Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1178 (778) 2015-01-23 - 2015-01-29

Ogłoszenia

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 606/15/VII/P z 13 stycznia 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań dot. aktywizacji społecznej, zawodowej, integrującej środowisko osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni, likwidacji barier w komunikowaniu na rok 2015 w kwocie 138.250 zł brutto następującym organizacjom:

Lp.
Podmiot zgłaszający
Nazwa zadania
Przyznana kwota (w zł)
1.
Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
4.000
2.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji „Tacy sami"
Oczko - moje pasje
20.000
3.
Fundacja wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między słowami"
Afa-integracja Edycja IV
35.000
4.
Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń"
English for Us 2015
9.230
5.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
ŻYĆ RAZEM - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi
42.000
6.
Fundacja Bomalihu
Muzyczna recepta - zabawa słowem, ruchem i muzyką - kontynuacja zajęć dla dzieci niepełnosprawnych
3.020
7.
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
Bez maski
5.000
8.
ADAPA Fundacja na rzecz osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju wraz z Fundacją ochrony i promocji Zabytków Pomorza „Pro turris"
Aktywizacja społeczna, integracja, likwidacja barier w komunikowaniu
20.000

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 605/15/VII/P z 13 stycznia 2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań dot. rewalidacji, rehabilitacji, terapii osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni na rok 2015 w kwocie 225.600 zł brutto następującym organizacjom:

Lp.
Podmiot zgłaszający
Nazwa zadania
Przyznana kwota (w zł)
1.
Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel"
Poprawa sprawności fizycznej i psychicznej dzieci, młodzieży niepełnosprawnej
50.000
2.
Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich
Dążyć do sprawności poprzez rehabilitację i wsparcie psychologiczne. Kontynuacja zadania
30.000
3.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
Rehabilitacja osób niepełnoprawnych
8.000
4.
Stowarzyszenie Dlaczego NIE
Systematyczna, wielokierunkowa i specjalistyczna rehabilitacja drogą do aktywności społecznej
30.000
5.
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą o. w Gdańsku
Domowa rehabilitacja chorych na mukowiscydozę
40.000
6.
Fundacja wsparcia Osób z zaburzeniami komunikacji „Między słowami"
Psychospołeczne wsparcie dzieci i młodzieży uczącej się po urazach, chorobach i incydentach czaszkowo-mózgowych
30.000
7.
Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin
Kompleksowe wsparcie dla osób z chorobą Parkinsona
35.000
8.
Fundacja Słoneczna Jesień
Śmiech to zdrowie
2.600


Rozstrzygnięcie konkursu
dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 604/15/VII/P z 13 .01.2015 r. przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury w kwocie 10.000 zł brutto następującym organizacjom:

Lp.
Podmiot zgłaszający
Nazwa zadania
Przyznana kwota (w zł)
1.
Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start-Gdynia
Sport wyczynowy osób z niepełnosprawnością
6.900
2.
Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji
Kino społecznie wrażliwe. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
3.100

Rozstrzygnięcie konkursu
dot. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 607/15/VII/P z 13 stycznia 2015 r. przyznał dotację na wsparcie realizacji zadania dot. działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów na rok 2015 w kwocie 13.500 zł brutto Związkowi Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 335 i 336 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Ujejskiego 3, oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 3 i przynależny do niego garaż o łącznej pow. 100,13 m², położony w budynku na działce gruntu nr 372, karta mapy GD 60, przeznaczony do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 628/15/VII/P z 13 stycznia 2015 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 13 stycznia 2015 r. do 3 lutego 2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. A. Abrahama ( działki nr 595/46 i 593/304 i część działki nr 597/305, km 55 obręb Gdynia o pow. łącznej 1321 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz Vis Properties sp. z o.o. Car Trading S.K.A. z przeznaczeniem na dozorowany parking samochodowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 620/15/VII/P z 13 stycznia 2015 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21dni od 15.01.2015 roku do 5.02.2015 roku.

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
poszukuje kandydata na stanowisko: Kasjer. Szczegóły dotyczące ogłoszenia znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum oraz na www.experyment.gdynia.pl.
Termin składania dokumentów upływa 31.01.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 23 lutego 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć nieruchomość lokalową (lokal użytkowy) KW nr GD1Y/00111942/4. Nieruchomość położona jest na parterze w budynku III kondygnacyjnym przy ul. M. Kopernika 17 (wejście bezpośrednio od ulicy Kopernika). Nieruchomość lokalowa o powierzchni 20,9 m², która składa się z lokalu (po byłej cukierni) z zapleczem, wc oraz z pomieszczenia w piwnicy o pow. 1,1 m². Z lokalem związany jest udział w nieruchomości wspólnej, wynoszący 69/1000 części i obejmuje prawo własności gruntu (dz. nr 202, k.m. 59, obr. Gdynia, pow. 373 m², KW GD1Y/00022686/0) oraz poddasze, korytarze, klatkę schodową, wszystkie elementy elewacji i dachu, a także przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i energii elektrycznej. Nieruchomość posiada pełne uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczną.
Cena wywoławcza nieruchomości - 129 000,00 zł + 23 %VAT. Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium: 12 900,00 zł. Minimalne postąpienie: 1 290,00 zł.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 16 stycznia 2015 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Mienia Skarbu Państwa przy pok. 424 na IV piętrze tut. Urzędu. Materiały przetargowe dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Mienia Skarbu Państwa w pok. 401 na IV piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 58 668 89 48.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni - teren portu morskiego - dz.nr 18/3 k.m. 133 o pow. 4.025 m²; dz. nr 76/3 km.135 o pow. 116 m²; dz.nr 77/3 km. 135 o pow. 550 m²; dz. nr 78/3 km.135 o pow. 4.046 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 19.01.2015 r. do 9.02.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 1/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Widna 11m 18, Widna 3 m50, Dąbrowskiego 29 m4, Chylońska 59-63 m40, Rolnicza 16 m19, Chylońska 59-63 m 92, Porębskiego 6 A m 4, Opata Hackiego 25 m 79, Powstania Wielkopolskiego 78B m10, Żelazna 25 m46, Rolnicza 14 m3, Świecka 4 m 27, Morska 210 m7, Kartuska 24 m49, Chylońska 69-85 m25, Morska 210 m56, Wojewody Wachowiaka 9C m1.
Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 19.01.2015 r. do 2.03.2015 r.

Zespół Szkół nr 15 ul. Jowisza 60 w Gdyni
zatrudni nauczyciela świetlicy z uprawnieniami na pełny etat na zastępstwo od 16.02. 20015 r. do 30.06.2015 r. CV i list motywacyjny należy składać do 6 lutego 2015 r., w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres e-mail: sekretariat@zs15.pl

ikona