1174 (774) 2014-12-12 - 2014-12-18

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej w Gdyni, oznaczonej na km 13, obręb Pogórze, jako działka nr 923/9 o powierzchni 652 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00047971/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 36/14/VII/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 36/14/VII/M z dnia 25.11.2014 r., wywieszony został na okres od 8.12.2014 r. do 29.12.2014 r.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 wykaz nieruchomości o pow. 20 m² położonej w Gdyni, przy ul. inż. Śmidowicza, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni opisanej na KM 126 obręb Gdynia, jako część działki nr 54/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00078926/2. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie.
W/w wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 115/14/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.12.2014 r.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 4.12.2014 r. do 25.12.2014 r.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVII/560/13 z dnia 23 stycznia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od wschodu - wzdłuż ul. Śląskiej,
od południa - wzdłuż ul. Kieleckiej,
 od zachodu - wzdłuż ul. Poznańskiej, obejmując sąsiadujący teren zieleni,
 od północy - od ul. Poznańskiej, obejmując teren GPZ, do ul. Śląskiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19.12.2014 r. do 27.01.2015 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 19.00, w sobotę w godz. 11.00 - 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 - 16.00 (w dniach 24.12.2014 r. oraz 31.12.2014 r. InfoBox będzie otwarty w godz. 11.00 - 14.00), w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 7.01.2015 r., o godz. 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.02.2015 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 5 stycznia 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy:
ul. Kacze Buki 15F o pow. 711 m²; ul. Kacze Buki 15G o pow. 698 m²; ul. Kacze Buki 15H o pow. 1063 m²; ul. Kacze Buki 15I o pow. 816 m²; ul. Kacze Buki 15J o pow. 842 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m², ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kuśnierskiej 37A o pow. 507 m²; ul. Platynowej 8A o pow. 895 m²; ul. Snycerskiej 13 o pow. 350 m²; ul. Piotrkowskiej 9 o pow. 573 m²; ul. Kormorana 24 o pow. 1264 m²; ul. Kormorana 26 o pow. 1263 m²; ul. Kormorana 28 o pow. 1263 m²; ul. Kadmowej 7 o pow. 518 m²; ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297 m² i ul. Żwirowej 43 o pow. 690 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 5 grudnia 2014 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015.
Termin składania ofert upływa z dniem 29 grudnia 2014 roku.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31. Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Gdańsku
ogłoszenie o naborze zewnętrznym na wolne stanowisko pracy w referacie finansowo - księgowym
Stanowisko: od inspektora do specjalisty. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
Miejsce pracy: Oddział IPN-KŚZpNP w Gdańsku, Gdynia ul. Witomińska 19.
Zakres zadań wykonywanych na tym stanowisku: prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych, a także naliczanie przewidywanych kosztów delegacji zagranicznych przed ich uruchomieniem, prowadzenie rozliczeń z pracownikami (zaliczki, delegacje itp.), prowadzenie kasy Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku.
• Prowadzenie ewidencji operacji kasowych i sporządzanie raportów, obsługa kadrowa zatrudnionych (sporządzanie umów cywilnoprawnych, ewidencjonowanie absencji, monitorowanie badań lekarskich, szkoleń BHP i innych wynikających z obowiązków pracodawcy), sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.sliwowska@ipn.gov.pl do 20 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasta Gdynia z siedzibą 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76
ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w wiacie wejściowej na gdyńskim cmentarzu komunalnym w Kosakowie przy ul. Rzemieślniczej 26c.
Powierzchnia lokalu - 47,50 m². Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto: 40,00 zł/m². Nie można wynająć lokalu za cenę wywoławczą. Obowiązuje co najmniej jedno postąpienie - wysokość postąpienia - 1 zł/m². Czynsz najmu obliczony według stawki ustalonej w przetargu obłożony jest podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin najmu: 36 miesięcy.
Wadium w wysokości 1 200,00 zł (słownie jeden tys. dwieście zł 00/100) należy wpłacić najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do 17.12.2014 r.
- przelewem na konto ZCK w Gdyni o nr 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052 lub
- gotówką w kasie biura cmentarza przy ul. Witomińskiej 76 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00 w sobotę w godz. 8.00 -13.00) albo w kasie biura cmentarza przy ul. Rzemieślniczej 26c w Kosakowie (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Uchylenie się zwycięzcy przetargu, od podpisania umowy najmu powoduje przepadek wadium. Oferty należy składać w siedzibie ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 19.12.2014 r. o godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 19.12.2014 r. o godz. 13.15 w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 - hol przy sekretariacie.
Szczegółowe warunki przetargu na najem lokalu określono w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej www.zck.pl w zakładce ogłoszenia lub w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 pok. nr 17 - od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). Kryteria oceny ofert: cena - 100%. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00. Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Jarosław Turosz - sprawy organizacyjno-prawne tel. 58 660 89 56, Żaneta Prusak - w sprawie wizji lokalu tel. 58 679 13 07. Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni zastrzega sobie prawo rezygnacji z wynajmu lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 114/14/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 2.12.2014 r. - nieruchomości położonej przy ul. Władysława IV / Wzgórze Św. Maksymliana, o pow. 82,5 m², oznaczonej na karcie mapy KM 58 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 803/150 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 2 kwietnia 2014 roku. Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 2.12.2014 r. do 23.12.2014 r.

