Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. nr 341 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Platynowej 15, opisanej na karcie mapy 8 obręb Pogórze jako działka gruntu nr 524 o pow. 1233 m² przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1069/15/VII/P z dnia 26.02.2015 r. wywieszony jest od 3 do 24 marca 2015 roku.

W otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury w roku 2015,
przy kwocie na granty 375 000 zł, przyznano dotacje na realizację 15 zadań, realizowanych przez 17 organizacji:
1. Fundacja Okonakino, Akademia PLANETE+ DOC patrz i działaj/Kino InfoBox - 18 000 zł;
2. Fundacja Vademecum, Dzieci piszą - 4 800 zł;
3. Stowarzyszenie Gdyńska Strefa Kultury, Sztuki i Edukacji, Teatr z Bliska - 18 530 zł;
4. Fundacja Klinika Kultury, Pociąg do miasta - 60 000 zł;
5. Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Stacja Szamocin, Teatrzyk zajechał do Gdyni - 32 300 zł;
6. Fundacja Blues Club, XII Gdynia Blues Festiwal - 70 000 zł;
7.Fundacja Blues Club, Jam session jazzowe oraz bluesowe - 20 000 zł;
8. Pomorska Fundacja Filmowa, VIII Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy - 15 000 zł;
9. Pomorska Fundacja Filmowa, 14. Pomorskie Warsztaty Filmowe - 30 000 zł;
10. Stowarzyszenie Trójwiejska, Wiosenne głosy tradycji - 10 000 zł;
11. Fundacja 4 Sztuki, Festiwal Atrakcje - inicjatywa mieszkańców - 20 000 zł;
12. Towarzystwo Miłośników Gdyni, Sceno-sfera - 7 000 zł;
13. Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział w Gdańsku, Południowe Spotkania Muzyczne - 30 000 zł;
14. Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych, Gdyński Festiwal Kultury Studenckiej Delfinalia 2015 - 10 000 zł;
15. Fundacja Fab Lab Trójmiasto, Fab Lab Kids Gdynia - 14 000 zł;
16. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni, Kultywowanie pieśni i tańców kaszubskich poprzez działalność Zespołu Pieśni i Tańca Gdynia - 6 420 zł;
17. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Wieczory z muzyką organową - 8 950 zł.

Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35
poszukuje nauczyciela na stanowisko pedagoga specjalnego - nauczyciel wspomagający w wymiarze 10/18 etatu.
Wymagane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Kontakt: sekretariat ZSJ tel. 58 661 61 80 lub e-mail: liceum@jezuici.pl

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona, św. Wojciecha - cz. dz. nr 189 k.m. 54 o pow. 30 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od dnia 26.02.2015 r. do dnia 18.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Słupeckiej (część działki nr 96 km 52 obręb Gdynia, o pow. 185 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 1115/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2015 r.), z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 2.03.2015 r. do 23.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Mokwy (część działki nr 288/12, KM 62 obręb Gdynia) o powierzchni 65 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1105/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 26.02.2015 r.) z przeznaczeniem na: działkę przydomową.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 3.03.2015 r. do dnia 23.03.2015 r.

Obwieszczenie
Działając na podstawie art. 4 pkt 9b1 i art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.2014.518 jt) Prezydent Miasta Gdyni, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie administracyjne o wydanie decyzji - w trybie art. 124, w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami - ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Gdyni przy ul. Zygmunta Działowskiego, oznaczonej jako działka nr 109, k.m. 25 Obręb Gdynia, zapisanej w księdze wieczystej T.10 W.327 CHYLONIA jako własność Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej przy Towarzystwie Robotników Katolickich, przez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie przez ww. nieruchomość przyłącza gazu do działki nr 95, k.m 25 Obręb Gdynia.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych właściciela wskazanej nieruchomości oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości.
Nie zgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszej nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z działki nr 109, km. 25 Obręb Gdynia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni:
1) uchwały nr VI/62/15 z dnia 25 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej, obejmującej tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej, Spokojnej i Sopockiej następującymi symbolami: 01 MN1-R, 02 MN1-R, 14 MN1,MW1, 15 MN1,MW1, 43 KD-D, 54 KD-X, 55 KD-X, 56 KD-X i 58 KD-X;
2) uchwały nr VI/63/15 z dnia 25 lutego 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego, obejmującej teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnic: Dąbrowa i Wielki Kack w Gdyni, rejon ulic: Chwaszczyńskiej, Rdestowej i K. Pomianowskiego symbolem 14 P,U.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionych zmian planów w terminie do dnia 30.03.2015 r.ioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej (część działki nr 130/21, KM 83 obręb Gdynia) o powierzchni 450 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, (załącznik do Zarządzenia nr 1072/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2015r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
2.wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Przemyskiej (działka nr 897/5, KM 76 obręb Gdynia) o powierzchni 550 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -do dnia 30 września 2015 r. (załącznik do Zarządzenia nr 1071/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.02.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 2.03.2015 r. do 23.03.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Miętowej i ul. Łopianowej (część działek nr 225/86 i 226/86 km 37 obręb Wielki Kack o łącznej powierzchni 305 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1103/15/VII/P z dnia 26.02.2015 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2.03.2015 roku do 23.03.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 1107/15/VII/M z 26 lutego 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania organizacji i przeprowadzenia działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 r. - Sopot".
Przewidywana kwota dotacji w 2015 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 16.800 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej PUP w Gdyni www.pupgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.05.2015 r. do 31.10.2015 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 19.03.2015 r. do godz. 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej PUP Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.pupgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 1095/15/VII/M z 26 lutego 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania organizacji i przeprowadzenia działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Gdynia objętych programem „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 r. - Gdynia."
Przewidywana kwota dotacji w 2015 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 16.800 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej PUP w Gdyni www.pupgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w PUP Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 27.04.2015 r. do 30.10.2015 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 19.03.2015 r. do godz. 15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 7 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej PUP Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.pupgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców i ul. Wielkokackiej (część działek nr 852/803, 849/319, 844/318, 850/319, 846/318, 802, 320 i 321 km 50 obręb Obręb Gdynia o łącznej powierzchni około 12.000 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1102/15/VII/P z 26.02.2015 r.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 2.03 do 23.03.2015 roku.