1177 (777) 2015-01-16 - 2015-01-22

W środę Sesja Rady Miasta

W środę 21 stycznia 2015 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) odbędzie się IV Sesja Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje głosowanie nad projektami uchwał:
- uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - pani Elżbiecie Gurskiej,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - panu Sławomirowi Kitowskiemu,
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - panu Zbigniewowi Zienowiczowi,
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni - Polana Bernadowo wraz z drogą dojazdową i ciągiem infrastruktury technicznej,
- uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon ulic Inżynierskiej i Wrocławskiej,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, al. Zwycięstwa róg ul. Wielkopolskiej,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Św. Piotra 23, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- zmieniająca uchwałę w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni.