Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1170 (770) 2014-11-14 - 2014-11-20

Sprawdź stan techniczny budynku!

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przypominają wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości, że zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym do 31 maja i 30 listopada każdego roku, właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m kw. oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m kw, mają obowiązek przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego.
Sprawdzeniu podlega stan techniczny budynku w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, gazowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Natomiast w przypadku stwierdzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakiegokolwiek zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia, osoba ta ma obowiązek bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego, a organ ten z kolei ma obowiązek bezzwłocznego przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń.
Obowiązek przeprowadzania kontroli stanu technicznego mają właściciele i zarządcy również w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak: wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia.
Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że znowelizowane prawo budowlane przewiduje możliwość odpowiedzialności karnej i nałożenia na właścicieli i zarządców grzywny do kwoty 720 tys. zł za nie utrzymywanie obiektów w należytym stanie technicznym. Odpowiedzialność karna grozi ponadto kontrolującemu, który nie zgłosi nam faktu przeprowadzenia kontroli lub nie prześle kopii protokołu w przypadkach omówionych powyżej.