1164 (764) 2014-10-03 - 2014-10-09

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Olgierda 13, oznaczonej jako działka nr 28/2, KM 94 o powierzchni 675 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00023783/7. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16224/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.09.2014 r. wywieszony został na okres od dnia 24.09.2014 r. do dnia 15.10.2014 r.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 10/2014 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
ul. Dąbrowskiego 24 m2.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 25.09.2014 r. do dnia 06.11.2014 r.
 
***
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni
z dnia 22 września 2014 r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdyni i kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni.
1. Miejska Komisja Wyborcza w Gdyni listy kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdyni i kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni wybieranych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54 pokój 101.
2. Zgłoszenia list kandydatów na radnych wybieranych do Rady Miasta Gdyni odrębnie dla każdego okręgu wyborczego mogą być dokonane najpóźniej w dniu  07 października 2014 r. do godz. 24.00.
3. Zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta Gdyni mogą być dokonane najpóźniej w dniu 17 października 2014 r. do godz. 24.00.
4. Zgłoszenia, o których mowa w pkt 2 i 3, członkowie komisji przyjmować będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 17.00. W dniu 07 października 2014 r. oraz 17 października 2014 r. Komisja pełnić będzie dyżur od godz. 15.00 do godz. 24.00.
5. Zgłoszenia powinny być doręczone w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub osobę przez niego upoważnioną.
6. Zgłoszenia powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, a także w przepisach wydanych na ich podstawie.
7. Wzory wszystkich dokumentów zgłoszeniowych zawiera:
- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.,
- Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. umieszczone na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.
                                                                                                                                              Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                                                                                                                                     Sławomir Splitt
 
***
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni
Postanowieniem Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. powołana została Miejska Komisja Wyborcza w Gdyni.
Stosownie do postanowień art. 178 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z póżn. zm.) Przewodniczącym Komisji został Sławomir Splitt - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 22 września 2014 r. Komisja wybrała ze swego składu zastępcę przewodniczącego Komisji pana Tadeusza Ochmana.
Członkami Komisji są: Tomasz Stanisław Jankowski, Barbara Teresa Kaszuba, Andrzej Jarosław Czaplicki, Alicja Teresa Michalska, Leszek Radochoński, Piotr Czapliński i Krzysztof Umiński.
Miejska Komisja Wyborcza  w Gdyni ma swoją  siedzibę w Urzędzie Miasta Gdyni przy alei Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 101, telefon 58 66 88 061, 58 66 88 062. Od dnia 25 września 2014 r. do dnia wyborów Miejska Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżur od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 17.00.
                                                                                                                                            Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej 
                                                                                                                                                                      Sławomir Splitt
 
***
Komunikat dot. zgody na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym
W związku z kampanią wyborczą w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta Gdyni, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, wykonujący zadania zarządcy dróg informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach i obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych i dróg znajdujących się w zarządzie gminy z wyłączeniem:
ul. Świętojańskiej, Placu Kaszubskiego, alei pieszej w środkowym pasie Skweru Kościuszki i Alei Jana Pawła II, Bulwaru Nadmorskiego, słupów wzdłuż ul. Wielkopolskiej i Chwaszczyńskiej porośniętych pnączami, słupów na terenie miasta, na których zamontowane są znaki i tablice drogowe oraz tablice z nazwami ulic, estakady Kwiatkowskiego (od ul. Morskiej do ul. Unruga), ul. Chwarznieńskiej (odcinek leśny w budowie).
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla ruchu drogowego, w szczególności nie zasłaniały znaków i sygnałów drogowych ani widoczności użytkownikom dróg.
Zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych nie wymaga wydania decyzji o zajęciu pasa drogowego.
Umieszczenie plakatów i haseł wyborczych na słupach oświetleniowych, energetycznych, trakcyjnych i innych obiektach np.: wiaduktach, mostach, kładkach w pasie drogowym dróg publicznych Gdyni wymaga uzyskania zgody ich właścicieli lub zarządców, przy czym:
1. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni jest zarządcą jedynie części słupów oświetleniowych na terenie Gdyni, zlokalizowanych przeważnie na bocznych ulicach oraz na nw. głównych  ciągach komunikacyjnych: ul. Janka Wiśniewskiego, ul. Chwarznieńska (od lasu do ul. Wiczlińskiej), ul. Droga Gdyńska,
- Aleja Zwycięstwa ( słupy wyłącznie oświetleniowe - bez trakcyjnych), ul. Bosmańska, ul. Małokacka (od wiaduktu kolejowego w kierunku Witomina),
- ul. Zielona (od skrzyżowania z ul. Płk. Dąbka w kierunku Babich Dołów), ul. Morska na odcinku od ul. Kcyńskiej do skrzyżowania z ul. Chylońską - kierunek Rumia (słupy wyłącznie oświetleniowe - bez trakcyjnych), ul. Wiczlińska od Niemotowa do ul. Śliskiej, ul. Czernickiego, ul. Legionów od ul. Redłowskiej do ul. Kostki Napierskiego, ul. Brzechwy, ul. Makuszyńskiego, ul. Nałkowskiej, ul. Unruga - nowe oświetlenie od Estakady Kwiatkowskiego do zwężenia jezdni w kierunku Pogórza.
Kontakt z ZDiZ - tel. 58 761 20 33.
2. Zarządcą większości słupów oświetleniowych (służących wyłącznie do oświetlenia ulicznego) głównych ciągów komunikacyjnych, jest ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot. tel. 785 871 887.
3. Zarządcą słupów trakcyjnych i trakcyjno-oświetleniowych trakcji trolejbusowej jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. ul. Zakręty do Oksywia, 81-244 Gdynia (tel. 663-339-233).
4. Zarządcą słupów energetycznych jest ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, tel. 58 527 95 95.
Zgodnie z art. 106 § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. 2011.21.112 z późn. zm.) osoby prowadzące agitację wyborczą na rzecz kandydatów (w tym ubiegające się o zgodę na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych) muszą posiadać pisemną zgodę pełnomocnika wyborczego.
 
