1184 (884) 2015-03-06 - 2015-03-12

Po 6. sesji Rady Miasta Gdyni

W środę 25 lutego 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Miasta. Radni przyjęli 22 uchwały a także rezolucję w sprawie planowanych zmian w gdyńskim systemie opieki szpitalnej. Podczas posiedzenia radni przyjęli uchwały między innymi w sprawie:
- wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w roku 2015.
W roku 2014 odbyła się pierwsza edycja Gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Spotkała się ona z bardzo dużym zainteresowaniem gdynian. Po pierwszej edycji przeprowadzono kompleksową ewaluację całego procesu. Zebrano w niej głosy zarówno od samych mieszkańców, jak i projektodawców, urzędników i radnych zaangażowanych w realizację Budżetu Obywatelskiego. Zmienione zapisy poddano szerokim konsultacjom społecznym, a większość zgłoszonych przez mieszkańców poprawek uwzględniono, co miało znaczący wpływ na kształt dokumentu i ostateczną formę zasad realizacji Budżetu Obywatelskiego w roku 2015.
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
Opracowanie Programu na kolejne lata wiązało się z podjęciem wielu działań mających na celu:
- ewaluację kończącego się programu, przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny, która na podstawie końcowych rekomendacji pozwoliła na wyciągnięcie właściwych wniosków dot. poprawy jakości nowego Programu;
- przeprowadzenie badania socjologicznego, stanowiącego podstawę do zdiagnozowania, oszacowania i porównania z wynikami poprzednich badań, problemu przemocy w rodzinie na terenie Gdyni;
- opracowanie wyników ww. badania socjologicznego w formie raportu, który został wykorzystany w Programie;
- przeprowadzenie i opracowanie pogłębionej analizy 660 procedur „Niebieskiej Karty", które były prowadzone przez gdyński Zespół Interdyscyplinarny od października 2011 do 31 grudnia 2013 r. - wydana przez MOPS w formie raportu diagnostycznego pn. „procedury „Niebieskie Karty" w Gdyni jako źródło udokumentowanej wiedzy o problemie przemocy w rodzinie";
- włączenie w tworzenie Programu przedstawicieli gdyńskich instytucji, m.in.: Sądu Rejonowego, Prokuratury Rejonowej, Policji, Straży Miejskiej, Ochrony zdrowia, Oświaty, Organizacji pozarządowych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- wyrażenia zgody na połączenie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o. z Forum Kultury Sp. z o.o.
Planowane przeprowadzenie połączenia spółek będących własnością Gminy Miasta Gdyni., a mianowicie Forum Kultury Sp. z o. o. i Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o. o., podyktowane jest potrzebą optymalizacji zarządzania majątkiem gminnym, koniecznością zwiększenia i uporządkowania potencjału organizacyjnego i ekonomicznego oraz zwiększenia możliwości realizacji zadań promujących Gminę. Spółka Przejmująca Forum Kultury Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni jest spółką prawa handlowego. Połączenie Spółek będzie prowadzić do lepszej jakości wykonywanych usług oraz zwiększenia efektywności prowadzonej działalności.
- zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Nagrody Literackiej Gdynia.
Nagroda Literacka Gdynia została ustanowiona w 2006 roku. Obok Nagrody Literackiej Nike jest to obecnie jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień literackich w Polsce.
Zmiana treści Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia polega na uregulowaniu kwestii podziału nagrody pieniężnej w przypadku, gdy jest więcej niż jeden autor przekładu nagrodzonej książki. Ponadto uchylony zostanie ustęp mówiący o wyłanianiu realizatora konkursu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Rezygnacja z tego rozwiązania jest podyktowana względami praktycznymi - planowana jest realizacja działań związanych z konkursem o Nagrodę z wykorzystaniem zasobów technicznych Miasta oraz gminnych instytucji kultury, co pozwoli na większą efektywność procesu organizacyjnego i jego ekonomiczność. Zmiana modelu organizacyjnego wynika również z nowej linii programowej Nagrody i cyklu wydarzeń jej towarzyszących, której głównym celem począwszy od 2014 roku jest przybliżenie idei Nagrody i jej popularyzacja wśród mieszkańców Gdyni.
- wsparcia finansowego działań gdyńskiej Policji w 2015 r.
W budżecie Miasta na 2015 r. przyznano na wspieranie działań Policji kwotę 70 tys. zł, z czego niniejszą uchwałą kwotę 18.000 zł, przeznacza się na:
1) rekompensatę pieniężną za dodatkowe służby prewencyjne - 10 000 zł,
2) nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie - 8 000 zł.
Pozostała kwota limitu przeznaczona na wspieranie działań Policji w wysokości 52 000 zł zostanie zrealizowana na:
1) wspieranie działań Policji - 27 000 zł,
2) zakup samochodu dla KMP - 43 000 zł.
- określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdynia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców,
5) niepełnosprawność rodzeństwa,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania lub jeśli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy określa kryteria brane pod uwagę na drugim etapie, przyporządkowując im określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. Rada gminy określa również dokumenty niezbędne do potwierdzenia ich spełnienia.
Należy zaznaczyć, iż dzieci 5 letnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego mają zapewnione miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na mocy prawa. Zgodnie z art.7 ust.1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - od dnia 1 września 2015 r. dziecko w wieku 4 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a gmina ma obowiązek zapewnić warunki realizacji tego prawa. Od 1 września 2017 r. prawo to obejmie również dzieci 3 letnie.
- udziału Gminy Miasta Gdyni w realizacji projektu p.n. „Pomorskie na Wystawie Światowej EXPO 2015 w Mediolanie" realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Udział w EXPO w Mediolanie to wyjątkowa szansa na prezentację oferty województwa pomorskiego, w tym Gdyni. Projekt umożliwi przygotowanie „szytego na miarę EXPO w Mediolanie" specjalnego programu promocji, uwzględniającego z jednej strony potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturalny Pomorza, a z drugiej strony będzie dostosowany do miejsca odbioru promocji czyli Włoch.
Uchwały znaleźć można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.gdynia.pl/bip (zakładka Prawo lokalne - Uchwały Rady Miasta).