1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bosmańskiej, oznaczonej jako działka nr 368, KM 125, obręb Gdynia o powierzchni 7628 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00052653/9. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16599/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 28.10.2014 r. wywieszony został na okres od 30.10.2014 r. do 20.11.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokali użytkowych - garaży stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:
1. ul. 3 Maja 22 - 24 boks nr 3, pow. 24,70 m², położony na działce nr 1170/582, KM 54, KW GD1Y/00087326/2. Wywoławczy czynsz najmu 246 zł + 23 % VAT, wadium 610 zł. 2. ul. 3 Maja 27-31 boks nr 1, pow. 16,24 m², położony na działce nr 873/119, KM 53, KW GD1Y/00000839/8. Wywoławczy czynsz najmu 162 zł + 23 % VAT, wadium 400 zł. 3. ul. 3 Maja 27- 31 boks nr 2, pow. 16,00 m², położony na działce nr 873/119, KM 53, KW GD1Y/00000839/8. Wywoławczy czynsz najmu 159 zł + 23 % VAT, wadium 400 zł. 4. ul. Bp. Dominika 3-21 boks nr 15, pow. 41,80 m², położony na działce nr 597/234, 595/55, 604/224, KM 59, KW GD1Y/00013152/2. Wywoławczy czynsz najmu 350 zł + 23 % VAT, wadium 860 zł. 5. ul. Chylońska 96 boks nr 6, pow. 15,81 m², położony na działce nr 2119/33, KM 18, KW GD1Y/00017303/4. Wywoławczy czynsz najmu 105 zł + 23 % VAT, wadium 260 zł. 6. ul. Herberta 7 boks nr 4, pow. 15,80 m², położony na działce nr 545/21, KM 71, KW GD1Y/00023811/3. Wywoławczy czynsz najmu 131 zł + 23 % VAT, wadium 320 zł. 7. ul. Kopernika boks nr 33, pow. 16,20 m², położony na działce nr 459/94, KM 61, KW GD1Y/00053717/3. Wywoławczy czynsz najmu 135 zł + 23 % VAT, wadium 330 zł. 8. ul. Kopernika boks nr 66, pow. 16,80 m², położony na działce nr 459/94, KM 61, KW GD1Y/00053717/3. Wywoławczy czynsz najmu 140 zł + 23 % VAT, wadium 340,00 zł. 9. ul. Leszczynki 158 boks nr 5, pow. 21,00 m², położony na działce nr 987/87, KM 25, KW GD1Y/00017305/8. Wywoławczy czynsz najmu 105 zł + 23 % VAT, wadium 260 zł. 10. ul. Pomorska 27-29 boks nr 3, pow. 16,74 m², położony na działce nr 1070/217, KM 53, KW GD1Y/00072407/6. Wywoławczy czynsz najmu 139,00 zł + 23 % VAT, wadium 340 zł. 11. ul. Śląska 51 boks nr 1, pow. 27 m², położony na działce nr 987/9, KM 58, KW GD1Y/00020799/1. Wywoławczy czynsz najmu 270 zł + 23 % VAT, wadium 660,00 zł. 12. ul. Warszawska 1-3 boks nr 1, pow. 14,36 m², położony na działce nr 913/310, KM 53, GD1Y/00020262/8. Wywoławczy czynsz najmu 143 zł + 23 % VAT, wadium 350 zł. Minimalne postąpienie 1,00 zł.
Przetarg odbędzie się 25 listopada 2014 roku o godz. 10.00, w Sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Wadium płatne w terminie do 24 listopada 2014 roku w kasie Urzędu Miasta (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni.
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513 oraz na stronie internetowej: http://www.investgdynia.pl/

