1169 (769) 2014-11-07 - 2014-11-13

VI kadencja gdyńskiego samorządu 2010 - 2014

Szanowni Państwo!
Dobiega końca VI kadencja gdyńskiego samorządu wybranego w 2010 r. Zgodnie z tradycją i dobrym obyczajem przedstawiamy czytelnikom tygodnika „Ratusz" syntetyczne sprawozdanie z realizacji przyjętych na lata 2010 - 2014 postanowień i podjętych decyzji, zarówno w sferze społecznej jak i gospodarczej.
Cztery lata, to ponad 1000 uchwał i rezolucji Rady Miasta, która odbyła 47 sesji i ponad 16 000 zarządzeń Prezydenta Miasta, w tym dotyczących spraw wielkich, przyszłościowych, jak plany przestrzennego zagospodarowania i bardzo indywidualnych, których podmiotem byli poszczególni mieszkańcy. Gdyński samorząd dysponował w tym czasie ponad 5 miliardami złotych, pochodzącymi z dochodów własnych (czyli podatków oraz wynajmu i sprzedaży majątku) i ze źródeł zewnętrznych (dotacji i subwencji Skarbu Państwa oraz rozmaitych programów unijnych). Miasto dzięki tym funduszom - ale przede wszystkim bardzo konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju - zmienia się stając coraz wygodniejszym, piękniejszym miejscem do życia. Do mieszkania, pracy, nauki i wypoczynku.
Gwoli przypomnienia, co w ciągu tych ostatnich czterech lat w Gdyni samorząd uczynił, by w ramach posiadanych kompetencji i rozlicznych ograniczeń zrealizować założenia zawarte w strategii rozwoju Miasta, przygotowaliśmy, w dwóch częściach - podsumowanie najistotniejszych dokonań. I część dotyczy problematyki społecznej, II część zagadnień gospodarczych.
Zamierzamy przypomnieć to, co w istotnym wymiarze wpłynęło, wpływa i będzie wpływać w przyszłości na jakość życia w naszym mieście, dzięki prowadzonej i realizowanej przez samorząd polityce i priorytetom
wydatków, zarówno z budżetu Miasta jak i środków zewnętrznych. Nie jest to pełen wykaz wszystkich zrealizowanych zadań.

Rada Miasta

21 listopada 2010 r. odbyły się wybory do Rady Miasta VI kadencji. Wybrano 28 radnych, którzy na 47 sesjach zwyczajnych podjęli ponad 1000 uchwał i kilka rezolucji. 
W podejmowanych rezolucjach Rada Miasta ustosunkowywała się do najpilniejszych, najbardziej żywotnych i najistotniejszych dla mieszkańców spraw:
6 grudnia 2010 r. w sprawie sprzeciwu wobec likwidacji Oddziału Kardiologicznego Szpitala Morskiego w Gdyni
24 kwietnia 2013 r. w sprawie Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
15 stycznia 2014 r.i w sprawie ustanowienia Roku 2014 ROKIEM KS. PRAŁATA HILAREGO JASTAKA
26 lutego 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie
26 lutego 2014 r. w sprawie rozbudowy lotniska cywilnego w Gdyni-Kosakowie
25 czerwca 2014 r. w sprawie sytuacji w służbie zdrowia - protest przeciwko likwidacji Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rada Miasta wprowadziła m.in. nowe zasady i tryb konstruowania budżetu obywatelskiego, oddając mieszkańcom możliwość decydowania o większej niż dotąd części wydawanych środków w dzielnicach. Radni zdecydowali, że gdyńskie rodziny wielodzietne z co najmniej czworgiem dzieci, mogą otrzymać Kartę Gdynia Rodzinna Plus, która uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. W bieżące kadencji uchwalono nowe Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Gdyni. Na bieżąco uchwalane są plany zagospodarowania przestrzennego poszczególnych dzielnic. Ważnym dokumentem na miarę regionu jest Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020, w której tworzeniu samorząd gdyński aktywnie uczestniczył.

Edukacja

Wysoki poziom gdyńskiej edukacji potwierdzają wyniki zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów, w których uczniowie osiągają rezultaty notowane w czołówce polskich miast. Dobra opieka przedszkolna, sieć szkół integracyjnych, program zajęć dodatkowych, które rozwijają pasje i zainteresowania młodych ludzi - to inwestycja gdyńskiego samorządu w dzieci i młodzież.
Budynek Szkoły Muzycznej po rozbudowie i remoncie   fot. Michał KowalskiOświata to także infrastruktura. Co roku szkoły, przedszkola przechodzą niezbędne remonty i modernizacje. Prawie 400 uczniów Szkoły Muzycznej od tego roku szkolnego uczy się w nowoczesnej placówce, która została nie tylko wyremontowana ale także rozbudowana. Uczniowie jednej z najstarszych gdyńskich szkół - SP nr 6 na Obłużu - mają natomiast do dyspozycji nową, świetnie wyposażoną salę gimnastyczną i zespół boisk. W 2013 roku uzyskaliśmy (audyt i zewnętrzna ocena zespołu ekspertów) tytuł Lidera Edukacji m.in. za harmonijność systemowych rozwiązań i wyznaczanie priorytetów, ze świadomością perspektywy wielu lat; osiągnięcia uczniów, nauczycieli i dyrektorów, potwierdzone wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych; różnorodność oferty i wysoki poziom edukacji oraz prekursorski charakter realizowanych projektów; stabilność sieci szkół i placówek uwzględniającej prognozy demograficzne 
GDYNIA BUSINESS WEEK
W latach 2011-2014 w Gdyni co roku w sierpniu realizowano projekt edukacyjny pod nazwą Gdynia Business Week. Organizatorami byli Urząd Miasta Gdyni oraz amerykański patron - Foundation for Private Enterprise Education. Projekt wspierały m.in. firmy Boeing, Microsoft oraz Thomson Reuters. Każdorazowo w Gdynia Business Week udział wzięło ok. 100 uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych. 
WIZYTY MŁODZIEŻY Z LITWY, BIAŁORUSI I UKRAINY
W czerwcu i lipcu 2011 r. miasto Gdynia wsparło finansowo Akcję Letnią 2011 Wschód obejmującą wizytę w Gdyni harcerzy z Litwy i Białorusi.  W sierpniu 2014 miasto Gdynia wsparło finansowo Gdyńskie Wakacje Ukraińców 2014 w odpowiedzi na apel Marszałka Woj. Pomorskiego o wsparcie działań pomocowych na rzecz Ukrainy. W projekcie uczestniczyło 40 dzieci z Ukrainy