***
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Karwiny"
zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z dwóch siłowni zewnętrznych działających na terenie spółdzielni, wykonanych ze środków Członków Spółdzielni. Siłownie znajdują się w następujących miejscach:
- przy ulicy Nałkowskiej (na wysokości budynku nr 18 przy ul. Buraczanej w Gdyni),
- przy ulicy Porazińskiej (na wysokości budynku nr 2 przy ul. Tuwima w Gdyni).
 
***
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości
położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267 ) w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2014.518 )
Prezydent Miasta Gdyni,
wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 41/2014 z dnia 15.09.2014 r., znak: MGS.6853.1.2014.MB o udostępnieniu Spółce ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Śląskiej, oznaczonej jako działka nr 949/5, km. 58 Obręb Gdynia, w celu wykonania czynności związanych z awaryjną wymianą przewodów i urządzeń, służących do przesyłania energii elektrycznej w postaci linii kablowej SN 15 kV przechodzącej przez te nieruchomość.
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie, zgodnie z art. 49 kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej  5.186.000 euro na utwardzenie nawierzchni gruntowej w technologii płyt yomb ul. Osada Rybacka w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/osadarybacka
Termin składania ofert: 09.10.2014 godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych - Maria Skwierawska, tel. 58 761 20 21, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych - Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.
 
***
Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na utwardzenie nawierzchni jezdni gruntowej płytami typu YOMB na ul. Krzywej w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem http://ftp//server.zdiz.gdynia.pl/rzp/krzywa
Termin składania ofert: 08.10.2014 godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych - Tomasz Krzak, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00, w sprawach proceduralnych - Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 - 15.00.
 
***
Ogłoszenie o konkursie ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej
dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia.
2. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2014 roku.
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2014 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl.
5. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 14.10.2014 roku, do godz. 12.30.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 14 października 2014 roku o godz. 13.00.
7. Termin związania ofertą - do 31 października 2014 roku.
8. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 16 października 2014 r.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 
***
Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej
oraz terapii w programie „Candis" dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
1. Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia
2. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz  terapii w programie „Candis" dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2014 roku.
3. Czas realizacji: do 31 grudnia 2014 roku.
4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl.
5. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 14.10.2014 roku, do godz. 12.30.
6. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 14 października 2014 roku o godz. 13.00.
7.Termin związania ofertą - do 31 października 2014 roku.
8. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 16 października 2014r. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 
***
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XLIV/906/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej
obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej symbolem 03 MN1-R w dniach od 13.10.2014 r. do 04.11.2014 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 19.00, w sobotę w godz. 11.00 - 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 - 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.11.2014 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2014 r.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
***
Dyrektor Przedszkola Nr 42
wynajmie lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Przedszkola nr 42 Gdynia ul. Płk Dąbka 199A, o powierzchni 30,27 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Lokal znajduje się na I piętrze, ma osobne wejście, posiada łazienkę oraz kuchnię. Cena wynajmu uzależniona od przewidywanych godzin eksploatacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 51008234 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, działka przydomowa, cz. dz. 168/48, KM 9, pow. 35 m².
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 25.09.2014 r. do 15.10.2014 r.