/70, KM 75 o łącznej powierzchni 469 m², dla których Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgi wieczyste: GD1Y/00023785/1 i GD1Y/00024830/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 15999/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2.09.2014 r. wywieszony został na okres od 3.09.2014 r. do 24.09.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Świętopełka (części działki nr 1045/160), KM 82 obręb Gdynia) o powierzchni 424 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 1 rok, w trybie bezprzetargowym (załącznik do Zarządzenia nr 15989/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r.) z przeznaczeniem na: parking, drogę wewnętrzną oraz zieleń ozdobną. Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 4.09.2014 r. do 25.09.2014 r.

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych
w Gdyni, ul. Morska 79
poszukuje kandydata na stanowisko: referenta ds. księgowości.
Składanie ofert w sekretariacie szkoły do 26.09.2014 r. do godz. 10.00.
Szczegółowe informacje na http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6435_80035.html?podk=4883 oraz na stronie szkoły: http://www.zsm.gdynia.pl/

Dyrekcja SP nr 13 w Gdyni
zatrudni strażnika ruchu drogowego w wymiarze ½ etatu
(20 godzin tygodniowo) od 1 października 2014 roku.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły tel. 58 622 23 43.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe
na: zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę. Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64, fax. 58 661 52 50.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Kołobrzeskiej (część działki nr 290/4 km 52 obręb Gdynia, o pow. 32 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR16001/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.09.2014 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 3.09.2014 r. do 24.09.2014 r.

ikona