1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

Po 47. sesji Rady Miasta Gdynia

W środę 29 października 2014 roku odbyła się XLVII, ostatnia w VI kadencji sesja Rady Miasta Gdyni. W ciągu czterech lat przyjęto ponad 1000 uchwał i kilka rezolucji. W trakcie środowego posiedzenia radni przyjęli wszystkie 21 uchwał, między innymi w sprawie:
- przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów za rok szkolny 2013/2014
Certyfikat i znak jakości „Samorządowy Lider Edukacji" przyznany gdyńskiemu samorządowi w 2013 roku jest potwierdzeniem osiągania przez gdyńskich uczniów i nauczycieli najwyższych standardów edukacyjnych oraz budowania przez dyrektorów szkół i placówek twórczej atmosfery sprzyjającej rozwojowi talentów.
- uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.
24 kwietnia 2003 roku Rada Miasta Gdyni, jako pierwsza w Polsce, uchwaliła Program współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami. Niniejszy dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje szczegółowe cele oraz zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu.
- uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020.
Niniejszy dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Program określa przede wszystkim formy i zasady współpracy, reguluje tryb działania i sposób powoływania Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych.
- przyjęcia do realizacji Gdyńskiego Programu Senioralnego na lata 2015 - 2020.
Miasto Gdynia od lat realizuje szereg działań, których celem jest budowanie środowiska przyjaznego seniorom, bezpiecznego i dostosowanego do ich potrzeb i oczekiwań, zapewniającego warunki do rozwoju różnorodnych aktywności oraz szeroki wachlarz wysokiej jakości usług w zakresie wsparcia i opieki dla seniorów mniej samodzielnych i osób z ich najbliższego otoczenia. Mając na względzie usystematyzowanie i upowszechnienie planowanych działań w wymiarze międzysektorowym i międzyinstytucjonalnym, opracowano Gdyński Program Senioralny na lata 2015-2020.
- zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Gdyni oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej.
30 listopada 2014 r. tracą ważność dotychczasowe karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Otrzymanie nowych będzie znacznie trudniejsze, ograniczone jedynie do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a jednocześnie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Nowe karty są wydawane od 1 lipca 2014 r., a organem wydającym jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymają kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (dot. chorób narządu wzroku), 05-R (dot. upośledzenia narządu ruchu) lub 10-N (dot. chorób neurologicznych). W myśl nowych przepisów od 1 stycznia 2014 r. osoby nieuprawnione, które posługują się kartą parkingową (np. używają karty wystawionej na osobę zmarłą lub inną osobę) mogą zostać ukarane karą w wysokości 2 tys. zł. Osoby legitymujące się taką kartą parkingową, w Gdyni zostają zwolnione z opłaty za postój.
- przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego".
Z treścią wszystkich uchwał można zapoznać się na stronie internetowej: www.gdynia.pl