1193 (993) 2015-05-15 - 2015-05-21

Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia
zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 33, ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami. Opis przedmiotu zamówienia: remont dwóch sanitariatów. Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 w zamkniętej kopercie do dnia 12.06.2015 r. do godz. 12.00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Anna Kiedrowska-Kowalewska, tel. 58 625 04 01 w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00. Treść zapytania ofertowego oraz dokumentacja remontowa na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 207.000 euro
na projekt budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Chwarznieńskiej z ul. Hodowlaną w Gdyni.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem ftp://server.zdiz.gdynia.pl/rzp/chwarznienska
Termin składania ofert: 18.05.2015 r. o godz. 12.00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Ewa Laskowska, tel. 58 761 20 37, w godz. 8.00 – 14.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00 – 16.00.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 1890/15/VII/R z 6.05.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni.
Przewidywana kwota dotacji w 2015 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 11 550,00 zł. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 1.07.2015 r. do dnia 31.08.2017 r.
Termin składania ofert ustala się do 29.05.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 40 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz”.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340, wykazu stanowiącego załącznik do  Zarządzenia nr 1918/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.05.2015 r. - nieruchomości położonej przy al. Zwycięstwa 36/90 o pow. 350 m², oznaczonej na karcie mapy KM 63 obręb Gdynia obejmującej  część działki nr 1029/4 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 7.05.2015 r. do 28.05.2015 r.

Prezydent Miasta Gdynia
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pokoju 342, wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, położonej przy ulicy Kołłątaja, oznaczonej jako działka nr 638/65, km 51, obręb Gdynia - z przeznaczeniem na lokalizację części zespołu garażowego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 1787/15/VII/P z 28 kwietnia 2015 r. wywieszony został na okres 21 dni od 4 maja do 25 maja 2015 r.

Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 52
ogłasza konkurs ofert na wykonanie elewacji ściany tylnej z remontem balkonów wraz z robotami towarzyszącymi.
Formularz warunków szczegółowych zamówienia można odebrać do 29.05.2015 r., w godz. 9.00 – 15.00 w siedzibie administratora: LIDER Zarządzanie Nieruchomościami, 81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 17/1A, tel./fax. 58 620 39 99. Informacji w sprawie konkursu udziela Waldemar Rybarczyk, tel. kom. 600 396 643.
Oferty należy składać w siedzibie administratora do 11.06.2015 r. do godz. 13.00.
Prace dofinansowywane są z budżetu miasta.


Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych z napojami gorącymi  i zimnymi ( z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od  1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku.
Rozstrzygniecie Konkursu  odbędzie się  26 maja 2015 roku o godz.11.00 w sali 105A  w Urzędzie Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.
Oferty konkursowe w formie  wizualizacji  pojazdu  wraz ze szczegółowym opisem w języku polskim umieszczone w kopercie z napisem: „Konkurs ofert na prowadzenie usług gastronomicznych w mobilnych punktach gastronomicznych z napojami gorącymi  i zimnymi ( z wyłączeniem napojów alkoholowych) w wyznaczonej przestrzeni miejskiej w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 maja 2016 roku”, należy składać w pokoju nr 426 na IV piętrze  Urzędu Miasta Gdyni  przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w terminie  do  25 maja 2015 roku do  godziny 15.00. Szczegółowe warunki Konkursu zostały określone w Materiałach Konkursowych, które są dostępne w Referacie Administrowania Gruntami w pokoju 426, na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni  oraz na stronie Urzędu www.investgdynia.pl Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  58 668 81 49.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Przetarg odbędzie się w dniu 10 lipca 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 6 lipca 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m², ul. Mitry 7A o pow. 1767 m², ul. Rdestowej o pow. 4916 m², ul. Starochwaszczyńskiej 50 o pow. 2816 m², ul. Bosmańskiej 29A o pow. 7628 m²; ul. Armatorów 5A o pow. 472 m²; ul. Kielnieńskiej o pow. 2358 m²;  ul. Łabędziej o pow. 4874 m²; ul. Kurpiowskiej 25 o pow. 820 m² i ul. Janka Wiśniewskiego 22C o pow. 1184 m².     Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 8.05.2015 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać: w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl lub pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza w Zarządzeniu Nr 1815/15/VII/P z 28 kwietnia 2015 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Zespole Miejskich Hal Targowych – podziemia hali łukowej, podziemia hali płaskiej, ul. Wójta Radtkego 36/38/40, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005121/1 przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenia działalności przemysłowo –handlowo- usługowej z wyłączeniem usług uciążliwych, handlu świeżym mięsem, rybami w tymczasowych  pawilonach handlowych stanowiących nakłady Wynajmującego podanych poniżej:
pawilon handlowy nr 301 o powierzchni 23,57 m², pawilon handlowy nr 302 o powierzchni 29,98 m²; pawilon handlowy nr 303 o powierzchni 29,34 m²; pawilon handlowy nr 304 o powierzchni 29,98 m²; pawilon handlowy nr 311 o powierzchni 26,94 m²; pawilon handlowy nr  312 o powierzchni 28,52 m²; pawilon handlowy nr 314 o powierzchni  26,98 m²; pawilon handlowy nr 315 o powierzchni 26,94 m²; pawilon handlowy nr 318 o powierzchni 20,90 m²; pawilon handlowy nr 321 o powierzchni 22,08 m²; pawilon handlowy nr 322 o powierzchni 21,46 m²; pawilon handlowy nr 323 o powierzchni 21,47 m²; pawilon handlowy nr 324 o powierzchni 21,33 m²; pawilon handlowy nr 326 o powierzchni 12,20 m²; pawilon handlowy nr 327 o powierzchni 13,47 m²; pawilon handlowy nr 328 o powierzchni 22,16 m²; pawilon handlowy nr 329 o powierzchni 30,78 m²; pawilon handlowy nr 330 o powierzchni 29,76 m²; pawilon handlowy nr 334 o powierzchni 29,15 m²; pawilon handlowy nr 337 o powierzchni 20,32 m²; pawilon handlowy nr 340 o powierzchni 29,64 m²; pawilon handlowy nr 341 o powierzchni 29, 87 m²; pawilon handlowy nr 342 o powierzchni 21, 34 m²; pawilon handlowy nr 343 o powierzchni 20, 59 m²; pawilon handlowy nr 346 o powierzchni 29, 81 m²; pawilon handlowy nr 1 o powierzchni  22,19 m²; pawilon handlowy nr 2 o powierzchni 19,70 m²; pawilon handlowy nr 3 o powierzchni 19,17 m²; pawilon handlowy nr 4 o powierzchni 18,69 m²; pawilon handlowy nr 5 o powierzchni 18,56 m²; pawilony handlowe nr 6 i 7 połączone o powierzchni łącznej 35,17 m²; pawilon handlowy nr 8 o powierzchni 26,20 m²; pawilon handlowy nr 9                             o powierzchni 21,74 m²; pawilon handlowy nr 10 o powierzchni 18,36 m²; pawilon handlowy nr 11 o powierzchni 18,24 m²; pawilon handlowy nr 12       o powierzchni 17,44 m²; pawilon handlowy nr 14 o powierzchni 20,99 m²; pawilon handlowy nr 15 o powierzchni 20,59 m²; pawilon handlowy nr 16 o powierzchni 20,59 m²; pawilon handlowy nr 17 o powierzchni 20,68 m²; pawilon handlowy nr 18 o powierzchni  20,69 m²; pawilon handlowy nr 19 o powierzchni 20,90 m² - położony w podziemiach hali płaskie; pawilon handlowy nr 20 o powierzchni 20,91 m²; pawilon handlowy nr 21 o powierzchni 21,14 m²; pawilon handlowy nr 22 o powierzchni 21,61 m²; pawilon handlowy nr 23 o powierzchni 21,30 m²; pawilon handlowy nr 24 o powierzchni 21,83 m²; pawilon handlowy nr 25 o powierzchni 13,92 m²; pawilon handlowy nr 26 o powierzchni 19,34 m².
Wszystkie pawilony położone są w podziemiach hali płaskiej. Dla nieruchomości wymienionych powyżej  ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego dla pawilonów handlowych: poz.1 do poz. 25 podziemia hali łukowej - 12,50 zł netto za 1 m² pow. pawilonu handlowego,
poz. 26 - do poz. 49 podziemia hali płaskiej - 1zł netto za 1 m² pow. pawilonu handlowego branża  spożywcza, pozostałe branże 12,5 zł  netto za 1 m² pow. pawilonu handlowego. Wylicytowany czynsz miesięczny najmu jest płatny do 20 każdego m-ca na konto  Wynajmującego Administracji Budynków Komunalnych nr 4 w Gdyni, ul. Warszawska 67 A. Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji  na  dzień 31 marca każdego roku najmu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu najmu, najemca płaci podatek VAT 23%. Wskaźnik podatku  VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Wadium ustala się w kwocie 500,00 zł. Minimalne postąpienie  wynosi  2,00 zł. Na poczet czynszu   najmu  zalicza się wadium. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych (z tyt. zaliczki na koszty eksploatacji ( 23,60zł x m² + 23 % VAT), zarządzenia (5,00zł x m² + 23 % VAT) oraz indywidualnych kosztów z tyt.„mediów” (woda, kanalizacja, śmieci, energia elektryczna) na rzecz administratora Zespołu  Miejskich Hal Targowych – ABK Nr 4 Jednostka Budżetowa w Gdyni ul. Warszawska 67 A. Przetarg odbędzie się 28 maja 2015 r. o godz. 10.00 w sali 105 na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54.  Wadium w wysokości 500,00 zł, które należy wpłacić w terminie do 25 maja 2015 r. na konto depozytowe w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni  nr 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 lub płatne gotówką w terminie do 25.05.2015 roku w kasie Urzędu Miasta Gdyni sala mieszkańców Kasa C do godz.1430. Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta wynajmującego. Wpłata wadium  przez  uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu, warunkami przetargu i ich akceptacją. Regulamin przetargu, warunki przetargu, mapy do wglądu w Referacie Administrowania Gruntami pok. 421 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni, lub na stronie internetowej www.investgdynia.pl Dodatkowe informacje pod nr. tel. 58 668 85 33; 668 85 11.

„Wspólnota Mieszkaniowa „Bankowiec”,
Gdynia ul. 3 Maja 27-31,

poszukuje wykonawcy prac na remont częściowy balkonów zabytkowego budynku.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr VII/85/15 powyższe prace objęte są dofinansowaniem z budżetu miasta Gdyni z funduszy na renowację zabytków.
Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się Ratusza do Zarządu Nieruchomości „Partner”, ul. Morska 29/8, Gdynia, tel. 58 621 75 28, 663 899 999, e-mail: alicja@partner.itform.pl, lub do Zarządu Wspólnoty (zakres prac znajduje się w siedzibie Administratora).


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Morskiej/Denhoffa oznaczonej jako działka nr 681/132, KM 51, obręb Gdynia o powierzchni 1271 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00017347/4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 1919/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni                        z 6.05.2015 r. wywieszony został na okres od 7.05.2015 r. do 28.05.2015 r.


ikona