1201 (1001) 2015-07-31 - 2015-08-06

Ogłoszenia

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu ofert samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach: marka: Mitsubishi, model: Space Star 1,6, wersja: Comfort, pojemność: 1584cm³/72kW (98KM), rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym. Kolor: bordowy 2-warstwowy z efektem metalicznym, rok produkcji: 2003, numer rejestracyjny: GSL 83LF, nr VIN: XMCJNDG3A4F005479.

Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Cisowskiej 12C w Gdyni.

Brak możliwości przeprowadzenia próby drogowej – brak możliwości uruchomienia silnika, akumulator rozładowany, brak kluczyków. Brak dowodu rejestracyjnego. Rok produkcji pojazdu, pojemność skokową silnika przyjęto na podstawie danych zawartych w numerze VIN oraz oznakowań kodowych pojazdu. Układ wydechowy oraz osprzęt silnika skorodowane. Wycieki na uszczelnieniach bloku napędowego. Nadwozie zmatowiałe, porysowane z odpryskami lakieru. Przedni zderzak zdeformowany, tylny połamany. Szyba drzwi tylnych lewych rozbita. Pojazd nie posiada dokumentów identyfikacyjnych.

Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu. Tel. 58 668 21 46, 58 668 21 43, 58 668 21 42.

Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 4700 zł, cena wywołania wynosi 2350 zł.

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferent przy składaniu oferty jest zobowiązany przedstawić dowód wpłaty wadium w kwocie 470 zł (czterysta siedemdziesiąt złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 41 1440 1026 0000 0000 0033 5002. W tytule wpłaty należy napisać oznaczenie oferenta oraz pojazd, na który dokonał wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone na pisemnie wskazany przez oferenta rachunek bankowy. Oferty należy składać do 6.08.2015 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji w dniu 7.08.2015r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w pokoju 112.

 


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o sprzedaży w trybie nieograniczonego przetargu samochodu osobowego będącego własnością Gminy Gdynia o określonych poniżej parametrach: marka: Ford; model: Escape, wersja: 4WD aut. Pojemność: 2967cm³/150kW (204KM), rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym, kolor: srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym, rok produkcji: 2003, numer rejestracyjny: GA 6964P, nr VIN: 1FMYU93153KB89796. Miejsce postoju: Parking Strzeżony przy ul. Cisowskiej 12C w Gdyni.

Nie przeprowadzono próby drogowej – brak możliwości uruchomienia silnika, akumulator rozładowany, brak kluczyków.

Stan licznika nie odczytany – brak zasilania (licznik elektroniczny). Widoczne wycieki oleju na uszczelnieniach silnika. Układ wydechowy skorodowany.  Nadwozie zmatowiałe, porysowane z odpryskami lakieru. Wgięta pokrywa komory silnika. Przedni zderzak zdeformowany, tylny połamany. Szyba drzwi przednich prawych rozbita.

Po uprzednim umówieniu jest możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym z wyceny pojazdu. Tel. 58 668 21 46, 58 668 21 43, 58 668 21 42.

Wartość szacunkowa pojazdu wynosi 6500 zł, cena wywołania wynosi 3250 zł. 

Oferta powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres oferenta a także cenę nie niższą od ceny wywołania. Powyższe dane powinny znajdować się w zamkniętej oznaczonej imiennie kopercie. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Oferent przy składaniu oferty jest zobowiązany przedstawić dowód wpłaty wadium w kwocie 650 zł (sześćset pięćdziesiąt złotych).  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr 41 1440 1026 0000 0000 0033 5002. W tytule wpłaty należy napisać oznaczenie oferenta oraz pojazd, na który dokonał wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu zostanie zwrócone na pisemnie wskazany przez oferenta rachunek bankowy. Oferty należy składać do 6.08.2015 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w pokoju nr 112 lub 113, w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej mieszczącym się w Gdyni, ul. 10 Lutego 24.

Otwarcie ofert nastąpi w obecności powołanej komisji 7.08.2015 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta Gdyni w Referacie Egzekucji Administracyjnej, ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w pokoju 112.

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.

Przetarg odbędzie się 4 września 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 31 sierpnia 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.

W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m; ul. Leszczynki 175 o pow. 690 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m; ul. Miegonia 10D o pow. 952 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m² i ul. Płk. Dąbka 165A o pow. 953 m².

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w gazecie „Polska Dziennik Bałtycki” w dniu 24 lipca 2015 roku. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl. Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

 


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon węzła drogowego Chwarzno.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21.08.2015 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Prezydent Miasta Gdyni

na podstawie Zarządzenia Nr 2619/15/VII/R z 7.07.2015 r. przyznał Fundacji Pegaz.La  z siedzibą w Gdyni, ul. Koperkowa 2/ AB dotację w kwocie 92 250,00 PLN na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na wsparciu profilaktycznym i terapeutycznym osób z problemem DDA oraz ich rodzin pn.: „DDA - pomoc i wsparcie”.

