1181 (881) 2015-02-13 - 2015-02-19

Ogłoszenia

 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z przynależnym garażem wraz z użytkowaniem wieczystym w gruncie.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2015 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.

Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 2 marca 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
            W przetargu będzie można nabyć lokal mieszkalny nr "3", położony w budynku w dzielnicy Gdynia - Wzg. Św. Maksymiliana, przy ul. Ujejskiego nr 3, wraz z przynależnym do niego garażem o pow. 16,94 m², ujęty w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni księdze wieczystej nr GD1Y/00114461/9, wraz z udziałem 0,4288 w działce nr 372, obręb Gdynia, KM 60, o pow. 1.245 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą nr GD1Y/00014776/9. Lokal zlokalizowany jest na II piętrze w budynku 3-piętrowym i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, pomieszczenia gospodarczego i korytarza. Lokal będzie oferowany do sprzedaży na własność a grunt w użytkowanie wieczyste. W cenie lokalu zawarta zostanie pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 15% wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego. Pozostała cena gruntu będzie podlegała opłatom rocznym w wysokości 1% wartości udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, waloryzowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uwaga: Z wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie określona końcowa wartość lokalu mieszkalnego oraz proporcjonalna wysokość opłat za użytkowanie wieczyste gruntu. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI  - funkcja lokalu mieszkalna. W przypadku zmiany sposobu użytkowania lokalu z mieszkalnej na inną, sposoby naliczania opłat mogą być zmienione zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili dokonania zmiany funkcji lokalu (art. 73 ust.2 ugn). CENA WYWOŁAWCZA - 387 669,45 zł. + 23% VAT od 13,14% kwoty wylicytowanej ceny odpowiadającej proporcjonalnemu udziałów pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w cenie nieruchomości. Zapłata wylicytowanej kwoty w całości w ciągu 21 dni od dnia przetargu. Kolejne opłaty roczne za udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wys. 1% (wartości udziału w gruncie) +23% VAT, płatne do 31.03. każdego roku, waloryzowane w trybie 77-78 ustawy o gospodarce nieruchomościami. WADIUM: 38 766,95 zł. MINIMALNE POSTĄPIENIE: 3 880,00 zł. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki" w dniu 4 lutego 2015 roku. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 336 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje  dot. zbywanej nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

***

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 828/15/VII/R z 3.02.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi.
Przewidywana kwota dotacji w 2015 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 209 000 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i  GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.04.2015 r. do 31.03.2018 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 27.02.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 40 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".
***
Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ul. Okrzei 6
poszukuje dyspozycyjnego nauczyciela wychowania fizycznego w pełnym wymiarze godzin.
Kontakt: 58 663 79 88.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załączniki do  Zarządzenia nr 854/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.02.2015 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 53 o  pow. 158 m², oznaczonej na karcie mapy KM 94 obręb Gdynia obejmującej    działkę nr 417/2 i część działki nr 604/500  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -  1 rok.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 4.02.2015 r. do 25.02.2015 r.