1183 (883) 2015-02-27 - 2015-03-05

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych - podziemia hali łukowej ul. Wójta Radtkego 36/38/40
, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005121/1 przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenia działalności przemysłowo -handlowo- usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych, handlu świeżym mięsem, rybami w tymczasowych pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wynajmującego podanych poniżej:
Pawilon handlowy nr 301 o powierzchni 23,57 m²; Pawilon handlowy nr 302 o powierzchni 29,98 m²; Pawilon handlowy nr 303 o powierzchni 29,34 m²; Pawilon handlowy nr 304 o powierzchni 29,98 m²; Pawilon handlowy nr 305 o powierzchni 29,52 m²; Pawilon handlowy nr 311 o powierzchni 26,94 m²; Pawilon handlowy nr 312 o powierzchni 28,52 m²; Pawilon handlowy nr 314 o powierzchni 26,98 m²; Pawilon handlowy nr 315 o powierzchni 26,94 m²;
Pawilon handlowy nr 318 o powierzchni 20,90 m²; Pawilon handlowy nr 321 o powierzchni 22,08 m²; Pawilon handlowy nr 322 o powierzchni 21,46 m²; Pawilon handlowy nr 323 o powierzchni 21,47 m²; Pawilon handlowy nr 324 o powierzchni 21,33 m²; Pawilon handlowy nr 325 o powierzchni 13,81 m²; Pawilon handlowy nr 326 o powierzchni 12,20 m²; Pawilon handlowy nr 327 o powierzchni 13,47 m²; Pawilon handlowynr 328 o powierzchni 22,16 m²; Pawilon handlowy nr 329 o powierzchni 30,78 m²; Pawilon handlowy nr 330 o powierzchni 29,76 m²; Pawilon handlowy nr 334 o powierzchni 29,15 m²; Pawilon handlowy nr 337 o powierzchni 20,32 m²; Pawilon handlowy nr 40 o powierzchni 29,64 m²; Pawilon handlowy nr 341 o powierzchni 29, 87 m²; Pawilon handlowy nr 342 o powierzchni 21, 34 m²; Pawilon handlowy nr 343 o powierzchni 20, 59 m²; Pawilon handlowy nr 346 o powierzchni 29, 81 m².
Dla nieruchomości wymienionych powyżej ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego dla pawilonów handlowych - 12,50 zł netto za 1 m² pow. pawilonu. Wylicytowany czynsz miesięczny najmu jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Wynajmującego Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni ul. Warszawska 67 A. Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu najmu, Najemca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
Wadium ustala się w kwocie 500,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 2,00 zł. Przetarg odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 10.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Wadium w wysokości 500,00 zł, (za każdy pawilon oddzielnie), które należy wpłacić w terminie do 9 marca 2015 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 9 marca 2015 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni sala mieszkańców Kasa C do godz. 14.30. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wynajmującego. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargu, warunki przetargu, mapy do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej http://www.investgdynia.pl/ 
Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu oraz warunków przetargu pod nr. tel. 58 668 85 33; 668 85 11.


Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz Nr 5/2015 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Płk. Dąbka 122, oznaczonego jako część działki nr 84/1 KM 40 obręb Gdynia, o powierzchni 950 m². Umowa na czas oznaczony - 3 lata. Przeznaczenie : uprawy jednoroczne, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym, w szczególności w postaci obiektów budowlanych. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Batalionów Chłopskich (część działki nr 511/135, KM 63 obręb Gdynia) o powierzchni 90 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1012/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2015r.) z przeznaczeniem na: działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 23.02.2015 r. do 16.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu wykazu pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 23.02.2015 r. do 16.03.2015 r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera 3b (część działki nr 583/43 km 27 obręb Gdynia, o pow. 150 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 999/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.02.2015 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 20.02.2015 r. do 13.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 1500 m² (załącznik do zarządzenia nr 998/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.02.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 23.02.2015 r. do 16.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Szarych Szeregów (część działki nr 663/21, KM 71 obręb Gdynia) o powierzchni 129,60 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1014/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.02.2015 r.) z przeznaczeniem na: działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 23.02.2015 r. do 16.03.2015 r.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni
poszukuje wykonawcy następujących opracowań projektowych dotyczących drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz do działki nr 257/43 przy alei Zwycięstwa 195A w Gdyni:
a) oceny technicznej, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową murów oporowych na działce nr 257/43 stanowiącymi integralną część wybudowanej na działkach nr 257/43 i nr 855/43 drogi dojazdowej, która winna w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości zawierać również rozwiązania projektowe doprowadzające wybudowane mury oporowe do zgodności z przepisami;
b) ekspertyzy technicznej, opracowanej przez osobę/osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane, oceniającej prawidłowość wykonania robót budowlanych związanych z budową na działkach Nr 257/43 i nr 855/42 drogi dojazdowej do budynku przy alei Zwycięstwa 195 w Gdyni oraz wskazującej zakres robót budowlanych niezbędnych do doprowadzenia wybudowanej drogi dojazdowej do zgodności z obowiązującymi przepisami oraz w sposób uwzględniający interesy osób trzecich w zakresie pozostawienia możliwości dojazdu do nieruchomości położonych w Gdyni przy alei Zwycięstwa zapisanych w księgach wieczystych KW Nr 2631 stanowiącej działkę Nr 546/43, KW Nr 3713 stanowiącej działkę nr 373/43 i KW 3102 stanowiącej działkę nr 257/43;
c) mapy do celów projektowych dla wyżej wymienionych opracowań obejmujących działki nr 259/43 i nr 855/43 k.m. 75 obręb Gdynia.
Pisemne oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się „Ratusza" w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przy ul. Legionów 130 w Gdyni , pokój 130 z dopiskiem na kopercie: „al. Zwycięstwa 195 w Gdyni".
Kontakt: tel. 58 620 73 27.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej.
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 20.03.2015 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: kierownika działu gospodarki komunalnej - 1 etat
Szczegóły: www.zdiz.gdynia.pl
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach: do 20.03.2015 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „Konkurs na stanowisko: kierownika działu gospodarki komunalnej".

Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni
jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: kierownika działu dróg - 1 etat.
Szczegóły: www.zdiz.gdynia.pl
Dokumenty należy złożyć w zamkniętych kopertach: do 20.03.2015 r. pod adresem: Zarząd Dróg i Zieleni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko: kierownika działu dróg".

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy M. Kopernika (część działki nr 1018/1, KM 71 obręb Gdynia) o powierzchni 186 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1013/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.02.2015 r.) z przeznaczeniem na: działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 23.02.2015 r. do 16.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej - Krzywoustego, opisanej na karcie mapy 23 obręb Gdynia oznaczonej jako działki nr 571/10 oraz nr 573/11 o łącznej powierzchni 2788 m² objęte księgą wieczystą nr GD1Y/00017305/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 954/15/VII/P z 10 lutego 2015 r., wywieszony został na okres od 11.02.2015 r. do 4.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.336
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Krzywoustego, opisanej na karcie mapy 23 obręb Gdynia oznaczonej jako działki nr: 302/32, 467/32, 568/32 o łącznej powierzchni 9095 m² objęte odpowiednio księgami wieczystymi nr GD1Y/00017305/8, GD1Y/00012304/6 oraz GD1Y/00017306/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 953/15/VII/P z 10 lutego 2015 r., wywieszony został na okres od 11.02.2015 r. do 4.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do:
1. Zarządzenia nr 1000/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.02.2015 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 35 o pow. 10 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 501 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
2. Zarządzenia nr 1001/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.01.2015 r. - nieruchomości położonej przy ul. Spokojnej 17 o pow. 72 m², oznaczonej na karcie mapy KM 95 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 692/2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 18.02.2015 r. do 11.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kurpiowskiej 25, oznaczonej jako działka nr 883/205, km 76, obręb Gdynia, objętej księgą wieczystą GD1Y/00024299/4 Sądu Rejonowego w Gdyni, o powierzchni 820 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1011/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdynia z 17 lutego 2015 r. wywieszony został na okres od 18.02.2015 r. do 11.03.2015 r.ikona