Organizacje pożytku publicznego

Gdyński samorząd stawia na społeczeństwo obywatelskie i współpracę z III sektorem.
Organizacje pozarządowe na swoje działania otrzymują coraz większe środki finansowe - wzrost z 31 mln w 2010 roku do ponad 44 mln zł w 2013 roku. Dzięki temu mogą one z powodzeniem realizować nowe zadania, które wpływają na lepszą jakość życia w mieście. Współpracę zacieśnia organizowane każdego roku Forum Organizacji Pozarządowych. Warte podkreślenia jest partnerstwo samorządu i organizacji pozarządowych przy realizacji wielu ważnych miejskich przedsięwzięć i inwestycji: Skatepark, Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań", Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo", Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości.
Kampania 1% „Mały procent - wielka sprawa" -
prowadzona jest w naszym mieście z sukcesem od wielu lat. Z możliwości odpisu 1% podatku na rzecz uprawnionych organizacji pozarządowych korzysta ponad 60% gdynian (to jeden z najlepszych wyników w kraju, przy średniej krajowej wynoszącej 43%) przekazując kwotę ok. 5 mln złotych. W 2011 roku realizowana przez nas akcja otrzymała nagrodę w Konkursie na „Kampanię Społeczną roku 2010".

Rodzina bliżej siebie

Z inicjatywy gdyńskiego samorządu od prawie dwóch lat realizowany jest Program Gdynia Rodzinna.

Gdynia Rodzinna podjęła współpracę z organizacjami realizującymi wyjątkowe, unikatowe i odważne działania skierowane do rodzin.
Warto wspomnieć o kampanii MAMY więcej, która zdobyła kilka nagród za kreowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych, o projektach wspólnego rodzinnego kibicowania, czy Karcie Gdynia Rodzinna promującej zniżki na różne aktywności w rodzinnym gronie. Karta ma już kilkudziesięciu partnerów a korzysta z niej prawie dwa tysiące gdyńskich rodzin.
W naszym mieście działa już siedem Gdyńskich Klubów Rodzica i Inkubator Aktywnej Rodziny. Głównym zadaniem inkubatora, stworzonego przez Fundację Mamy z Morza, a współfinansowanego przez program rządowy i Gdynię, jest wzmacnianie więzi nie tylko pomiędzy matką i dzieckiem, ale również integracja trójmiejskich rodziców.
Samorząd gdyński wspiera wszystkie ciekawe rodzinne inicjatywy. Klimat dla rodzin w naszym mieście jest bardzo dobry a lista ciekawych propozycji wciąż się wydłuża.
O wszystkich na bieżąco można przeczytać na stworzonym specjalnie dla rodzin portalu: www.gdyniarodzinna.pl
Gdyńskie inicjatywy zdobyły w tym roku nagrodę specjalną konkursu Pary Prezydenckiej „Dobry Klimat dla Rodziny". To szczególne docenienie ciekawych i konsekwentne realizowanych działań na rzecz gdyńskich rodzin.


Seniorzy

Gdyńscy seniorzy w jednym z klubów  fot. Materiały prasowe CASW Gdyni mieszka ponad 240 tysięcy osób z czego nieco ponad 80 tysięcy to seniorzy. Z propozycji przygotowanych przez Centrum Aktywności Seniora korzysta co roku 10 tysięcy starszych osób, a 24 Kluby Seniora oferują odpowiednią dawkę kultury, rozrywki oraz stwarzają szerokie możliwości samorealizacji. W ciągu roku odwiedza je ponad
30 tys. gdynian.

Centrum z powodzeniem rozwijało ideę łączenia pokoleń poprzez wspólne spotkania, wyjazdy, pokazy mody. Współpraca z gdyńskimi przedszkolami zaowocowała długofalowym planem wspólnego działania. Sam projekt „Centrum Aktywności Seniora" realizowany przez miasto Gdynia otrzymał 27 listopada 2012 r. najwyższą nagrodę w konkursie „Samorząd przyjazny edukacji osób starszych i integracji międzypokoleniowej" zorganizowanym przez Senat RP.
17 grudnia 2013 r. gdyński samorząd otrzymał wyróżnienie specjalne w konkursie „Samorząd przyjazny Seniorom 2013 - przyjazna przestrzeń publiczna" zorganizowanym przez Senat RP.

Bezpieczeństwo

Gdynia to bezpieczne miasto, m.in. dzięki stałej rozbudowie systemu monitoringu (w ostatnich latach zainstalowano kilkanaście nowych kamer). Od 2013 roku policjanci z Redłowa pracują w komfortowych warunkach. Komisariat policji przy ul. Korczaka powstał dzięki finansowej pomocy samorządu. Państwowa Straż Pożarna również otrzymała wsparcie pieniężne. Zakupiła pojazdy ratownicze, w tym podnośnik hydrauliczny o wysokości 61 m.

Opieka społeczna

Gdyński samorząd realizując zadania z zakresu opieki społecznej za główny cel stawia sobie podnoszenie jakości życia wszystkich mieszkańców. Bezdomność, wykluczenie społeczne, problemy finansowe, brak pracy, niepełnosprawność i opieka senioralna - to główne obszary na których skupia się działalność pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Od lat realizowany jest w mieście Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Od 2009 roku działa jedyny w kraju punkt diagnozy i terapii dla rodzin i dzieci z FAS (alkoholowy zespół płodowy).
Warto dodać, że w 2011 roku Dom Dziecka przy ul. Demptowskiej opuścili ostatni podopieczni, którym zapewniono warunki zbliżone do rodzinnych. Natomiast młodzi ludzie rozpoczynając samodzielne życie zostali objęci programem „Starter".
Dostosowano ofertę usług opiekuńczych do potrzeb i oczekiwań mieszkańców w oparciu o informacje uzyskane od seniorów i członków ich rodzin podczas Gdyńskiego dialogu o jakości usług opiekuńczych. Innowacją w skali kraju jest wdrożenie teleopieki do usług opiekuńczych z których obecnie nieodpłatnie korzysta 100 osób.

Zdrowie

W Gdyni realizowane są programy profilaktyczne z których co roku korzysta kilkanaście tysięcy gdynian. To działanie niezbędne do zapewnienia mieszkańcom wysokich standardów opieki zdrowotnej, na co przez ostatnie cztery lata przeznaczono z budżetu miasta prawie 10 mln zł.

