1195 (995) 2015-05-29 - 2015-06-11

Ogłoszenia

Uwaga, organizacje pozarządowe!

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2015 – 2017.

Przewidywana kwota dotacji to 400 000 zł. Szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, warunki realizacji zadania, tryb oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zadania Publiczne – Otwarte Konkursy Ofert, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl/pozarzadowa oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3 maja 27/31).

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 19 czerwca 2015 r.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:

- przy ul. Adm. Unruga, wykaz  nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2061/15/VII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 2 lata o powierzchni 300 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa na KM 12, obręb Pogórze jako część działki nr 748, dla której  prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y00040944/9.

- przy ul. Adm Unruga, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 2062/15/VII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 2 lata o powierzchni 294 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa na KM 12, obręb Pogórze jako część działki nr 748, dla której prowadzona  jest księga wieczysta KW GD1Y00040944/9.

Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od dnia 20.05.2015 r. do 09.06.2015 r.

***

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro na modernizację przepustu pod al. Zwycięstwa w Gdyni, w ciągu Potoku Swelina.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl.

SIWZ dostępna jest pod adresem http://www.zdiz.gdynia.pl/rzp/przepust

Termin składania ofert: 08.06.2015 godz. 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami - w sprawach merytorycznych: Teresa Okurowska, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00-15.00, w sprawach proceduralnych: Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00.

***

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni

zaprasza wszystkich mieszkańców do LUNAPARKU TRISKA przy ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni. Lunapark działa do 6 czerwca 2015 w ramach działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej spółdzielni.

***

Rada Dzielnicy Obłuże

zaprasza firmy do składania ofert na realizację obsługi artystyczno-technicznej festynu, który odbędzie się 5 września 2015 roku przy skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej.

Zaprasza również do współpracy instytucje, podmioty gospodarcze, oraz osoby fizyczne chętne do zaprezentowania swojej działalności tj. gastronomia, sprzedaż, usługi, reklama itp.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Rady Dzielnicy (budynek Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, Gdynia ul. Podgórska 14) w poniedziałki w godz. 16.00-20.00, środy i czwartki w godz.9.00-14.00, tel. 58 665-50-00 lub przesyłać na adres e-mail: rada.obluze@gdynia.pl do dnia 12 czerwca br.

***

 

Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II st. 
w Gdyni ul. Bp. Dominika 13 A,

 

zatrudni od 18 sierpnia 2015 r. głównego księgowego w wymiarze 1 etatu.

Składanie ofert do 1 lipca 2015 r. Zakres czynności, wymagania, sposób składania ofert i inne informacje można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta w zakładce jednostki i firmy związane z samorządem/praca.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszeniu wykazu i ustaleniu warunków przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców budynku wielomieszkaniowego położonego przy ul. Śląskiej 44 na oddanie w najem lokalu użytkowego – garażu nr 7 stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni:

ul. Śląska 44 boks nr 7, pow. 15,00 m², położony na działce nr 1563, KM 58, KW GD1Y/00084801/5. Wywoławczy czynsz najmu 149,00 zł + 23 % VAT, wadium 370,00 zł. Minimalne postąpienie 1,00 zł.

Przetarg odbędzie się 16 czerwca 2015 roku o godz. 10.00, w Sali 105 na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Wadium płatne w terminie do 15 czerwca 2015 roku w kasie Urzędu Miasta (do godz. 14.30). Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Regulamin przetargu do wglądu w Referacie Gospodarki Lokalami w pok. nr 428 na IV piętrze Urzędu Miasta Gdyni. Dodatkowe informacje na temat organizacji i przebiegu przetargu pod nr tel. 58 66 88 512 lub 58 66 88 513 oraz na stronie internetowej www.investgdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na VI piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia    położonej w Gdyni:

- przy ul. Puckiej 112, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, składowanie- magazynowanie, cz. dz. 209/13, KM 99 Gdynia, pow. 15,75 m²;

- przy ul. Hutniczej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, miejsca postojowe, cz.dz. 458/1, KM 14 Gdynia, pow. 186 m²;

- przy ul. Św. Mikołaja, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata, składowanie-magazynowanie, dz. 792/32, KM 25 Gdynia, pow. 302 m².

Wykazy zostały wywieszone na tablicy na okres 21 dni od dnia 20.05.2015 r. do 11.06.2015 r.

