1189 (889) 2015-04-10 - 2015-04-16

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 4/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Żelazna 29 m 28, Chwarznieńska 4 m 15, Chylońska 133 m 59, Żelazna 16 A m 34, Gniewska 32C m 3, Hallera 31 m 1, Kapitańska 10 m 4, Wachowiaka 20 m 4, Kopernika 5 m 4, Świętojańska 49 m 24, Widna 3 m 96, Pow. Wielkopolskiego 76 D m 12, Zamenhofa 4m 35, Zamenhofa 12B m 22, Harcerska 7 m 11, Żelazna 16B m 47,Kołłątaja 52 m 3, Bohaterów Starówki Warszawskiej 19 m 38, Ledóchowskiego 8B m 1, Kartuska 24 m 12, Górna 21m 13 Chylońska 59-63 m 83, Opata Hackiego 23 m 38, Reja 4 m 4, Reja 2 m 6, Powstania Wielkopolskiego 105 m 1.  Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od 2.04 do 14.05.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Wiczlińskiej (część działki nr 41/13, km 45 obręb Wiczlino, o pow. 500 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1493/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej (część działki nr 438/14, km 141 obręb Gdynia, o pow. 136 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1494/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej (część działki nr 438/14, km 141 obręb Gdynia, o pow. 145 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1495/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
4. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej (część działki nr 438/14, km 141 obręb Gdynia, o pow. 154 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1496/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
5. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działek nr 953/80 i 811/80, km 67 obręb Gdynia, o pow. 33 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1497/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
6. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działki nr 953/80, km 67 obręb Gdynia, o pow. 75 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1498/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
7. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działki nr 953/80, km 67 obręb Gdynia, o pow. 99 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1499/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
8. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działki nr 812/80, km 67 obręb Gdynia, o pow. 100 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1500/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
9. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działek nr 953/80 i 438/14, km 67 i 141 obręb Gdynia, o pow. 335 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1501/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 2.04.2015 roku do 23.04.2015 roku.

Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdyni

ogłasza rekrutację na stanowisko pracy Specjalisty do spraw płac. Wymiar: ½ etatu. Termin: od 1.05.2015 r. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Specjalista do spraw płac" w Szkole Podstawowej nr 29 81-257 Gdynia ul. Ściegiennego 8 w godz. 9.00 - 14.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 58 623 12 44; e-mail: sp29@poczta.gdynia.pl

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 9.04.2015 r. do 29.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 336 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii, opisanej na karcie mapy 13, obręb Wielki Kack, oznaczonej jako działka nr 2 o łącznej powierzchni 553 m² objętej księgą wieczystymi nr GD1Y/00104735/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczone  do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1522/15/VII/P z 31 marca 2015 r., wywieszony został na okres od 1.04.2015 r. do 22.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do:
1. Zarządzenia nr 1488/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/110 o pow. 147 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -  3 lata.
2. Zarządzenia nr 1489/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/111 o pow. 120 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Zarządzenia nr 1490/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/139 o pow. 503 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
4. Zarządzenia nr 1491/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/47 o pow. 311 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
5. Zarządzenia nr 1492/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 62/59 o pow. 308 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 3.04.2015 r. do 24.04.2015 r.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro
na wykonanie robót budowlanych oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla systemu Identyfikacji Miejskiej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/tablice2
Termin składania ofert: 15.04.2015 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Elżbieta Adamiec, tel. 58 761 20 77, w godz. 7.30 - 15.30, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 7.30 - 15.30.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 7 w Gdyni ul. Stawna 4/6
zatrudni pracownika na stanowisko: starszego recepcjonisty - pracownika odpowiedzialnego głównie za utrzymanie czystości (sprzątanie pomieszczeń Krytej Pływalni)
Wymagania: wykształcenie średnie; sumienność, rzetelność w wykonywaniu obowiązków.
Oferujemy: umowę o pracę na 1 etat, na zastępstwo; pracę w trybie 2-zmianowym.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny (podanie o pracę),CV (życiorys z uwzględnieniem kwalifikacji i stażu pracy). Dodatkowe informacje można uzyskać w godz. 9.00 - 15.00pod numerem telefonu 58 698 90 65 wew. 25. Dokumenty można składać do 20.04.2015 r. na adres: kontakt@plywalniawitomino.pl lub w recepcji pływalni, w kopercie z dopiskiem „starszy recepcjonista".


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Wiczlińskiej (część działki nr 41/13, km 45 obręb Wiczlino, o pow. 500 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1493/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem pod uprawy jednoroczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej (część działki nr 438/14, km 141 obręb Gdynia, o pow. 136 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1494/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej (część działki nr 438/14, km 141 obręb Gdynia, o pow. 145 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1495/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
4. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Małokackiej (część działki nr 438/14, km 141 obręb Gdynia, o pow. 154 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1496/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
5. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działek nr 953/80 i 811/80, km 67 obręb Gdynia, o pow. 33 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1497/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
6. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działki nr 953/80, km 67 obręb Gdynia,  o pow. 75 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1498/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
7. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działki nr 953/80, km 67 obręb Gdynia,  o pow. 99 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1499/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
8. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działki nr 812/80, km 67 obręb Gdynia, o pow. 100 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1500/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
9. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Stawnej (część działek nr 953/80 i 438/14, km 67 i 141 obręb Gdynia, o pow. 335 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do Zarządzenia nr 1501/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.03.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 2.04.2015 roku do 23.04.2015 roku.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej (część działek nr 99/22  i 101/23 km 24 obręb Wielki Kack o łącznej powierzchni 235 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1527/15/VII/P  z 31.03.2015 roku.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.04.2015 roku do 29.04.2015 roku.

ikona