Na szczególną uwagę zasługuje program: „Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Sport, Zdrowie, Rodzina", z którego skorzystało 1 141 osób.
W 2008 r, jako jeden z pierwszych samorządów, gdyński wprowadził szczepienia populacyjne profilaktyki wirusa HPV dla 14-letnich dziewczynek i realizuje je do dziś.
W ramach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzono 2 filie publicznego żłobka „Niezapominajka" przy ul. Demptowskiej oraz Uczniowskiej. Ogółem w trzech siedzibach żłobka samorządowego jest aktualnie 205 miejsc.
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta zarejestrowanych jest 13 żłobków niepublicznych (171 miejsc dla dzieci) oraz 3 kluby dziecięce (40 miejsc dla dzieci). Do wykazu dziennych opiekunów zgłoszono 9 osób.

Bez barier

Osoby niepełnosprawne aktywnie uczestniczą w życiu naszego miasta. Pies przyjacielem osoby niepełnosprawnej Fot. Sylwia Szumielewicz - Tobiasz

Polityka ta realizowana jest poprzez dbałość o przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych, czego wyrazem jest przyjęcie przez Radę Miasta (kwiecień 2010 r.) dokumentu Deklaracja Barcelońska; powołanie konsultanta do spraw dostępności w mieście oraz przyjęcie „Standardów dostępności dla Miasta Gdyni" jako obowiązujących podczas angażowanie środków publicznych; organizacja konferencji pokazujących nieprzestrzeganie praw osób niepełnosprawnych a także inicjujących przyjęcie zapisów pozwalających na ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (aktywność osoby niepełnosprawnej w przestrzeni miejskie z udziałem psa asystenta).
Samorząd wspiera ich działania przez współpracę z organizacjami pozarządowymi, które realizują programy m.in. wczesnej interwencji dla dzieci w wieku od 0 do 7 lat, utrzymania sprawności fizycznej i psychicznej osób chorych na stwardnienie rozsiane, prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani.
Kreowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej sprzyjały konkursy „Gdynia bez barier" oraz „Czy wiesz jak żyć w  przyjaźni?".

Konferencja „Miasta dostępne" w Gdyni
W dniach 21 - 22 maja 2013 r. w Gdyni zorganizowano międzynarodową konferencję „Miasta dostępne". Udział w niej wzięli przedstawiciele europejskich miast, wyłonionych przez Komisję Europejską w ramach konkursu Access City Award 2013. Gdynia - jako jedyne miasto z Europy Środkowo-Wschodniej - została wyróżniona w konkursie „Access City Award 2012". Gdyńska konferencja była kontynuacją spotkań osób odpowiedzialnych w samorządach za politykę społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnością.  Standardy dostępności w miastach przedstawili przedstawiciele m.in. Berlina, Grenoble, Sztokholmu i Barcelony.


Turystyka

W minionych czterech latach obok tradycyjnych produktów turystycznych Gdyni, takich jak np. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników Kolosy, które z chwilą oddania do użytku hali sportowo-widowiskowej Gdynia Arena tam się odbywają, powstały i się rozwijają nowe inicjatywy: Gdyński Szlak Modernizmu, Szlak Legendy Morskiej Gdyni, Szlak Fortyfikacji Gdyni oraz Szlak Kulinarny Centrum Gdyni, które pozwalają poznawać historię, architektoniczne walory i współcześnie atrakcyjne miejsca Gdyni.

Nowością jest portal turystyczny www.gdyniaturystyczna.pl. Ten uruchomiony w 2011 roku serwis turystyczny stanowi kompleksowe źródło aktualizowanych informacji ważnych dla turysty, w szczególności o bazie noclegowej, gastronomicznej i atrakcjach.
Powstały we współpracy z Nadleśnictwem nowe leśne trasy rowerowe i przy nich urządzone miejsca rekreacji (m.in. przy ścieżce dydaktycznej Szlak Wiewiórki, w pobliżu rezerwatu Kacze Łęgi czy na czerwonym szlaku pieszym przy leśnym ogrodzie botanicznym Marszewo). Łączna ilość ścieżek rowerowych na terenach leśnych wynosi dziś około 80 km.
W Gdyni działa System Identyfikacji Miejskiej, który ułatwia poruszanie się w przestrzeni miejskiej, umożliwia szerszy i wygodniejszy dostęp do informacji o mieście - jego obszarach, nazwach ulic, lokalizacjach punktów adresowych, a także obiektach użyteczności publicznej, zabytkach, muzeach, instytucjach kultury i innych atrakcjach turystycznych. Autorzy systemu nawiązują do powojennego oznakowania ulic - na białym tle znajdują się czerwone litery, cyfry i symbole.

Kultura 

W minionych czterech latach w gdyńskiej kulturze i tej wysokiej i popularnej działo się wiele Poprawiła się baza lokalowa, dzięki inwestycjom i modernizacjom, pojawiły się nowe, ambitne inicjatywy lokalnego środowiska twórców, którym mecenatu udzieliło miasto.

Teatr Muzyczny w Gdyni im. D. Baduszkowej Fot. Piotr ManasterskiI tak: dzięki realizowanej w latach 2010-2013 rozbudowie i modernizacji Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej stał się największa sceną muzyczną w kraju i drugim teatrem w Polsce pod względem liczby miejsc na widowni. 3 sceny mieszczą łącznie 1580 widzów.
Ponadto istotne projekty realizowane w dziedzinie kultury w latach 2010- 2014 to: Nagroda Literacka Gdynia, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, budowa Gdyńskiego Centrum Filmowego, Gdyńska Szkoła Filmowa, Gdyński Fundusz Filmowy, festiwal Gdynia Classica Nova (dawny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej), Ladies Jazz Festival, Festiwal Kultur Świata GLOBALTICA, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Open'er Festival. Melomani dzięki współpracy Gdyni z miastami siostrzanymi mogli wysłuchać bezpłatnych koncertów m.in. artystów z Karlskrony, Alytusie z Litwy, orkiestry dętej z Bergen w Norwegii, tureckiej orkiestry reprezentacyjnej, czy meksykańskich śpiewaków operowych.

