1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Gdynia jeszcze bardziej ekologiczna

Gdynia od wielu lat konsekwentnie stawia na ekologiczne rozwiązania. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest porozumienie w sprawie „Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju", które podpisane zostało przez władze miasta oraz EDF Polska SA i Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Obie firmy wesprą Gdynię w zakresie ochrony środowiska, a także promocji i rozwoju gospodarczego. 

Dzięki podpisanemu porozumieniu większa liczba gdynian uzyska dostęp do niskoemisyjnych, tańszych w eksploatacji, przyjaznych dla środowiska źródeł energii W praktyce oznacza to, że łatwiej będzie korzystać mieszkańcom z ogrzewania centralnego zamiast, indywidualnych, wysokoemisyjnych pieców opalanych węglem, czy też koksem lub drewnem.

Partnerzy wspólnie zrealizują szereg projektów mających na celu:
- ograniczenie emisji czynników szkodliwych dla środowiska dzięki budowanym instalacjom odsiarczania i odazotowania spalin oraz programowi ograniczania niskiej emisji,
- wspieranie innowacyjności na rzecz rozwoju koncepcji Smart City, w tym e-mobility,
- wsparcie lokalnych społeczności w obszarze kultury, sportu, edukacji i integracji osób niepełnosprawnych.