Dotacje z budżetu miasta na zabytki
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXIX/861/10 z dnia 27.01.2010 r., w terminie do 10 stycznia 2015 r. można składać wnioski o udzielenie z budżetu Gminy Gdynia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, w tym budynkach znajdujących się na obszarach zabytkowych, w granicach administracyjnych Miasta Gdyni. Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się o dotacje oraz obowiązkowy formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej: www.gdynia.pl/zabytki pod hasłem „dotacje". Informacji na temat dotacji udziela także Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków tel. 58 66 88 343.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 roku, do godz. 12.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudnia 2014 roku o godz. 13.00. Termin związania ofertą - do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 roku, do godz. 12.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudnia 2014 roku o godz. 13.00 Termin związania ofertą - do 31 grudnia 2014 roku Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla osób uzależnionych behawioralnie- pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni oraz poradnictwa rodzinnego dla członków rodzin osób uzależnionych behawioralnie w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 28 lutego 2015 roku 4. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 roku, do godz. 12.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudnia 2014 roku o godz. 13.00. Termin związania ofertą - do 15 stycznia 2015 r. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 31 sierpnia 2015 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 roku, do godz. 12.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudzień 2014 roku o godz. 13.00. Termin związania ofertą - do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz terapii w programie „Candis" dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 31 sierpnia 2015 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 roku, do godz. 12.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudnia 2014 roku o godz. 13.00. Termin związania ofertą - do 31 grudnia 2014 roku. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - zastępstw w prowadzeniu terapeutycznych zajęć grupowych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 r., do godz. 12.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudnia 2014 r. o godz. 13.00. Termin związania ofertą - do 31 grudnia 2014 r. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Gdyni, ul. płk. Dąbka 277
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207.000 Euro na usługę:
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 7.01.2015 r. do 31.12.2016 r.".
W dniu 2.12.2014 r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP pod nr: 395530-2014. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW nr 1 w Gdyni, na trasie: miejsca zamieszkania - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia oraz miejsca zamieszkania uczniów. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać i odebrać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Gdynia, ul. Płk. Dąbka 277, na pisemne zamówienie za opłatą 60 zł dokonaną w kasie lub na konto: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni PKO Bank Polski S.A. O/Gdynia nr: PL 77 1440 1026 0000 0000 1253 0358 lub pobrać ze strony internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4835_.html lub www.sosw1.eu
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Renata Tomaszewska - dyrektor oraz Joanna Żak - Tyburska - kierownik administracyjno-gospodarczy- sosw1@sosw1.eu oraz fax: 58/ 625 48 55.
Ofertę opisaną: Nazwa i adres zamawiającego „Oferta - Przetarg nieograniczony na usługę: „Dowóz uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania, 2.01.2015 r. - 31.12.2016 r."
Nie otwierać przed 11.12.2014 r. godz. 10.00". należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 9.30.

Uwaga organizacje pozarządowe! Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych" w 2015 roku.
Przewidywana kwota dotacji to 14 500 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne - Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 Maja 27/31). Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 29 grudnia 2014 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych, Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 19.12.2014 roku, do godz. 12.30 termin związania ofertą - do 15 stycznia 2015 roku. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 19 grudzień 2014 roku o godz. 13.00. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 23 grudnia 2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości, znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Żeliwnej w Gdyni, oznaczonej na km 13, obręb Pogórze, jako działka nr 923/9 o powierzchni 652 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00047971/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz nr 36/14/VII/M stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 36/14/VII/M z dnia 25.11.2014 r., wywieszony został na okres od 8.12.2014 r. do 29.12.2014 r.