Muzeum Emigracji powołane w lutym 2012 roku od tego czasu prowadzi aktywną działalność, choć jego docelowa siedziba - dawny budynek Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 jest aktualnie jeszcze w trakcie wyposażania. Otwarcie wystawy stałej Muzeum planowane jest na wiosnę 2015 roku.
Teatr Gdynia Główna - oryginalny projekt Fundacji Klinika Kultury we współpracy z samorządem to nowy teatr, który od 2013 roku działa w podziemiach Dworca PKP Gdynia Główna. Wystawia spektakle, prowadzi warsztaty i lekcje teatralne oraz taneczne, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz inne działania kulturalne. Przy Teatrze działa galeria Pęd Sztuki.
TuBaza to nowe centrum kulturalne powstałe na terenie Parku Kolibki w Gdyni. Tworzący w tuBazie artyści zajmują się tematami związanymi ze sztuką miejską i użytkową, architekturą, designem, edukacją kulturalną oraz technologią. W ośrodku organizowane są wystawy, wykłady, warsztaty, projekcje, festiwale, spotkania z twórcami i inne projekty łączące wiele dziedzin sztuki. TuBazę współtworzy Miasto Gdynia wraz z Fundacją Architektura Plus, Biurem Kreacja, Stowarzyszeniem Fab Lab Trójmiasto oraz Stowarzyszeniem Traffic Design.
Ponadto istotne projekty realizowane w dziedzinie kultury w latach 2010- 2014 to: Nagroda Literacka Gdynia, Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port, Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna, budowa Gdyńskiego Centrum Filmowego, Gdyńska Szkoła Filmowa, Gdyński Fundusz Filmowy, festiwal Gdynia Classica Nova (dawny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej), Ladies Jazz Festival, Festiwal Kultur Świata GLOBALTICA, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Open'er Festival. Melomani dzięki współpracy Gdyni z miastami siostrzanymi mogli wysłuchać bezpłatnych koncertów m.in. artystów z Karlskrony, Alytusie z Litwy, orkiestry dętej z Bergen w Norwegii, tureckiej orkiestry reprezentacyjnej, czy meksykańskich śpiewaków operowych.

Sport


Ostatnie cztery lata to szalenie dynamiczny rozwój gdyńskiego sportu i to zarówno tego związanego z najmłodszymi mieszkańcami jak i rywalizacji na najwyższym poziomie.
Samorząd gdyński przekazał 8 mln złotych na rozwój sportowego szkolenia dzieci i młodzieży. Aktywni gdynianie mogą wspólnie trenować m.in. w ramach „Gdyńskiego poruszenia". Prawie codziennie odbywają się zajęcia, m.in. dla biegaczy, nordic walkerów. Organizowane są zajęcia jogi czy tai chi. W prawie wszystkich dzielnicach otwarto siłowanie zewnętrzne.
Wielkie sportowe wydarzenia z udziałem gwiazd przyciągają tłumy kibiców. Gościliśmy w naszym mieście imprezy o zasięgu międzynarodowym m.in. Tall Ships Regatta (2011), największe w Polsce cykliczne regaty Volvo Gdynia Sailing Days (wcześniej Żeglarskie Dni Gdyni), Herbalife Triathlon Gdynia (2013, 2014), Red Bull Air Race (2014), Operacja Żagle Gdyni (2014).

Prawie 50% Gdyni objęte planami zagospodarowania przestrzennego

Polityka przestrzenna, ład przestrzenny i zrównoważony rozwój przestrzenny miasta - to główne cele jakie stawiają przed sobą planiści kreśląc plany zagospodarowania przestrzennego miasta. Odpowiedzialne za nie Biuro Planowania Przestrzennego planami objęło już prawie 50 % Gdyni.
W latach 2010-2014 pracownicy przystąpili do sporządzania 44 planów miejscowych (w tym do 13 zmian obowiązujących planów), z których 20 zostało uchwalonych przez Radę Miasta. Ponadto zakończono i uchwalono 10 planów miejscowych, których sporządzanie rozpoczęto w okresie poprzedniej kadencji. Rada Miasta uchwaliła również zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gdyni. Według stanu na 31.12.2010 r. powierzchnia obowiązujących planów wynosiła ok. 2635 ha, co stanowiło wówczas 19,5 % powierzchni Gdyni. Aktualnie (stan na 30.09.2014 r.) powierzchnia Gdyni, na której obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wynosi 3708,13 ha, stanowi ona 27,44 % powierzchni miasta. Biorąc pod uwagę, że prawie połowa powierzchni miasta obejmuje tereny leśne szacunkowo przyjąć można, że udział procentowy pokrycia planami miejscowymi powierzchni miasta z wyłączaniem terenów leśnych wynosi ok. 47 %.
Sporządzane plany miejscowe miały na celu między innymi: zapewnienie zrównoważonego rozwoju dzielnic (np. plany w dzielnicach Orłowo, Pogórze, Chwarzno - Wiczlino), ochronę dziedzictwa architektury i urbanistyki modernistycznej (np. plany pokrywające Śródmieście Gdyni i Działki Leśne), umożliwienie zagospodarowania terenów poprzemysłowych (np. objęcie planami terenów po Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich „Dalmor" i Stoczni Remontowej „Nauta"), oraz umożliwienie przeprowadzenia inwestycji komunikacyjnych (np. plan dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej).

Inwestycje Drogowe

Gdyński samorząd dba o modernizację układu drogowego w mieście. Ostatnie cztery lata przyniosły kolejne duże inwestycje, które znacznie poprawiają komfort podróżowania. I tak:
Przebudowany został układ drogowy Węzła Św. Maksymiliana. Pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP zbudowano tunel dla przechodniów. Poprawa bezpieczeństwa pieszych, usprawnienie przepustowości dróg w centrum, punktualna komunikacja miejska - to namacalne efekty tej inwestycji.
Rozbudowano ulicę Morską na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chylońską II do skrzyżowania z ulicą Kcyńską. To odcinek będący częścią drogi krajowej nr 6, niezwykle istotny dla ruchu tranzytowego i turystycznego.
Wykonane zostały dwa etapy rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej - etap I (odcinek od ul. Gierdziejewskiego do granicy lasu) i etap III - odcinek leśny. To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Chwarzna i Wiczlina, która te wciąż rozrastające się dzielnice łączy z centrum miasta. Budowa ścieżek rowerowych i chodników wzdłuż całej inwestycji oznacza też bezpieczne podróże dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

TRISTAR

TRISTAR - Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście. To jedna z największych wspólnych inwestycji realizowanych przez samorządy Gdyni, Sopotu i Gdańska. System TRISTAR już pozytywnie wpływa na płynność ruchu/fot. materiały prasowe UM Gdynia

Prace ruszyły w roku 2012 i mają zakończyć się do końca tego roku. System obejmuje najbardziej obciążone ruchem ciągi uliczne i znacząco usprawni poruszanie się trójmiejskimi ulicami. Ma przede wszystkim skrócić czas podróży komunikacją miejską i samochodem nawet do 30 proc., ale także poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pierwsze efekty działania systemu można odczuć już teraz, choć jeszcze nie działa w 100 procentach, znacznie wpłynął na zmniejszenie zatorów na drogach.


