1187 (887) 2015-03-27 - 2015-04-02

Rady Dzielnic - ważne ogniwo samorządności lokalnej

W niedzielę 29 marca 2015 roku w Gdyni odbędą się wybory do Rad Dzielnic. Kandydaci to osoby, które czują potrzebę zaangażowania się w sprawy miasta. Działając właśnie w ramach Rad Dzielnic, będą mogły wpływać na swoje otoczenie. Dlatego ważne jest by na najbliższe 4 lata wybrać ludzi, dla których sprawy lokalne są priorytetem, takich którzy są gotowi służyć mieszkańcom swoją społecznikowską pasją. Zapraszamy do uczestnictwa w głosowaniu, 29 marca w godzinach 8.00 - 20.00 w lokalach obwodowych komisji wyborczych.

W trakcie VI kadencji samorządu w Gdyni nastąpił widoczny wzrost roli 22 rad dzielnic. Wolą Rady Miasta i Prezydenta jest dalsze przekazywanie mieszkańcom i jednostkom pomocniczym kolejnych kompetencji, w tym współdecydowania o wydatkach z budżetu miasta. W 2010 - ostatnim roku poprzedniej kadencji, gdyńskie rady dzielnic miały do rozdysponowania kwotę 2.274.709 zł, natomiast w ostatnim roku kończącej się kadencji - 2014, było to już 11.052.387 zł.

Wybory do Rad Dzielnic - 29 marca 2015 r.W latach 2011 - 2014 gdyńskie rady dzielnic były odpowiedzialne za wiele strategicznych decyzji dotyczących inwestycji, remontów, bezpieczeństwa, edukacji oraz propagowania kultury w dzielnicach. Środki dla rad były systematycznie zwiększane, dając im możliwość większego wpływania na strategię i politykę miasta.

W ciągu kadencji budżety na działalność statutową dzielnic osiągnęły poziom 7.456.642 zł. Rady dzielnic mogły również pozyskiwać dodatkowe środki dzięki uczestnictwu w konkursach, takich jak: „Piękna dzielnica", „Bezpieczna dzielnica", „Gdynia po godzinach", czy „Kultura w dzielnicy". W ciągu ostatnich 4 lat udało się zrealizować 51 projektów, które wygrały w ww. konkursach za łączną kwotę 1.768.000 zł.

Kolejnym działaniem skierowanym bezpośrednio do rad dzielnic było oddanie im pełni kompetencji związanych ze wskazywaniem ważnych z punktu widzenia dzielnicy inwestycji i remontów drogowych. Gdynia przekazała na ten cel 20 mln zł, które zostały proporcjonalnie podzielone na 22 dzielnice z uwzględnieniem ich wielkości i liczby mieszkańców. Podczas ostatniej kadencji rady dzielnic wskazały do realizacji 133 zadania inwestycyjno - remontowe na łączną kwotę 18.815.621 zł. Spośród nich prawie 100 zostało już zrealizowanych w latach 2012-1014, a 35 jest w trakcie realizacji.

Łącznie w kończącej się kadencji (2011-2015) gdyńskie rady dzielnic rozdysponowały kwotę 29.224.642 zł.


 
Zobacz także: okręgi wyborcze


lub skorzystaj z wyszukiwarki lokali wyborczych.