1191 (991) 2015-04-24 - 2015-05-07

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz uchwał Rady Miasta Gdyni nr XLVI/986/14 z dnia 24 września 2014 r. i nr XXXVI/758/13 z dnia 27 listopada 2013 r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda obejmującej tereny oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda symbolami: 16 MN2, 20 MN1 i 27 MN1,U,
2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy – wzdłuż Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo, następnie wzdłuż granicy terenów leśnych, dalej wzdłuż leśnej drogi gruntowej prowadzącej do ul. Chabrowej, od wschodu – wzdłuż granicy terenów leśnych, od południa – wzdłuż ul. Marszewskiej obejmując pas lasu o szerokości ok. 10 m od krawędzi istniejącej jezdni, następnie wzdłuż Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo, od zachodu – wzdłuż Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo;
w dniach od 2.05.2015 r. do 22.05.2015 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00 (w dniach 2.05 i 3.05 należy sprawdzić indywidualnie), w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektami planów można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda odbędzie się 18.05.2015 r., o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo odbędzie się 11.05.2015 r., o godz. 17.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę  i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 5.06.2015 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pustki Cisowskie-Demptowo i Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon osady leśnej Marszewo oraz Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Zawiadamiam, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana   w Gdyni, rejon ulic Wyspiańskiego i Ejsmonda.

Dyrekcja X LO w Gdyni ul. Władysława IV 58

tel. 58 620 75 29, zatrudni pracownika na stanowisku dozorcy w wymiarze ½ etatu. Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac remontowo budowlanych.
Osoby zainteresowane proszone są o składanie podań w sekretariacie szkoły lub na adres: e-mail: xlogdynia@gmail.com do 15 maja 2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342, wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej dzierżawcy, położonej przy ulicy 10 Lutego 11, oznaczonej jako działki nr 25, 26, 27, 28, 33, 346/32, 498/24, 500/32, km 55, obręb Gdynia.
Wykaz nr 1630/2015/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1630/15/VII/P z dnia 14 kwietnia 2015 r. wywieszony jest na 21 dni od 15 kwietnia do 6 maja 2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sieradzkiej (część działki nr 406/73, KM 78 obręb Gdynia) o pow. 750 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 1628/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 14.04.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze-uprawy jednoroczne.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni 16.04.2015 r. do 7.05.2015 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.
Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia: wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku.
Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 30.04.2015 roku, do godz. 12.30
Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 30 kwietnia 2015 roku o godz. 13.00.
Termin związania ofertą – do 15 maja 2015 roku
Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 30 kwietnia 2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2015.
Termin składania ofert upływa 7 maja 2015 roku. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.

Prezydent Miasta  Gdyni
informuje o  wywieszeniu  w  budynku   Urzędu   Miasta   Gdyni   na   tablicy  ogłoszeń   znajdującej się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Skwerze Kościuszki – Alei Jana Pawła II, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz Firmy GoStarMedia z siedzibą w Gdyni przy ul. Leśnej 32C/2 na czas oznaczony od 1.05 do 28.08.2015 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej, sprzedaży oficjalnych pamiątek Miasta Gdyni w pawilonie tymczasowym,  stanowiącego  załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1632/15/VII/P z dnia 14 kwietnia 2015 roku. Wykaz  wywieszono na okres 21 dni od 15.04.2015 roku do 6.05.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

na mocy Zarządzenia Nr 1651/15/VII/P z dnia 14 kwietnia 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2015 roku”.
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 1.07                       a 15.12.2015 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 935.000 zł. Pełna treść ogłoszenia (szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert) znajduje  się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl i na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 8 maja 2015 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum  Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 23 czerwca 2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 8 czerwca 2015 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.     W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Marsa 20-26 o pow. 1332 m², ul. Przemyskiej 34  pow. 27536 m², ul. Strzelców 28 o pow. 1457 m², ul. Siemiradzkiego 1A o pow. 468 m², ul. Morskiej 116B o pow. 8719 m², ul. Hutniczej-Krzywustego o pow. 2788 m², ul. Krzywoustego o pow. 9095 m², ul. Spacerowa/Szyprów o pow. 1800 m², ul. Wojewody Wachowiaka 6 o pow. 524 m², ul. Chwaszczyńskiej 155 o pow. 43942 m², ul. Hutniczej 63 o pow. 11631 m2, ul. Dworcowej 11 o pow. 694 m², ul. Łopianowej o pow. 2300 m², ul. Olgierda 13 o pow. 675 m², ul. Aragońskiej- Andaluzyjskiej o pow. 1267 m², ul. Redłowskiej 28 o pow. 729 m².     Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej”   w dniu 10 kwietnia 2015 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Wszelkie informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.
Kontakt telefoniczny: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.


Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni - samorządowy zakład budżetowy Gminy Miasta Gdynia z siedzibą 81-311 Gdynia, ul. Witomińska 76 ogłasza pisemny przetarg na najem lokalu użytkowego, położonego w budynku przedpogrzebowym (kaplicy) przy ul. Witomińskiej 76 w Gdyni.
Powierzchnia lokalu - 30,21 m². Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto: 67,00 zł/m².
Nie można wynająć lokalu za cenę wywoławczą. Obowiązuje co najmniej jedno postąpienie – wysokość postąpienia – 1 zł/m².
Czynsz najmu obliczony według stawki ustalonej w przetargu  obłożony jest podatkiem od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Termin najmu: 24 miesiące. Wadium w wysokości 1 000 zł (słownie jeden tys. zł 00/100) należy wpłacić najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do 13 maja 2015 r.
-     przelewem na konto ZCK w Gdyni o nr 24 1440 1026 0000 0000 0035 0052 lub
-     gotówką w kasie biura cmentarza przy ul. Witomińskiej 76 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00, w sobotę w godz. 8.00 -13.00)
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją.
Uchylenie się zwycięzcy przetargu, od podpisania umowy najmu powoduje przepadek wadium.
Oferty należy składać w siedzibie ZCK w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76 (sekretariat). Termin składania ofert upływa 15 maja 2015 r. o godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi 15 maja 2015 r. o godz. 13.15 w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 – hol przy sekretariacie.
Szczegółowe warunki przetargu na najem lokalu określono w regulaminie, który dostępny  jest na stronie internetowej www.zck.pl w zakładce ogłoszenia  lub w siedzibie ZCK w Gdyni, przy ul. Witomińskiej 76 pok. nr 17 - od pon. do pt. w godz. 7.00 - 15.00. Termin związania ofertą wynosi: 60 dni /od ostatecznego terminu składania ofert/. Kryteria oceny ofert: cena – 100%. Lokal można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień są: Jarosław Turosz – sprawy organizacyjno-prawne tel. 58 660 89 56, Michał Szymański – w sprawie wizji lokalu tel. 58 660 89 64
Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni zastrzega sobie prawo rezygnacji z wynajmu lokalu wystawionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.