1190 (990) 2015-04-17 - 2015-04-23

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1 maja do 30 września 2015 r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni  położonych przy alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim i ul. Orłowskiej w Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obwoźnego ze stoiska rozbieralnego w każdym czasie z wyłączeniem małej gastronomii i handlu środkami spożywczymi.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku o godz.10.00 w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni (w budynku przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).
Wadium w wysokości 4 000 zł (za każdą lokalizację) płatne w terminie do 21 kwietnia 2015 roku.
Szczegóły o warunkach przetargu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu: www.inwestgdynia.pl oraz w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni i pod numerem telefonu 58 668 81 49.
Uwaga: wydzierżawiający dostarczy 1 maja 2015 roku na wylicytowaną przez dzierżawcę lokalizację parasol o wymiarach 3mx3m o następujących parametrach:
poszycie gładkie (bez nadruku) w kolorze ecri (bez falban), konstrukcja koloru brąz, długość masztu 290 cm, ciężar podstawowy 62 kg, podstawa parasola okrągła.
Każdy parasol będzie wyposażony w pokrowiec ochronny.

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznym  i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców Gdyni.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem do 92 500,00 zł na wydatki związane ze wsparciem profilaktycznym i terapeutycznym dla osób  z problemem DDA oraz ich rodzin, mieszkańców  Gdyni w następujący sposób:
- w 2015 r. – do 54 000,00 zł;
- w 2016 r. – do 38 500,00 zł.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej,  na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS.
w Gdyni: www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.06.2015 r. do 31.05.2016 r. Termin składania ofert ustala się do 30.04.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazów stanowiących załączniki do:
1.  Zarządzenia nr 1567/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.04.2015 r. - nieruchomości położonej przy  al. Zwycięstwa 36/89 o  pow. 350 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej  część działki nr 1029/4  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony -  3 lata.
2. Zarządzenia nr 1568/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.04.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa  36/94 o pow. 295 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej  część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
3. Zarządzenia nr 1569/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7.04.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa  62/19 o pow. 320 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej  część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 9.04.2015 r. do 30.04.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych.
Termin składania ofert ustala się do 5 maja 2015 r. do godziny 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni: 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych)  w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od  1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Rozstrzygniecie Konkursu  odbędzie się  w dniu 27 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali 105A    w Urzędzie Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy  al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Oferty konkursowe wraz ze szczegółowym opisem w języku polskim umieszczone w kopercie z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych w pojazdach typu Food Truck (z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 maja 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”, należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie do 24 kwietnia 2015 roku do godz. 15.00
Szczegółowe warunki Konkursu zostały określone w Materiałach Konkursowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni oraz na stronie Urzędu: www.investgdynia.pl.
Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać pod  numerem telefonu  58 668 81 49.

Prezydent Miasta  Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu   Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej /Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie handlowym - sprzedaż kwiatów,  stanowiącego  załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1570/15/VII/P z 7 kwietnia 2015 roku. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 10.04 do 1.05.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok.318
w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej przy ul. Mrongowiusza, opisanej na karcie mapy 49 obręb Gdynia oznaczonej jako działka nr 956/218 o powierzchni  589 m² objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00001140/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczoną  do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1573/15/VII/P z 7 kwietnia 2015 r., wywieszony został na okres od 8.04.2015 r. do 29.04.2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Terapia zaburzeń żywienia u osób niepełnosprawnych. Termin składania ofert ustala się do 5 maja 2015 r. do godziny 15.00    w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.


Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz.Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej - cz. dz. nr 647/371 k.m.53 o pow.13 m², 20 m², 12 m², 12 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat. Wykaz wywieszono na okres od 2.04. 2015 r. do 22.04.2015 r.

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się obok pokoju 428 na IV piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54:
- wykazu nieruchomości o pow. 400 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka ogrodnicza.
- wykazu nieruchomości o pow. 82 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
 - wykazu nieruchomości o pow. 102 m² położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, opisanej na KM 19 obręb Pogórze, jako część działki nr 1062/9, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta GD1Y/00025658/6 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 13.04.2015  r. do 4.05.2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni

na podstawie Zarządzenia Nr 1438/15/VII/R z 24.03.2015 r. przyznał Stowarzyszeniu Abstynenta Klubu „Krokus” z siedzibą w Gdyni, ul. Beniowskiego 21 A/20 dotację w kwocie 50 000,00 zł na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na prowadzeniu klubu abstynenta.
Poniżej lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej: Stowarzyszenie Abstynenta Klubu „Krokus” ul. Beniowskiego 21 a/20 81-226 Gdynia. Liczba punktów 86,33  Miejsce w rankingu: 1.

ikona