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza w Zarządzeniu Nr 16547/14/VI/M z dnia 23 października 2014 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych - podziemia hali płaskiej ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005121/1 przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenia działalności handlu ogólno spożywczego w pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wynajmującego, podanych poniżej:
1. Pawilon handlowy nr 1 o powierzchni 22,19 m², 2. Pawilon handlowy nr 2 o powierzchni 19,70 m², 3. Pawilon handlowy nr 3 o powierzchni 19,17 m², 4. Pawilon handlowy nr 4 o powierzchni 18,69 m², 5. Pawilon handlowy nr 5 o powierzchni 18,56 m²,6. Pawilony handlowe nr 6 i 7 połączone o powierzchni łącznej 35,17 m²,7. Pawilon handlowy nr 8 o powierzchni 26,20 m², 8. Pawilon handlowy nr 9 o powierzchni 21,74 m², 9. Pawilon handlowy nr 10 o powierzchni 18,36 m², 10. Pawilon handlowy nr 11 o powierzchni 18,24 m², 11. Pawilon handlowy nr 12 o powierzchni 17,44 m², 13. Pawilon handlowy nr 14 o powierzchni 20,99 m², 14. Pawilon handlowy nr 15 o powierzchni 20,59 m²,15. Pawilon handlowy nr 16 o powierzchni 20,59 m², 16. Pawilon handlowy nr 17 o powierzchni 20,68 m²,17. Pawilon handlowy nr 18 o powierzchni 20,69 m²,18. Pawilon handlowy nr 19 o powierzchni 20,90 m²,19. Pawilon handlowy nr 20 o powierzchni 20,91 m², 20.Pawilon handlowy nr 21 o powierzchni 21,14 m², 21. Pawilon handlowy nr 22 o powierzchni 21,61 m², 22.Pawilon handlowy nr 23 o powierzchni 21,30 m², 23. Pawilon handlowy nr 24 o powierzchni 21,83 m², 24. Pawilon handlowy nr 25 o powierzchni 13,92 m², 25. Pawilon handlowy nr 26 o powierzchni 19,34 m², wszystkie ww. pawilony są położone w podziemiach hali płaskiej
Dla nieruchomości wymienionych wyżej ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego dla pawilonów handlowych 1 zł (za jeden m² netto) dla działalności spożywczej, pozostała działalność 12,50 zł (za jeden m² netto).
Wylicytowany czynsz miesięczny najmu jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Wynajmującego Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67 A. Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu najmu najemca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Wadium ustala się w kwocie 500 zł. Minimalne postąpienie wynosi 2 zł. Na poczet czynszu najmu zalicza się wadium. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz administratora Zespołu Miejskich Hal Targowych - ABK nr 4 Zakład Budżetowy w Gdyni ul. Warszawska 67 A. W umowach najmu zostanie zawarty zapis, iż Najemcy znany jest stan techniczny pawilonu handlowego. Na obszarze zabudowanym Zespołem Miejskich Hal Targowych obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca nie może dokonywać cesji praw z umowy ani oddawać osobie trzeciej przedmiotu najmu do płatnego lub bezpłatnego używania pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym. Najemcy nie przysługuje roszczenie o zwrot wartości za poniesione nakłady.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 16547/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 października 2014 r. wywieszono na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń przy pokoju nr 422 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Przetarg odbędzie się 20 listopada 2014 r. o godz. 10.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić w terminie do 18 listopada 2014 r. na konto depozytowe w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 18.11.2014 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni sala mieszkańców Kasa C do godz. 14.30. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wynajmującego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargu, warunki przetargu, mapy do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej: www.investgdynia.pl
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr. tel. 58 668 85 33; 668 85 11.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Jałowcowej, opisanej na karcie mapy 11 obręb Gdynia oznaczonej jako działka nr 1344/39 o powierzchni 369 m² objęta księgą wieczystą nr GD1Y/00005952/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16601/14/VI/M z 28 października 2014 r., wywieszony został na okres od 30.10.2014 r. do 20.11.2014 r. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa 11.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju nr 342 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów 15, przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, opisanej na karcie mapy 70 obręb Gdynia jako działka gruntu nr 425/35 o powierzchni 15 m².
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16583//14/VI/M z dnia 28 października 2014 r. wywieszony jest od 30.10.2014 r. do 20.11.2014 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 28 listopada 2014 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia:
1. wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 (część działki nr 1162/415, km 56 obręb Gdynia o pow. 2884 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na podwórze na potrzeby Wspólnot Mieszkaniowych przy al. Marsz. Piłsudskiego 50 A i B oraz miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16502/14/VI/M z 23.10.2014 roku;
2. wykazu nieruchomości położonej przy al. Marsz. Piłsudskiego 18 (część działek nr: 1287/54 i 1541/57, km 60 obręb Gdynia o pow. łącznej 30 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na lokalizację pochylni dla wózka inwalidzkiego do lokalu mieszkalnego, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16506/14/VI/M z 23.10.2014 roku.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 27.10.2014 roku do 17.11.2014 roku.

Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
informuje, że w BZP pod numerem 362686 - 2014 z 31.10.2014 r.
został ogłoszony przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro
na druk i kolportaż tygodnika RATUSZ -
Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w 2015 roku.
Szczegółowy zakres określa SIWZ. Termin składania ofert do 14.11.2014 r. do godz. 12.00 w pok. nr 201 Urzędu Miasta Gdyni - Zespół Prasowy.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia: 14.11.2014 r. o godz. 12.30 w sali 105A Urzędu Miasta Gdyni. Termin wykonania: 1 stycznia 2015 r. - 31 grudnia 2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została umieszczona na stronie:
http://www.gdynia.pl/bip/uslugi/446_.html
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Joanna Grajter tel. 58 668 81 28 - Zespół Prasowy, Sylwia Szumielewicz-Tobiasz tel. 58 668 81 29 - Zespół Prasowy.

Przedszkole nr 42 przy ul. Płk Dąbka 199A,
wynajmie lokal użytkowy o powierzchni 30,27 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Lokal znajduje się na I piętrze, ma osobne wejście, posiada łazienkę oraz kuchnię. Cena wynajmu uzależniona od przewidywanych godzin eksploatacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 510 082 334 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Spokojnej (części działki nr 85/1, KM 93 obręb Gdynia) o powierzchni 465 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 rok (załącznik do Zarządzenia nr 16605/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 28.10.2014 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 5.11.2014 r. do 25.11.2014 r.