Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie. Budowa węzła Karwiny. Prace odbywają się całodobowo i trwać będą do dnia 28 września. Szczegóły w komunikacie.
1162 (762) 2014-09-19 - 2014-09-25

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na budowę chodnika wzdłuż budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 192 w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem http://ftp//server.zdiz.gdynia.pl/rzp/morska
Termin składania ofert: 2.10.2014 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni, ul. Chylońska 237
zatrudni od 1.10.2014 r. dozorcę na ½ etatu.
CV należy składać osobiście w godz. 9.00 do 13.00 w pokoju 118.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 9/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Żelazna 20 m 29, Gniewska 22 m 21, Partyzantów 39 bl. IV m 128, Legionów 98 m 9, Chylońska 59 - 63 m 74. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 16.09 do 30.10.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy p.344 wykazu
nr 8/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Morska 95/76, Op. Hackiego 27/13, Op. Hackiego 23/8, Berlinga 10A/5, Boh. Star. Warszawskiej 25/29, Młyńska 17/10, Widna 11/53, Powst. Wielkopolskiego 107/15, ul. Kampinoska 2/8.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 16.09.2014 r. do 30.10.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej jako część działki nr 712/3, km 76 obręb Gdynia o pow. 710 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 16061/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 9.09.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 15.09.2014 r. do 6.10.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aresa (część działki nr 140/4, KM 19 obręb Wiczlino, o pow. 492 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 16060/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 9.09.2014 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na utwardzenie nawierzchni jezdni gruntowej płytami typu YOMB - ul. Płk Dąbka w Gdyni na odcinku około 100 mb od zjazdu pomiędzy nr 230/232 w kierunku ogródków działkowych.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: http://ftp//server.zdiz.gdynia.pl/rzp/dabka
Termin składania ofert: 2.10.2014 r. godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na utwardzenie nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB w ciągu ul. Gradowej w Gdyni na odcinku około 430 mb.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: http://ftp//server.zdiz.gdynia.pl/rzp/gradowa
Termin składania ofert: 2.10.2014 r. godz. 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Bożena Młodzianowska, tel. 58 761 20 22, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska, tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00 - 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Armatorów 5A, oznaczonej jako działka nr 234/42, KM 74, obręb Gdynia o powierzchni 472 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00024106/5. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16076/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 9.09.2014 r. wywieszony został na okres od 11.09.2014 r. do 2.10.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kadmowej 7, oznaczonej jako działka nr 370, KM 7, obręb Pogórze o powierzchni 518 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00012770/3. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16075/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 9.09.2014 r. wywieszony został na okres od 11.09.2014 r. do 2.10.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza w Zarządzeniu Nr 16085/14/VI/M z dnia 09 września 2014r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych - podziemia hali płaskiej ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005121/1 przeznaczonych do najmu od dnia 15 października 2014r na czas nieoznaczony na prowadzenia działalności handlu detalicznego i spożywczego, usług nieuciążliwych stoisk mięsnych z wyłączeniem sprzedaży świeżych ryb, kwiatów w pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wynajmującego podanych poniżej:
Pawilon handlowy nr 1 o powierzchni 22,19 m²; Pawilon handlowy nr 2 o powierzchni 19,70 m²; Pawilon handlowy nr 3 o powierzchni 19,17 m²; Pawilon handlowy nr 4 o powierzchni 18,69 m²; Pawilon handlowy nr 5 o powierzchni 18,56 m²; Pawilony handlowe nr 6 i 7 połączone o powierzchni łącznej 35,17 m²; Pawilon handlowy nr 8 o powierzchni 26,20 m²; Pawilon handlowy nr 9 o powierzchni 21,74 m²; Pawilon handlowy nr 10 o powierzchni 18,36 m²; 10. Pawilon handlowy nr 11 o powierzchni 18,24 m²; Pawilon handlowy nr 12 o powierzchni 17,44 m²; Pawilon handlowy nr 14 o powierzchni 20,99 m², Pawilon handlowy nr 15 o powierzchni 20,59 m²; Pawilon handlowy nr 16 o powierzchni 20,59 m²; Pawilon handlowy nr 17 o powierzchni 20,68 m²; Pawilon handlowy nr 18 o powierzchni 20,69 m²; Pawilon handlowy nr 19 o powierzchni 20,90 m²; Pawilon handlowy nr 20 o powierzchni 20,91 m²; Pawilon handlowy nr 21o powierzchni 21,14 m²; Pawilon handlowy nr 22 o powierzchni 21,61 m²; Pawilon handlowy nr 23 o powierzchni 21,30 m²; Pawilon handlowy nr 24 o powierzchni 21,83 m²; Pawilon handlowy nr 25 o powierzchni 13,92 m²; Pawilon handlowy nr 26 o powierzchni 19,34 m².
Dla nieruchomości wymienionych wyżej ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego dla pawilonów handlowych od poz. 1 do poz. 24 w wysokości 263 zł z wyłączeniem poz. 6, która wynosi 439,00 zł i poz. 23, która wynosi 174 zł.
Wylicytowany czynsz miesięczny najmu jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Wynajmującego Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni ul. Warszawska 67 A. Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu najmu najemca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wadium ustala się w kwocie 3.000,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 25,00 zł. Na poczet czynszu najmu zalicza się wadium. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz administratora Zespołu Miejskich Hal Targowych - ABK Nr 4 Zakład Budżetowy w Gdyni ul. Warszawska 67 A. W umowach najmu zostanie zawarty zapis, iż Najemcy znany jest stan techniczny pawilonu handlowego. Na obszarze zabudowanym Zespołem Miejskich Hal Targowych obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie może dokonywać cesji praw z umowy ani oddawać osobie trzeciej przedmiotu najmu do płatnego lub bezpłatnego używania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości za poniesione nakłady.
Przetarg odbędzie się 3 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali 105 pierwsze piętro Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54.
Wadium w wysokości 3.000,00 zł płatne do 1 października 2014 r. na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 1 października 2014 r. do godz. 14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 sala mieszkańców Kasa C.
Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.investgdynia.pl oraz w Urzędzie Miasta Gdyni al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 426 pod telefonami 58 668 85 11 lub 58 668 85 33.

ikona