1163 (763) 2014-09-26 - 2014-10-02

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej  5.186.000 euro
na modernizację nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Legionów w Gdyni na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. Hallera.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/legionow
Termin składania ofert: 3.10.2014 r. godz. 13.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ewa Muszyńska,  tel. 58  761 20 22, w godz. 8.00 - 15.00, Bożena Młodzianowska, tel. 761 20 22, w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.
 
***
Prezydent  Miasta  Gdyni wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej odwołuje przetarg ustny nieograniczony z dnia 26 września 2014 r.
na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka-Maciejewicza, oznaczonej jako działka nr: 1032/4 o powierzchni 2483 m², karta mapy 21, obręb Pogórze, objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00030328/2.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl; wywieszone na tablicy ogłoszeń  Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości  przy pok. 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54; wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 18 lipca 2014 r.; a informacja o ogłoszonym przetargu w biuletynie informacyjnym Rady i Prezydenta  „Ratusz" w dniu 1.09.2014r. Powodem odwołania przetargu jest Zmiana planu wykorzystania przedmiotowej nieruchomości.
Ww. działka będzie przedmiotem zamiany pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o przyczynach odwołania przetargu można uzyskać w Referacie Mienia Skarbu Państwa Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w pok. 401 na IV piętrze w godz. 8.00 -16.00, tel. 58 668 89 48.
Informacja o odwołaniu przetargu zostanie zamieszczona na: stronach internetowych: www.gdynia.pl/bip/; www.investgdynia.pl; wywieszona na tablicy ogłoszeń  Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości przy pok. 336, na III piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. .Marsz. Piłsudskiego 52/54; oraz zostanie opublikowana w najbliższym możliwym wydaniu „Gazety Wyborczej".
 
***
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.186.000 euro  na robotę budowlaną polegającą na  „Wykonaniu elewacji budynków Zespołu Miejskich Hal Targowych
 w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 36/40".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2014, sygn. numerem 306578 - 2014.
CPV: 45.44.21.10-1, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7, 45.21.23.50-4.
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa SIWZ.
Termin wykonania: 10 tygodni od dnia podpisania umowy. Wadium: 10.000,00 zł. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100%. Termin związania ofertą 30 dni. Specyfikację Istotnych Warunków  Zamówienia można uzyskać w siedzibie Wydziału Budynków, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia lub pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane. Termin składania ofert - do 30.09.2014 r. do godz. 11.30 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta w Gdyni (II piętro), pokój 204-sekretariat, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia.
Otwarcie ofert odbędzie się 30.09.2014 r. o godz. 1200 w pok. 202 w Wydziale Budynków Urzędu Miasta Gdyni (II piętro), ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków zostały określone w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Beata Brzostowska, tel. 58 66 82 300, naczelnik Wydziału Budynków.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2014 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 20 października 2014 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marynarskiej 22 o pow. 1046 m²; ul. Marynarskiej 24 o pow. 671 m²; ul. Marynarskiej 20A o pow. 444 m²; ul. Marynarskiej 20B o pow. 520 m²; ul. Marynarskiej 20C o pow. 520 m²; ul. Marynarskiej 20D o pow. 450 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m²; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m²; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kacze Buki 15F o pow. 711 m²; ul. Kacze Buki 15G o pow. 698 m²; ul. Kacze Buki 15H o pow. 1063 m²; ul. Kacze Buki 15I o pow. 816 m²; ul. Kacze Buki 15J o pow. 842 m²; ul. Śliskiej 4A o pow. 620 m²; ul. Śliskiej 4B o pow. 659 m², ul. Śliskiej 4C o pow. 706 m²; ul. Śliskiej 4D o pow. 757 m²; ul. Łanowej 14B o pow. 1441 m²; ul. Łanowej 14C o pow. 1341 m²; ul. Łanowej 15D o pow. 1201 m²; ul. Łanowej 15H o pow. 1297 m²; ul. Łanowej 15I o pow. 1228 m²; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m²; ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m²; ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m²; ul. Kormorana 24 o pow. 1264 m²; ul. Kormorana 26 o pow. 1263 m²; ul. Kormorana 28 o pow. 1263 m²; ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297 m²; ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m²; ul. Żeliwnej 38A o pow. 652 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 12 września 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni:
- przy ul. Wiejskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, w celu ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz osłony śmietnikowej, cz. dz. 770/97, KM 22, pow. 26 m²;
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 17.09.2014 r. do 8.10.2014 r. 
 
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro
na utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt typu yomb ul. Rybaków w Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/rybakow
Termin składania ofert: 3.10.2014 r. godz. 12.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Maria Skwierawska, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 16.00.
 
***
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: technik.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.experyment.gdynia.pl w zakładce Aktualności.
Termin składania dokumentów upływa 30 września 2014 r.
 
***
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę
strażnika Joanny Boguszewskiej z Urzędem Miasta Gdyni, unieważnieniu ulega legitymacja służbowa strażnika miejskiego numer 069, wydana przez Prezydenta Miasta Gdyni. Legitymacja ta uległa zagubieniu przez w/w.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o   wywieszeniu  w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim/al. Jana Pawła II (część działek nr 31/10 i 32/10,  km 134 obręb Gdynia, o pow. łącznej 700 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, w trybie bezprzetargowym na rzecz ATUT NR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy al. Jana Pawła II 11,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w tymczasowych obiektach gastronomicznych,  stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16161/14/VI/M z 16.09.2014 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.09.2014 r. do 10.10.2014 r.
 
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22
zatrudni od 1.10.2014 r. dozorcę 1/2 etatu (praca w godz. popołudniowych), pomoc kuchenną 1/2 etatu, sprzątaczkę 3/4 etatu (praca w godz. popołudniowych).
CV należy składać osobiście u kierownika administracji w godz. od 8.00 - 15.00.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej 16 (część działki nr 450/42 i nr 701/46 km 49 obręb Gdynia, o łącznej pow. ca 65 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 16159/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.09.2014 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 18.09.2014 r. do 8.10.2014 r.
 
***
W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2014,
przy kwocie na granty 50 000 zł, przyznano dotacje na realizację 7 zadań, realizowanych przez 7 organizacji:
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni zadanie: Scena społeczna - 4 320 zł
2. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra zadanie: Wieczory organowe u św. Andrzeja - 6 900 zł
3. Fundacja Teatr Junior zadanie: Obraz + ruch - 7 500 zł
4. Stowarzyszenie Traffic Design zadanie: Prowadzenie warsztatów z sitodruku - 8 000 zł
5. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa zadanie: 100-letnia Chylonia w obiektywie - 8 000 zł
6. Fundacja Port Rozwoju zadanie: Świrowisko - 7 280 zł
7. Fundacja Oko na kino zadanie: Akademia PLANETE + DOC patrz i działaj!/Kino InfoBox  - 8 000 zł.