Rowerowa alternatywa

Nowa ścieżka wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego/fot. Małgorzata Omachel-KwidzińskaSamorząd Gdyni realizuję politykę, która ma na celu zachęcenie mieszkańców do podróży rowerowych, nie tylko rekreacyjnie, ale także tych do pracy czy do szkoły. „Do pracy jadę rowerem" - od dwóch lat pod takim hasłem odbywa się konkurs, który promuje i pokazuje, że dojazd rowerem jest możliwy, nawet jeżeli trasa liczy 20 czy 30 km. W mieście wciąż rozbudowywana jest sieć ścieżek rowerowych, powstają kolejne parkingi, gdzie można jednoślad zostawić, a nawet stacje naprawy rowerów. W 2013 roku samorząd gdyński zlecił wykonanie audytu BYPAD, który wskazał najpilniejsze potrzeby w ramach polityki rowerowej. Realizacja planu zakłada, że w 2023 roku co dziesiąty uczestnik ruchu drogowego będzie podróżować właśnie rowerem.
W okresie ostatnich czterech lat udało się wybudować ścieżki rowerowe m.in.: wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga , wzdłuż al. Zwycięstwa na odcinku od Wzgórza Św. Maksymiliana do PPNT GDYNIA, wzdłuż ulicy Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej, wzdłuż klifu nadmorskiego na odcinku od Sopotu do Gdyni Orłowo oraz wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego.


Dobry klimat dla inwestorów

W okresie ostatnich czterech lat Wydział Architektoniczno - Budowlany wydał ponad 32 tys. decyzji, w tym:
1451 decyzji o warunkach zabudowy,
3406 decyzji udzielających pozwolenia na budowę,
18 decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych.
Nastąpił powrót inwestorów do centrum Gdyni, dzięki czemu Śródmieście, ale nie tylko zyskało wiele nowych atrakcyjnych obiektów. Zrealizowano bądź rozpoczęto inwestycje wprowadzające nową jakość wzdłuż głównych arterii drogowych - zabudowa przy ul. Hutniczej, ul. Morskiej czy ul. Wielkopolskiej np. nowe salony samochodowe, zabudowa produkcyjna, biurowa, usługowa.
Ważniejsze obiekty (samorządowe i komercyjne, których realizacja odbywała się w latach 2011-2014 to: Gdynia InfoBox - Obserwatorium Zmian ul. Świętojańska 30; Kamienica Moderna Plac Kaszubski 7; Rozbudowa i przebudowa Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej; Zespół budynków biurowych i hotelowych Gdynia Waterfront; Rozbudowa CH Riwiera i CH Klif; Hospicjum dla Dzieci im. Św. Wawrzyńca; Muzeum Emigracji ul. Polska; Budynek wielofunkcyjny TRANSATLANTYK przy Placu Kaszubskim; Morskie Centrum Serwisowe Rolls Royce na terenie Portu Gdynia; Szpital Morski im. PCK budynek zabiegowy Gdyńskiego Centrum Onkologii budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej; Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej „Altus" przy ul. Legionów 112; Modernizacja dworca PKP Gdynia Główna przy Pl. Konstytucji 1; Biurowiec Łużycka Plus przy ul .Łużyckiej 3C; Zespół zabudowy biurowej Tensor przy ul. Łużyckiej; Zespół budynków mieszkalnych biurowo-usługowych „Nowe Orłowo" przy alei Zwycięstw; Gdyńskie Centrum Filmowe na Placu Grunwaldzkim; Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej Baltiq Plaza przy ul. Świętojańskiej 43-45; Budynek biurowy przy ul. Kieleckiej 5; Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego al. Zwycięstwa 96/98 - etap 3 i 4; Biurowiec ENTER przy ulicy Śląskiej 47; Budynek mieszkalno usługowy Silver Mouse Gdynia przy ul. Zygmunta Augusta; Budynek mieszkalno-usługowy Art Deco u zbiegu ulic I Armii Wojska Polskiego i Bema; Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Seahouse przy ul.Powst. Styczniowego; Apartamenty Conrada przy ul. Strzelców, „Zacisze Leśne" przy ul. Fleszarowej Muskat, „Brama Sopocka" przy ul. Sopockiej, „Komandorskie wzgórze ul. Karpińskiego; Nawigator ul. Boisko.

50. Międzynarodowy Kongres Urbanistów ISOCARP
W dniach 23-26 września 2014 r. Gdynia była gospodarzem 50. Międzynarodowego Kongresu Urbanistów ISOCARP - prestiżowego spotkania profesjonalistów w dziedzinie planowania. Organizatorami wydarzenia byli ISOCARP (Międzynarodowe Towarzystwo Urbanistów i Planistów) oraz Miasto Gdynia. Urbaniści i planiści z całego świata spotkali się, aby omawiać transformacje urbanistyczne na styku miasta i wody oraz kwestie budowy miast nadwodnych, a w szczególności nadmorskich. W kongresie udział wzięło 300 osób reprezentujących blisko 50 krajów. 

