Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r.
Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 461, poz. 1101, poz.1407 i 1445, z 2013 r. poz.852 i 1355 oraz z 2014 r. poz. 619 i 773) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 i z 2012 poz. 68) oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z 6 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595), podaje się do publicznej wiadomości, że:
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN URODZONYCH w 1996 r.
1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1996 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1991 - 1995, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1994 - 1995, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1991 - 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze MIASTA GDYNI przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska w Gdyni w byłej siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury, Gdynia - Wzg. Św. Maksymiliana ul. Bema 33 w okresie od 2 marca do 21 kwietnia 2015 r., codziennie, z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 7.30 do 13.30.
7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
1) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
3) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
4) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
5) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
8. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
9. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
1) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące - celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
2) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są
zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej.
NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 7 i 8 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję - art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 16 stycznia 2015 r.
WOJEWODA POMORSKI
(-) Ryszard Stachurski

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 569/14/VII/P z 7 stycznia 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni w kwocie 317.300 zł brutto Gdyńskiemu Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha".

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata, mieszkańców Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 570/15/VII/P z 7 stycznia 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0 - 2 lata, mieszkańców Gdyni w kwocie 405.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3 - 7 lat, mieszkańców Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 571/15/VII/P z 7 stycznia 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego wspierania rozwoju dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3 - 7 lat, mieszkańców Gdyni w kwocie 405.000 zł brutto Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni.

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 572/15/VII/P z 7 stycznia 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni w kwocie 53.810 zł brutto Polskiemu Towarzystwu Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na przeprowadzenie maratonów terapeutycznych
na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie maratonów terapeutycznych na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku.
Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 28.01.2015 roku, do godz. 10.00 termin związania ofertą - do 13 lutego 2015 r. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 28 stycznia 2015 r. o godz. 11.00. Miejsce i termin ogłoszenia wyników: www.opitu.pl, 2 luty 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza w Zarządzeniu Nr 519/14/VII/P z 31 grudnia 2014 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005112/1 przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej w pawilonie handlowym stanowiącym nakłady Wynajmującego.
Pawilon handlowy nr 227 o powierzchni 8,7 m²- położony w hali płaskiej. Dla nieruchomości ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego dla pawilonu handlowego w wysokości 554,95 zł + 23 % VAT.
Wylicytowany czynsz miesięczny najmu jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Wynajmującego Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni ul. Warszawska 67 A. Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku dzierżawy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS . Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie , zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wadium ustala się w kwocie 2000,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 50,00 zł. Na poczet czynszu najmu i kosztów eksploatacji zalicza się wadium. Ustala się kaucję w wysokości 5.000 zł tytułem zabezpieczenia podpisania przez przyszłego Najemcę umowy najmu. W przypadku nie podpisania przez Najemcę umowy najmu w terminie 7 dni od dnia przetargu kaucja ulega przepadkowi.
Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz administratora Zespołu Miejskich Hal Targowych - ABK nr 4 Zakład Budżetowy w Gdyni ul. Warszawska 67 A. W umowach najmu zostanie zawarty zapis, iż Najemcy znany jest stan techniczny pawilonu handlowego.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni.
Przetarg odbędzie się 30 stycznia 2015 r. o godz. 10.00 w sali 101 pierwsze piętro Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka. J. Piłsudskiego 52/54. Wadium w kwocie 2000,00 zł oraz kaucję w wysokości 5.000 zł tytułem zabezpieczenia podpisania przez przyszłego Najemcę umowy najmu płatne do 27 stycznia 2015 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 27 stycznia 2015 r. do 14.30 w kasie Urzędu Miasta Gdyni al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 sala Mieszkańców Kasa C.
Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenia przetargu zostały określone w materiałach przetargowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod nr tel. 58 668 85 33 i 668 85 11 oraz na stronie http://www.investgdynia.pl/

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 573/15/VII/P z 7 stycznia 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni w kwocie 165.000 zł brutto Fundacji Dogtor z siedzibą w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonego w Gdyni:
- przy ul. Adm. J. Unruga 84 B/1,2 wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 565/15/VII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia: na czas oznaczony do 2 lat o powierzchni 31,70 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie oznaczona na KM 31 obręb Pogórze, jako część działek nr 543/4, 1187/4 dla których prowadzone są księgi wieczyste KW GD1Y00024523/4; GD1Y/00024371/3.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 9.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kaspra Geskiego, oznaczonej jako działka nr 858/57, karta mapy 25, obręb Gdynia, o powierzchni 73 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00017305/8. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do użytkownika wieczystego i właścicieli nieruchomości przyległych.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 287/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 16.12.2014 r. wywieszony został na okres od 9.01.2015 r. do 30.01.2015 r.

Obwieszczenie
Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Gminy Miasta Gdyni, położoną w Gdyni przy ul. Żurawiej, oznaczoną na k.m. 10 Obręb Gdynia jako działki nr: 157/6 o pow. 478 m², 317/6 o pow. 16 m², 319/6 o pow. 582 m² objętą decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 października 2013 r., Nr RAAI.6740.241.2013.AW-679/ulica o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żurawiej w Gdyni na odcinku od ul. Chabrowej do ul. Modrzewiowej", podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5.01.2015 r. rzeczoznawca majątkowy Sylwia Galikowska udzieliła wyjaśnień odnośnie wartości ww. nieruchomości wraz z częściami składowymi, określonej w operacie szacunkowym Nr 63/IV/2014. Jednocześnie informuję, że ewentualne stanowisko w przedmiotowej sprawie należy przedstawić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma i skierować na adres tutejszego Urzędu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40 w Gdyni
informuje o możliwości wynajęcia sali gimnastycznej przez osoby dorosłe na: zajęcia sportowe, gimnastykę, koszykówkę.
Szczegółowych informacji udziela sekretariat, tel. 58 620 66 64, fax. 58 661 52 50.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz. dz. nr 573/2 k.m. 95 o pow. 37m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 8.01.2015 r. do 28.01.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Spokojnej (działka nr 620/506, KM 95 obręb Gdynia) o powierzchni 62 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 363/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 23.12.2014 r.) z przeznaczeniem na: działkę przydomową. Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 12.01.2015 r. do 2.02.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Szyprów (działka nr 278/42, KM 74 obręb Gdynia) o powierzchni 160 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 540/14/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.12.2014 r.) z przeznaczeniem na: zieleń ozdobną.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 12.01.2015 r. do 2.02.2015 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro
na organizację konkursu „Do pracy jadę rowerem", w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/konkursrowerowy
Termin składania ofert: 23.01.2015 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Katarzyna Sierpińska, tel. 58 764 40 09, w godz. 7.30 - 15.30, Alicja Pawłowska, tel. 58 764 40 02, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87 w godz. 8.00 - 16.00.

Zespół Szkół nr 15, ul. Jowisza 60 w Gdyni
zatrudni nauczyciela języka niemieckiego (także studenci ) na 6/18 etatu na zastępstwo.
CV i list motywacyjny należy składać w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl