1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spacerowej, oznaczonej na km. 82 jako działka nr 1161/387 o pow. 1.800 m² objętej Kw nr GD1Y/00101284/0 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz będący załącznikiem do zarządzenia nr 1332/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2015 r. wywieszony został na okres od 18.03.2015 r. do 8.04.2015 r.
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
wykazu nieruchomości o pow. 320 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków /Zielonej, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/8, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza.
wykazu nieruchomości o pow. 692 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
wykazu nieruchomości o pow. 1240 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 80/3, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00008828/4 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolne.
wykazu nieruchomości o pow. 640 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
wykazu nieruchomości o pow. 391 m² położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 42 obręb Gdynia, jako część działki nr 222/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/0000912/5 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza.
wykazu nieruchomości o pow. 330 m² położonej w Gdyni, przy ul. Osada Rybacka, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 42 obręb Gdynia, jako część działki nr 222/2, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/0000912/5 przeznaczonej do wydzierżawienia.. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 19.03.2015 r. do 9.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. J. Kilińskiego (część działki nr 855/154, km 56 obręb Gdynia o pow. 12 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 1 rok w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińskiego 6 z przeznaczeniem na lokalizację osłony śmietnikowej, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1299/15/VII/M z 17 marca 2015 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.03.2015 roku do 9.04.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje, że na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze w budynku Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy pokojami 318 i 317 wywieszono wykaz nieruchomości położonej w Gdyni ul. Marsa 20-26, oznaczonej na karcie mapy WI 20 jako działki gruntu nr 531/7, 543/5 oraz 531/4 o łącznej pow. 1.332 m², przeznaczona do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1337/15/VII/P z 17 marca 2015 roku wywieszony jest na okres 21 dni od 18 marca 2015 r. do 8 kwietnia 2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spacerowej, oznaczonej na km. 82 jako działka nr 1161/387 o pow. 1.800 m² objętej Kw nr GD1Y/00101284/0 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz będący załącznikiem do zarządzenia nr 1332/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2015 r. wywieszony został na okres od 18.03.2015 r. do 8.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 1.250m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 1327/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.03.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
2. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 1.200 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 1329/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.03.2015r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
3. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 6/1, KM 90, obręb Gdynia) o pow. 400 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 1328/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.03.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 23.03.2015 r. do 13.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ponownie informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta położonym w Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Norwida, oznaczonej na km. 60, obręb Gdynia jako działki nr 1732/363 o pow. 491 m² objętej Kw nr GD1Y/00001759/0 oraz działki nr 1734/364 o pow. 90 m² i nr 1737/326 o pow. 66 m² objętych Kw nr GD1Y/00114511/5 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz będący załącznikiem do zarządzenia nr 789/15/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 27 stycznia 2015 r. wywieszony był na okres od 27.01.2015 do 17.02.2015 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi.
Nota Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Liczba

punktów

Miejsce

w rankingu

Zapewnienie schronienia wraz
z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy ‘Agape”

Borowy Młyn 22

82-420 Ryjewo

88,17

1


Organizacja pozarządowa, której przyznano dotację na mocy Zarządzenia
Nr 1314/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 17 marca 2015 r.:

Rodzaj zleconego zadania

Nazwa organizacji pozarządowej

Kwota przyznana na realizację zadanian (w zł)

Zapewnienie schronienia wraz
z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi.

Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”

Borowy Młyn 22

82-420 Ryjewo

209 000,00Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni Przetarg odbędzie się 27 kwietnia 2015 roku o godz. 12.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 22 kwietnia 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m², ul. Mitry 7A o pow. 1767 m², ul. Rdestowej o pow. 4916 m², ul. Norwida 4 o pow. 647 m², ul. Starochwaszczyńskiej 50 o pow. 2816 m², ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7628 m²; ul. Armatorów 5A o pow. 472 m²; ul. Kielnieńskiej o pow. 2358 m²; ul. Łabędziej o pow. 4874 m² i ul. Janka Wiśniewskiego 22C o pow. 1184 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej" w dniu 23 lutego 2015 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/
oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać: w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: http://www.investgdynia.pl/ lub pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Ejsmonda (działki nr 249/63, 250/63, 251/63, 355/64, 356/63, 410/64, KM 61 obręb Gdynia) o powierzchni 65.075 m², przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1355/15/VII/P Prezydenta Gdyni z 17.03.2015 r.) z przeznaczeniem na: teren o pow. 14 368 m²: prowadzenie i utrzymanie kortów tenisowych;
teren o pow. 50 707 m²: utrzymanie trawiastego boiska piłkarskiego i pozostałego gruntu w należytym stanie technicznym i porządkowym, z wyłączeniem prowadzenia jakiekolwiek działalności bez zgody Gminy Miasta Gdyni. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.03.2015 r. do 14.04.2015 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 11 w Gdyni ul. Słowackiego 53
zatrudni od 10.04.2015 r. konserwatora w pełnym wymiarze czasu pracy (na zastępstwo).
Zgłoszenia i informacje w sekretariacie Gimnazjum w godz. 8.00 - 14.00, tel. 58 621 72 24.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu, w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni:
- położonej przy ulicy Kazimierza Tetmajera o powierzchni 581 m², oznaczonej na karcie mapy KM 60 obręb Gdynia, obejmującej działkę: nr 946/178,
- położonej przy ulicy Kazimierza Tetmajera o powierzchni 21 m², oznaczonej na karcie mapy KM 60 obręb Gdynia, obejmującej działkę: nr 945/178,
- położonej przy al. Marszałka Piłsudskiego o powierzchni 190 m², oznaczonej na karcie mapy KM 60 obręb Gdynia, obejmującej część działki: nr 1217/174, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1331/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.03. 2015 r.) z przeznaczeniem na: zieleń ozdobną.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 25.03.2015 r. do 14.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz.dz.nr 229/2 k. m. 94 o pow. 1.800 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 24.03. 2015 r. do 13.04.2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej (część działki nr 241 km 57 obręb Gdynia, o pow. 217 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 1300/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.03.2015 r.), z przeznaczeniem pod zieleń ozdobną. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.03.2015 r. do 9.04.2015 r.
o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Nowogrodzkiej (część działki nr 1079/337 km 58 obręb Gdynia, o pow. 755 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Nowogrodzkiej 15 - 19 i ul. Warszawskiej 56 (załącznik do Zarządzenia NR 1301/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.03.2015 r.), z przeznaczeniem na ogrodzenie terenu gminnego.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.03.2015 r. do 9.04.2015 r.