 

Prezydent Miasta Gdyni

na podstawie Zarządzenia Nr 2714/15/VII/M z dnia 14.07.2015 r. przyznał Towarzystwu Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie 80-690 Gdańsk,ul. Przegalińska 135 dotację w kwocie 11 200,00 PLN na powierzenie realizacji zadania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkujących gminę Sopot objętych programem „Program Aktywizacja i Integracja na 2015 rok – Sopot”.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11 d f ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia, że wszczęte zostało na wniosek Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni pana Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni pan Marek Stępa, złożony  13.07.2015 r.  postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.233.2013.AW-521/ulica z 1.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” w części dotyczącej pkt. V w/w decyzji – oznaczenie nieruchomości  lub ich części, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasta Gdyni, w odniesieniu do dz. 179 KM-18 obr. Gdynia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 14 września 2015 roku.

Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.      

W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m², ul. Mitry 7A o pow. 1767 m², ul. Rdestowej o pow. 4916 m², ul. Starochwaszczyńskiej 50 o pow. 2816 m², ul. Batorego/Armii Krajowej o pow. 1411 m²; ul. Armatorów 5A o pow. 472 m²; ul. Kielnieńskiej o pow. 2358 m²; ul. Łabędziej o pow. 4874 m²; ul. Kurpiowskiej 25 o pow. 820 m² i ul. Janka Wiśniewskiego 22C o pow. 1184 m² i ul. Unruga-Nasypowej o pow. 2099 m².

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 17.07.2015 r.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu.

Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać: w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl lub pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 11/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Wejherowska 26 m 7, Widna 5 m 41, Wachowiaka 30 m 9, Nauczycielska 4 m1, Komandorska 17 m 10, Młyńska 17 m 61, Morska 109 m 3.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 27.07.2015 r. do 17.08.2015 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17

zatrudni strażnika ruchu drogowego  w wymiarze pełnym od 1.09.2015 r.

Mile widziane ukończenie kursu w Ośrodku Ruchu Drogowego.

Wszelkie informacje w sekretariacie szkoły pod nr tel. 58 620 89 78.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów stanowiącej działkę nr 545/153 KM 66 obręb Gdynia, o pow. 139 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2635/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lipca 2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.07.2015 roku do 30.07.2015 roku.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów stanowiącej działkę nr 545/153 KM 66 obręb Gdynia, o pow. 139 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 2635/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 7 lipca 2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.07.2015 roku do 30.07.2015 roku.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, składającej się z działek gruntu: nr 903/180 o pow. 224 m², nr 905/193 o pow. 52 m, nr 897/180 o pow. 698 m², opisanych na karcie mapy 58 obręb Gdynia położonych przy ul. Bydgoskiej.

Wykaz nr 2694/2015/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 14 lipca 2015 r. o tym samym numerze wywieszony jest od 20 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.

 

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni   na tablicy głoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdynia położonych w Gdyni przy ul. Sezamowej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata - część działki nr 137/5 km 33 obręb Wielki Kack o powierzchni 5 m² Wykaz stanowi załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2649/15/VII/P7.07.2015 roku - część działki nr 137/5 km 33 obręb Wielki Kack  o powierzchni 7 m².

Wykaz stanowi załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2650/15/VII/P z 7.07.2015 roku. Wykazy wywieszono od 10.07.2015 roku na okres 21 dni.

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy terapeutycznej na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia:  wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grupy psychoedukacyjnej na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.

Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku.

Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 13.08.2015 roku, do godz. 10.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 13 sierpnia 2015 roku o godz. 11.00. Termin związania ofertą – do 31 sierpnia 2015 roku.

Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 20 sierpnia  2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert przed otwarciem ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej  oraz terapii w programie „Candis” dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku.

Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia. Przedmiot zamówienia:  wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej oraz  terapii w programie „Candis” dla pacjentów Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2015 roku. Czas realizacji: do 31 grudnia 2015 roku.

Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 13.08.2015 roku, do godz. 10.30. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 13 sierpnia 2015 roku o godz.  11.00. Termin związania ofertą – do 31 sierpnia 2015 roku.

Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl,  20 sierpnia  2015 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

Dyrektor I ALO, ul. Narcyzowa 6,

informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 15 m² z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Podania należy składać w sekretariacie szkoły do 21 sierpnia 2015 r.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 664 82 36.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 35 w Gdyni ul. Uczniowska 1 

zatrudni od 1.09.2015 r. w pełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela psychologa ze specjalizacją logopedii.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły lub kadrach. Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 624 09 74.

 

 

ikona