Jak Gdynia wspiera przedsiębiorczość?
GDYŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Otwarcie nowej komfortowej siedziby - „jedno okienko" dla przedsiębiorcy stało się faktem.
Rozszerzenie oferty GCWP
- współpraca z 10 specjalistami z różnych dziedzin; 17 stałych dyżurów w miesiącu
- możliwość korzystania z ogólnodostępnego stanowiska komputerowego   
NOWOCZESNY PORTAL INFORMACYJNY - http://www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/ - źródło porad, praktycznych wskazówek i zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Dodatkowo fanpage na facebook'u www.facebook.pl/gdyniaprzedsiebiorcza 
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - 90 osób niepełnosprawnych rozpoczęło działalność gospodarczą z dotacji PFRON na łączną kwotę 2,24 mln zł 
SZKOLENIA, SPOTKANIA, WARSZTATY:
- współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie bezpłatnych szkoleń, spotkań i warsztatów;
- edukacja młodzieży z gdyńskich szkół średnich i wyższych;
- wizyty studyjne zagranicznej młodzieży i osób zainteresowanych gdyńską przedsiębiorczością;
- blisko 120 szkoleń i spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców; ok. 80 spotkań z młodzieżą i wizyt studyjnych.
BAZA FIRM http://www.firmy.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/ - powstała, by dać możliwość zaistnienia firmom w sieci. Dedykowana jest wyłącznie przedsiębiorstwom gdyńskim, wykorzystuje serwer miejski. FAKTY GOSPODARCZE Z GDYNIMożliwość prezentowania interesujących dokonań gdyńskich firm - innowacyjnych rozwiązań, dobrych praktyk, zdobytych nagród i wyróżnień, a także zapowiedzi biznesowych wydarzeń.
UTWORZENIE PUNKTU POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO - pomoc w zakładaniu konta na platformie ePUAP i uzyskiwaniu Profilu Zaufanego REALIZOWANE PROJEKTYGdyński Biznesplan - kontynuacja (od 2003 rokuPomorskie Miasteczko Zawodów - kontynuacja (od 2001 roku)Międzynarodowe Forum Gospodarcze - kontynuacja (od 2001 roku)Targi Pracygdyńska edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości
Gdyński Kupiec
Gdyński BiznesMAM
PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
- SB PROFESSIONALS - Dynamika rynku pracy i atrakcyjne środowisko biznesowe w regionie Południowego Bałtyku (2012-2015); Budowa Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (2012-2015)
PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - współorganizacja wydarzeń gospodarczych wspierających aktywność gospodarczą lokalnego biznesu (np. Konferencja Project Management, Konferencja PLAY WITH BUSINESS, Światowy Tydzień Przedsiębiorczości)
współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (Fundacja Gospodarcza - Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw; Agencja Rozwoju Pomorza - Pomorskie Forum Przedsiębiorczości; Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni - projekt Edukacja Obywatelska w Europie Wschodniej - „Wizyta studyjna w Gdyni" grupy młodych liderów organizacji pozarządowych z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii)
współpraca gospodarcza z gminami zrzeszonymi w Metropolitalnym Forum NORDA  publikacje - „Informator dla Przedsiębiorcy - jak założyć działalność gospodarczą"
 
 
Gdynia InfoBox - Obserwatorium Zmian
Gdynia InfoBox , niezależnie od pory dnia tętni życiem/fot. materiały prasowe Muzeum Emigracji w Gdyni

Świętojańska 30 - to adres dla większości gdynian bardzo dobrze znany. W czerwcu minionego roku otwarto w tym miejscu Gdynia InfoBox - Obserwatorium Zmian, jedyną taką przestrzeń w krajach Europy Środkowej. Obiekt totalnie zmienił charakter jednego z głównych skrzyżowań Gdyni i stał się ulubioną przestrzenią mieszkańców i turystów.
W październiku tego roku w konkursie „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego". Zwycięskim projektem został właśnie „InfoBox" - doceniony m.in. za nowoczesną i innowacyjną formę, stworzenie miejsca spotkań oraz znakomite rozwiązanie zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, spełniające oczekiwania mieszkańców w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach.Fundusze unijne

Gdynia jest dziś miastem o wysokim poziomie życia, cechującym się najwyższym zadowoleniem mieszkańców. Nie jest to wyłącznie zasługa finansowania unijnego, ale na pewno ma ono w tym sukcesie istotny udział. W latach 2010- 2014 fundusze unijne zasiliły realizację aż 78 projektów. Z kasy unijnej otrzymaliśmy prawie 375 mln złotych a wartość realizowanych inwestycji i działań to blisko 565 mln złotych.
Z unijnym dofinansowaniem udało się m.in. przebudować układ drogowy Węzła św. Maksymiliana i zrealizować pierwszy etap przebudowy ulicy Chwarznieńskiej. Dzięki funduszom dynamicznie rozwija się proekologiczna komunikacja miejska, doceniana w Polsce i Europie. W marcu tego roku Komisja Europejska, uhonorowała Gdynię prestiżową nagrodą Regiostars 2014 za projekt proekologicznego transportu publicznego. Unijna aplikacja pod hasłem „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta", opiewała na kwotę niemal 99 mln zł, z czego Bruksela przekazała prawie 55 mln zł. W ramach projektu m.in. przebudowana została sieć trakcyjna w ciągu ulic al. Zwycięstwa w Gdyni, al. Niepodległości w Sopocie wraz z pętlą trolejbusową przy ul. Reja oraz zakupiono 28 nowych trolejbusów niskopodłogowych, wyposażonych w dodatkowy napęd zwany dojazdowym, co znacznie poprawiło komfort podróżowania trolejbusami w Gdyni i Sopocie.
Z projektów realizowanych w ramach współpracy pomiędzy gminami (Gdynia-Sopot-Gdańsk) należy wymienić również TRISTAR- system zarządzania i sterowania ruchem miejskim, rozbudowę sieci ścieżek rowerowych (budowa prawie 40 km dróg dla jednośladów i 14 parkingów bikie&ride).
Dzięki funduszom unijnym poprawia się w Gdyni standard opieki zdrowotnej. Na początku 2014 r. roku zakończyła się rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
Projekty związane z ochroną środowiska, gospodarką morską i rozwojem portu a także budowa i modernizacja nowoczesnych obiektów kultury (Szkoła Filmowa, Teatr Muzyczny, Szkoła Muzyczna) - na realizację tych inwestycji Gdynia skutecznie pozyskiwała środki unijne.
Fundusze pomagały także w realizacji tzw. projektów miękkich, czyli obejmujących szkolenia, stypendia, organizację imprez kulturalnych i edukacyjnych. W okresie ostatnich czterech lat Gdynia i instytucje działające na rzecz mieszkańców były beneficjentami aż 63 projektów na kwotę prawie 78 mln zł, z czego unia dopłaciła prawie 67 mln zł.
Najważniejsze z nich to:
- „Odkryj moje możliwości" - w ramach projektu udzielono wsparcia indywidualnego rozwoju uczniów klas I - III szkół podstawowych z 29 placówek, w tym 4886 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 863 uczniów w zajęciach dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 1627 uczniów w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej oraz 593 uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania artystyczne. Wartość projektu w całości sfinansowanego z funduszy unijnych to ponad 2 mln 700 tys. zł.
- „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - w ramach projektu wprowadzono system e-Dziennik w 60 placówkach oświatowych, wyposażonych w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz system e-Urząd w Urzędzie Miasta Gdyni, umożliwiający docelowo załatwienie 161 spraw za pomocą internetu. Projekt kosztował ponad 21 mln złotych, z czego 16 mln dała Unia Europejska.