***

 

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 2036/15/VII/R z dnia 19.05.2015 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na: wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin z uwagi na to, że złożone oferty nie spełniły wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

***

 

Rozstrzygnięcie konkursu 
dot. terapii zaburzeń żywienia u osób niepełnosprawnych

 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 2028/15/VII/P z 19 maja 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego terapii zaburzeń żywienia u osób niepełnosprawnych w kwocie 18.000 zł brutto Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie.

***

 

Rozstrzygnięcie konkursu 
dot. prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych   

 

Prezydent Miasta Gdyni, na mocy Zarządzenia Nr 2029/15/VII/P z 19 maja 2015 r. przyznał dotację na realizację zadania dotyczącego prowadzenia działań zmierzających do podnoszenia kompetencji społecznych dorosłych osób niepełnosprawnych w kwocie 15.000zł brutto Centrum Współpracy Młodzieży z siedzibą w Gdyni.

***

Centrum Współpracy Młodzieży

poszukuje wolontariusza/kę w wieku 18-30 lat do pracy w roli asystenta osoby niewidomej/niedowidzącej w Hiszpanii na okres 8 miesięcy.

Wolontariusz będzie towarzyszył osobom niewidomym i niedowidzącym w codziennych sprawach takich jak wizyta u lekarza, sprawy w banku, zakupy, pójście na siłownię czy też po prostu spacery.  Celem jest wsparcie tych osób w integracji ze społecznością lokalną i pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Osoby niewidome-członkowie organizacji ONCE, którym pomagają wolontariusze to osoby dorosłe lub w podeszłym wieku, które utraciły wzrok zazwyczaj na skutek choroby i nie są do końca samodzielne, boją się bądź nie mogą wychodzić same z domu.

Projekt jest realizowany w ramach Wolontariatu Europejskiego (EVS) Programu Erasmus +.

Wolontariusz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, transport, kieszonkowe oraz kurs językowy. Więcej informacji znajduje się na stronie www.cwm.org.pl.

***

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Słupeckiej 9 w Gdyni

poszukuje wykonawcy prac budowlanych przy budynku położonym przy ul. Słupeckiej 9 w Gdyni, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem rejestru A-1856, polegających na remoncie tylnych elewacji  oraz balkonów budynku. Termin wykonania zamówienia – 31.10.2015r. Prace objęte są dofinansowaniem z funduszy na renowację zabytków budżetu miasta Gdyni. Wykonawcy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 8 czerwca 2004r. (Dz.U. 04 nr 150, poz. 1579).

Szczegółowy zakres prac oraz inne warunki można uzyskać u zarządcy nieruchomości pod adresem: BMT WYBRZEŻE, Gdynia, ul. Czwartaków 8/3 w godzinach 10.00 - 15.00. Termin składania ofert kierowanych na adres zarządcy upływa 10 czerwca 2015 r. Informacji na temat zamówienia udzielają: Marek Lewandowski, tel. 608 322 184, e-mail: bmt@wybrzeze.org oraz Anna Orchowska-Smolińska, tel. 502 987 016.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu wykazu pomieszczeń użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych  do wynajęcia w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od 08.05.2015 r. do 29.05.2015 r. na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni. Informację o przetargu zamieszczono także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl.

***

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 7/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Żelazna 18A m 43, Boh. Starówki Warszawskiej 19 m 36, Szafranowa 14 kl. D m 28. Wykaz wywieszono na okres 6 tygodni od dnia 21.05.2015 r. do dnia 02.07.2015 r.

***

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy 
ul. Władysława IV 53 w Gdyni

 

poszukuje wykonawcy prac remontowych elewacji zachodniej i północnej budynku. Powyższe prace objęte są dofinansowaniem z budżetu Miasta Gdyni z funduszu na renowację zabytków. Oferty należy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w siedzibie administracji DELTA w Gdyni przy ul. Partyzantów 39/114 - tel. 58 732 12 23. Wszelkich informacji udziela: Jerzy Niedzielski.

***

 

Dyrektor ZSSO w Gdyni 
ul. Władysława IV 54

 

zatrudni pracownika na stanowisku konserwator od dnia 8 czerwca 2015 r. Kandydat winien posiadać wykształcenie minimum zawodowe. Wymagane doświadczenie zawodowe min. 5 lat. Mile widziane: uprawnienia SEP typu E (do 1KV), zaświadczenie umożliwiające pracę na wysokości powyżej 3 m., doświadczenie w prowadzeniu prac remontowo-budowlanych. Praca w trybie zmianowym.

Dokumenty wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać do dnia 29.05.2015 r. na adres: kierownik@zsso.gdynia.pl lub w sekretariacie szkoły (tel. 58 620-56-55).