Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1172 (772) 2014-11-28 - 2014-12-04

Ogłoszenia

Wydział Geodezji Urzędu Miasta Gdyni
informuje, iż w związku z czynnościami ustalenia granic nieruchomości w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków nowoprojektowanych obrębów: Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack, w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 12.11.2014 r. na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zamieszczono zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic wraz z wykazem podmiotów - właścicieli działek ewidencyjnych objętych modernizacją, dla których nie ustalono adresów.
Rozpoczęcie czynności związanych z ustaleniem granic działek nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia) w pok. 208 na II piętrze w dniach 1.12.2014 r. - 19.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykaz nieruchomości o pow. 60 m² położonej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Górskiego, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni opisanej na KM 63 obręb Gdynia, jako część działki nr 992/1, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00024646/2.
Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: ustawienie wiat do składowania wózków klientowskich.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 16844/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 18.11.2014 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 19.11.2014 r. do 10.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 118A (część działki nr 1053/98, km 58 obręb Gdynia o pow. 30 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na magazyn dla celów prowadzonej działalności, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16748/14/VI/M z 12.11.2014 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 14.11.2014 roku do 5.12.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Amona (część działki nr 273/2, KM 19 obręb Wiczlino, o pow. 200 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 16834/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdynia z 18.11.2014 r. wywieszony został na okres od 20.11.2014 r. do 11.12.2014 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań lekarskich pracowników szkoły w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).
Oferty należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia do 5 grudnia 2014 r., lub dostarczyć osobiście w siedzibie zamawiającego, sekretariat szkoły pokój nr 1 do godz. 14.00. W kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego należy kontaktować się z kierownikiem administracyjnym Anną Kiedrowską- Kowalewską, w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 58 625 04 01.
Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wielkopolskiej ( działka nr 347/98, km 79 obręb Gdynia) o pow. 2406 m², jako załącznik do zarządzenia nr 16848/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.11.2014r, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata na prowadzenie działalności usługowej związanej z obsługą przeciwpożarową na lądzie i morzu (przeglądy, konserwacja i naprawa sprzętu p.poż., montaż urządzeń gaśniczych na statkach i lądzie, przeglądy i konserwacja urządzeń hydrantowych, instalacja, naprawa i konserwacja urządzeń alarmowych, sygnalizacji pożaru oraz odgromowych. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.11.2014 r. do 12.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r. do godziny 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Iglastej 6 (część działki nr 107 km 49 obręb Gdynia, o pow. 414 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok (załącznik do Zarządzenia NR 16832/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 18.11.2014 r.), z przeznaczeniem na zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.11.2014 r. do 10.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Gdyni przy ul. Morskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, pawilon gastronomiczno - handlowy, cz. dz. 330/85, KM 28 Gdynia, pow. 97 m²;
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 19.11.2014 r. do 10.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dotyczącego działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Tęczowej, oznaczonej nr 188/111 o pow. 298 m², opisanej na karcie mapy 36, obręb Wiczlino.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 16827/2014/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 listopada 2014 roku wywieszony jest od 24 listopada do 15 grudnia 2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Partyzantów (części działki nr 821/94, KM 59 obręb Gdynia) o powierzchni 32 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 rok (załącznik do Zarządzenia nr 16835/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.11.2014 r.) z przeznaczeniem na: działkę przydomową. Wykazy wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.11.2014 r. do 11.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Architektów 2/3 (cz. dz. 28, cz. dz. 193,cz. dz. 313/20, cz.dz. 321/22,cz. dz. 256/27, cz. dz. 314/23 obręb Gdynia) o pow. 3.610 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 16812/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 18.11. 2014 r.) z przeznaczeniem na składowanie i sprzedaż opału oraz materiałów budowlanych bez prawa czynienia nakładów trwale związanych z gruntem. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 21.11.2014 r. do 12.12.2014 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r., do godz. 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r. do godziny 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego http://www.gdynia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r., do godz. 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r.
do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na prowadzenie aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r., do godz. 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r. do godz. 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na zadanie: wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-2 lata, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do 22 grudnia 2014 r. do godz. 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Wzgórze Św. Maksymiliana"
zatrudni osobę na stanowisko rejestratorka medyczna / rejestrator medyczny .
Wymagania : kultura osobista, sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę, umiejętność pracy w zespole, wysoka odporność na stres, umiejętność organizacji pracy pod presją czasu, obsługa komputera i programów biurowych. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Wykształcenie: minimum średnie.
CV należy kierować na adres e-mail: nzozmaks@poczta.onet.pl

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Z. Augusta 13 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Zarządzenie Nr 16658/14/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 5.11.2014 r. Wykazy zostają wywieszone do 3.12.2014 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, likwidacji barier w komunikowaniu.
Termin składania ofert ustala się do dnia 22 grudnia 2014 r. do godziny 15.00
w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni - 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów żywnościowych, w częściach, do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni przy ul. Godebskiego 8 o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2014 r. do godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni przy ul. Godebskiego 8, pokój nr 1 - sekretariat. Osobą uprawnioną do kontaktu w kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego - kierownik administracyjny - Anna Kiedrowska-Kowalewska, w kwestiach przedmiotu zamówienia - starszy intendent Ala Pilewska-Grabowska, tel. 58 625 04 01, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00. Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html