Gdynia współpracuje

Samorząd gdyński realizuje wiele projektów we współpracy z partnerami regionalnymi w kraju i zagranicą. Wiodącym jest projekt „Interface". Dzięki jego realizacji poprawiono obsługę pasażerów promów Gdynia - Kalskrona, tworząc, połączenie autobusowe terminala promowego z centrum miasta. Reaktywowano (sezonowo) połączenia żeglugowe Gdynia-Bałtijsk. Projekt „Bothnian Green Logistic Corridor" umożliwił natomiast opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania „Doliny Logistycznej" (powstał „Think-Tank „Dolina Logistyczna"). Ma ona powstać na obszernych terenach Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i Kosakowa, celem obsługi gdyńskiego portu.
Z innych realizowanych przez Biuro Rozwoju Miasta projektów należy wymienić: Projekt „SoNorA", który wpłynął na przedłużenie trasy pan-europejskiego Korytarza Transportowego nr VI - o odcinek z Gdańska do portu w Gdyni (od 2013 r. - jako trasa Korytarza Bałtyk-Adriatyk). 21 gmin pomorskiego działa wspólnie w ramach NORDY - metropolitalnego forum wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów. Gminy realizują m.in. wspólne zakupy energii elektrycznej, co wpływa na znaczne obniżenie kosztów a także prowadzą wspólną kampanię promocyjną, ukazując szeroką ofertę turystyczną regionu.

Zrównoważony transport i mobilność aktywna
W latach 2010-2014 w Gdyni realizowane były liczne działania w kierunku promocji zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej wśród mieszkańców m.in. w ramach projektu unijnego SEGMENT oraz licznych inicjatyw lokalnych, m.in. kampanii „Do pracy jadę rowerem", „Pieszy Autobus", „Odprowadzam sam",  skierowanych do różnych grup mieszkańców Gdyni. W 2012 r. Gdynia przystąpiła do projektów unijnych CIVITAS DYN@MO, CHALLENGE i ENTER.HUB, w ramach których włącza mieszkańców i interesariuszy w interaktywny dialog, opracowuje koncepcje, testuje i wdraża nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu miejskiego. Gdynia co roku uczestniczy też w inicjatywie Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w ramach którego organizuje obchody Europejskiego Dnia Bez Samochodu oraz Europejskiego Dnia Trolejbusowego.

Nasze środowisko

Blisko 90% mieszkańców segreguje w Gdyni śmieci/fot. Dorota Marszałek-JalowskaNowe zasady odbierania i zagospodarowania odpadów
Od 1 lipca 2013 r. Gdynia organizuje - z mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - system odbioru odpadów komunalnych. Jako pierwsza z dużych, polskich miast rozstrzygnęła przetarg na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zaś mieszkańcy - zachęceni sprawnie przeprowadzoną akcją edukacyjno-informacyjną pod tytułem „Śmieci Od Nowa" - w terminie złożyli deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od początku wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami, mieszkańcy w blisko 90% zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów.
W porównaniu z rokiem 2012 ilość odpadów zebranych w sposób selektywny wzrosła aż o 10 tys. ton. Gminy w Polsce zostały zobowiązane do osiągnięcia poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie na poziomie 12% w roku 2013. Z dumą możemy stwierdzić, że wymagany przepisami prawa poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w roku 2013 został osiągnięty, gdyż wyniósł 20%.

Nowy pawilon dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo"
Działające od 1979 roku gdyńskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo" w roku 2014 r. otrzymało nowy pawilon dla psów. Budynek o pow. 317 m² wraz z wybiegami jest obiektem bardzo nowoczesnym, o ciekawej architekturze, ładnie wkomponowanym w okoliczny krajobraz. Ogrzewany, klimatyzowany, podłączony do miejskiej sieci sanitarnej z zapleczem pozwalającym na pielęgnację psów np. ich kąpanie, zapewnia godne warunki dla około 100 psów. Koszt inwestycji to 1,5 mln zł. Rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy Ciapkowa zaplanowano na rok 2016.

Czysta zatoka
Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w al. Marsz. Piłsudskiego i ulicy wraz z budową urządzeń podczyszczających wpłynęła na poprawę czystości wód Zatoki Gdańskiej oraz usprawniła system odprowadzenia wód opadowych z terenów miasta.

Dotacje ekologiczne dla mieszkańców
W latach 2011-2014 Gdynia wsparła mieszkańców, którzy realizowali inwestycje ekologiczne dotacjami na łączna kwotę 1 mln zł. Dotacje przekazywane były na likwidacje zbiorników bezodpływowych, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, likwidację piecy węglowych oraz demontaż i utylizację wyrobów azbestowych.

Nowa kaplica i większy cmentarz
Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym oraz rozbudowa cmentarza w Kosakowie to także inwestycje, zrealizowane w VI kadencji.

Piękniejsza Gdynia
Od kilku lat oczy gdynian przez większą część roku cieszą pięknie ukwiecone rabaty, zielone trawniki oraz gustowne kompozycje krzewów. Dzięki pracom biura ogrodnika miasta Gdynia każdego roku przypomina piękny ogród.

