1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Instruktorzy nauki jazdy

Przypominamy wszystkim instruktorom nauki jazdy, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600, z późn. zm.) instruktor jest obowiązany do 7 stycznia przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego. Nieprzedłożenie do 7 stycznia 2015 r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 2014 w warsztatach doskonalenia zawodowego skutkować będzie skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.

ikona