W 2013 roku do tego zespołu dołączył Plastyk Miejski, którego zadaniem jest estetyzacja miasta - budynków, ogródków letnich, szyldów, reklam itp. Plastyk miejski m.in. organizuje spotkania i szkolenia dla młodych ludzi, właścicieli sklepów i lokali, podczas których pokazuje jak dbać o estetykę otoczenia. Projektuje eleganckie i harmonijne banery i szyldy. Wykonał projekt rekonstrukcji szyldu gdyńskiej Hali Targowej oraz Hali Rybnej, projekt Alei Żeglarstwa Polskiego na falochronie Basenu Żeglarskiego M. Zaruskiego (nadzór nad projektem tablic systemowych, projekt znaku graficznego alei, realizacja fotografii na tablicę ogólną). Od ubiegłego roku na placu Konstytucji w grudniu podziwiać możemy piękną iluminację świąteczną - żagle to kolejny pomysł plastyka miejskiego. W tym roku ozdobią także Wzgórze św. Maksymiliana i będą witać gości na wjeździe do Gdyni od strony Sopotu.
Ponadto Plastyk Miejski:
- przeprowadził kampanię „Kultura niekulturalnie" skierowaną do instytucji kultury, podmiotów organizujących wydarzenia artystyczne i kulturalne, w formie apelu o promocje tych wydarzeń w sposób kulturalny i w miejscu legalnym (apel skierowany do 52 podmiotów na terenie Trójmiasta).
- organizował I edycji „Konkursu na najlepszy szyld i najlepiej zakomponowaną witrynę sklepową Gdynia 2013", obecnie trwają przygotowania do II edycji konkursu;
- przeprowadził warsztaty edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu estetyki - .; warsztaty plastyczne  dla dzieci i młodzieży pod tytułem: „Ulica moich marzeń, wszystko się może zdarzyć" przy ulicy Starowiejskiej, prelekcje w ramach konferencji „W stronę piękna" na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie analizy prawnych aspektów estetyzacji przestrzeni publicznej, współrealizacja ze Stowarzyszeniem Trafic Design, w ramach projektu REDSIGN warsztaty szyldziarskie dla młodych projektantów - Centrum Desing.

Zabytki gdyńskie coraz piękniejsze

Samorząd realizuje wieloletni program finansowego wspierania prac przy zabytkach. W latach 2010-2014 gmina dofinansowała prace przy kilkudziesięciu kolejnych budynkach historycznych.
W 2010 r. dotacje przekazano na remont 18 budynków, w 2011 r. - 17, w 2012 r. - 17 i w 2013 r. - 19. Finansowe wsparcie prac konserwatorsko-remontowych nie tylko poprawia wizerunek miasta i pozwala zachować zabytki, ale także wyzwala aktywność społeczną i zmienia na lepsze nastawienie mieszkańców do ochrony zabytków. Program działa w Gdyni już ponad 10 lat i w tym okresie udało się dofinansować prace remontowo-budowlane ponad 90 zabytkowych obiektów.

W Gdyni odbyły się dwie kolejne konferencje międzynarodowe z cyklu „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni". Trzecia konferencja odbyła się w 2012 r. a czwarta w 2014 r. Współorganizatorem cyklu jest Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. Patronat naukowy konferencji sprawuje Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie i Polski Komitet Narodowy ICOMOS. W konferencjach wzięli do tej pory udział znakomici badacze z kilkudziesięciu krajów. Cykl konferencji jest wysoko oceniany przez specjalistów. W powiązaniu z cyklem konferencji wydawana jest przez Miasto Gdynia seria książek dotyczących architektury modernizmu i jej ochrony. Książki są częścią działań badawczych i popularyzujących dziedzictwo architektoniczne Gdyni i Polski. Tom 2 pod tytułem „Architektura pierwszej połowy XX wieku i jej ochrona w Gdyni i w Europie" wydany został w 2011 r., a tom trzeci pt. Architektura XX wieku do lat sześćdziesiątych i jej ochrona w Gdyni i w Europie" w 2014 r.

Pozytywne zmiany w dzielnicach
12 kilometrów - to łączna długość dróg, które od 2010 roku zostały utwardzone w technologii yomb. Oto lista ulic: Aresa, Andaluzyjska, Algierska, Biskupa Pelczara, Bydgoska, Brukarska, Ciesielska, Czarnieckiego, Chromowa, łączniki od ul. Charznieńskiej do ul. Okrężnej, Dachnowskiego, Elbląska, Ejsmonda, Filomatów, Kępa Oksywska, Korczaka, Kormorana, Kuśnierska, Kombatantów, Łanowa, Miedziana, Muchowskiego, Niska, Nowodworska, Pancerna, Petyhorska, Południowa, Piekarska, Pustki, Posejdona, Rycerska, Rybaków, Sędziowska, Słowicza, Starodworcowa, Sztukatorów, Starochwaszczyńska, Strzelców, Śliska, Świecka, Traczy, Wiczlińska od pętli autobusowej Niemotowo, Zeusa, Żelazna, Żółkiewskiego, Kardynała Wyszyńskiego.
Przebudowano także skrzyżowania ulic Płk. St. Dąbka z Estakadą Kwiatkowskiego, ulice: Gryfa Pomorskiego, Porębskiego, Olgierda, Krasickiego, dzięki czemu poprawiła się w tych miejscach płynność ruchu i podniósł poziom bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W latach 2010-2014 (także z inicjatywy i przy udziale środków finansowych rad dzielnic) za kwotę ponad 3,9 mln zł wybudowano 21 nowych placów zabaw, siłowni i ścieżek zdrowia, przebudowano i zmodernizowano 38 istniejących. Plac zabaw w Parku Kilońskim/fot. materiały prasowe ZDiZ
Prace te miały na celu wyposażenie placów zabaw w atrakcyjne, przyjazne i zgodne z normami bezpieczeństwa zestawy i urządzenia zabawowe przeznaczone dla różnych grup wiekowych, w bezpieczne nawierzchnie pod urządzeniami oraz zieleń i inne elementy małej architektury. Place zabaw przeznaczone do korzystania przez dzieci najmłodsze i wyposażone w piaskownice są ogrodzone. Część placów zabaw i urządzeń ma charakter integracyjny (Park Kiloński) i umożliwia wspólną zabawę dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym o ograniczonej mobilności.

Chwarzno - Wiczlino to niezwykle prężnie rozwijająca się dzielnica, stąd samorząd podjął decyzję o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 wraz z budową przedszkola. I ALO wyposażone zostało w nowoczesny zespół boisk wraz z infrastrukturą a Szkoła Podstawowa nr 6 na Obłużu w salę gimnastyczną i boiska sportowe.

Przebudowano stadion piłkarski przy ul. Olimpijskiej. Na stadionie odbywają się treningi sekcji piłkarskiej (seniorów, młodzieży i młodzików), szkółek piłkarskich oraz młodzieży szkolnej co służy rozwojowi aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz intensyfikacji lokalnego i regionalnego rozwoju społecznego.