1206 (1006) 2015-09-11 - 2015-09-17

Ogłoszenia

Zespół Szkół Mechanicznych, Gdynia, ul. Morska 79           

informuje o możliwości wynajęcia dwóch sal gimnastycznych - dolnej (pow. 158 m²) i górnej (pow. 205 m²) na zajęcia sportowe (gimnastyka, taniec, gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, ćwiczenia ogólno-rozwojowe, aerobic) od poniedziałku do soboty, po godz. 16.00. Istnieje możliwość wynajęcia jednocześnie dwóch sal w promocyjnej cenie.

Szczegółowe informacje: tel. 58 621 68 91.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11 d f ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.07.2015 r. Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, została wydana 31.08.2015 r. decyzja nr RAAI.6740.199.2015.AW-521/ulica zmieniająca decyzje Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.233.2013.AW-521/ulica z 1.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” w części dotyczącej pkt. V w/w decyzji – oznaczenie nieruchomości  lub ich części, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasta Gdyni, w odniesieniu do dz. 179 KM-18 obr. Gdynia. Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 321 (tel. 58 66 88 408) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00-16.00 i środa w godz. 8.00-11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Częstochowskiej 42, oznaczonej jako działka nr 296/232, KM 77, obręb Gdynia o powierzchni 351 m², dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00023784/4. Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3123/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni   z 1.09.2015 r. wywieszony został na okres od 2.09.2014 r. do 23.09.2015 r.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 11A oznaczonej jako działki: nr 715/40 opisana na karcie mapy KM 53, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00008803/3 oraz nr 700/40, opisana na karcie mapy KM 53, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00024302/9 o łącznej powierzchni 694 m². Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3124/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 1.09.2015 r. wywieszony został na okres od 2.09.2015 r. do 23.09.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J.Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Dworcowej 11A oznaczonej jako działki: nr 715/40 opisana na karcie mapy KM 53, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00008803/3 oraz nr 700/40, opisana na karcie mapy KM 53, obręb Gdynia, objęta księgą wieczystą GD1Y/00024302/9 o łącznej powierzchni 694 m². Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3124/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z 1.09.2015 r. wywieszony został na okres od 2.09.2015 r. do 23.09.2015 r.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej 2A, oznaczonej jako działki: nr 622/71, opisana na KM 75, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00023785/1 oraz nr 617/70 i nr 1060/70 opisane na KM 75, dla których jest prowadzona księga wieczysta GD1Y/00024830/9 o łącznej powierzchni 469 m². Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3122/15/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni   z 1.09.2015 r. wywieszony został na okres od 2.09.2014 r. do 23.09.2015 r.

 

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, ul. Morska 186

informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni  30 m² na sklepik szkolny. Zainteresowane osoby proszone są o złożenie oferty z wykazem produktów, które muszą być zgodne z ustawą  z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z póź. zm.   

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do 29.09.2015r. do godziny 11.00.

Dokumenty do pobrania ze strony bip IV Liceum Ogólnokształcącego: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6166_105476.html?podk=4778

Informację można uzyskać pod numerem telefonu 58 623 08 53.

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego.

Na podstawie art. 48 ust. 1, 1a, 3, 4 w związku z art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 57 i art. 58 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.


 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 14/2015 i 15/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Wykaz nr 14/15: ul. Śląska 51 m 42.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 1.09.2015 r. do 22.09.2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez byłego właściciela 13.10.2015 r.

Wykaz numer 15/2015: ul. Warszawska 46 m 7.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 04.09.2015 r. do dnia 25.09.2015 r.

Termin do złożenia  wniosku  przez byłego  właściciela 15.10.2015 r.

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej -                       dz. nr 378/45 k.m. 79 o pow. 522, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Wykaz wywieszono na okres od 31.08.2015 r. do 20.09.2015 r.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26, ul. Tatrzańska 40

informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 7 m²; z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Podania należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 18 września 2015 r. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 620 66 64.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się  obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 2982/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.08.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul.  Mikołaja Kopernika o pow. ca 100m², oznaczonej na karcie mapy KM 59, obręb Gdynia, obejmującej części działek nr 641/132, 577/131, 315/132  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony.

Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 2.09.2015 r. do 23.09.2015 r.

 

Centrum Nauki EXPERYMENT  w Gdyni

poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty do Działu Rozwoju i Współpracy.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 16.09.2015 r. Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

ABK Nr 4 informuje

o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 8.09.2015 r. do 28.09.2015 r.

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni, ul. Morska 79

zaprasza do składania ofert na prowadzenie bufetu szkolnego. Szkoła udostępnia pomieszczenie o powierzchni 50 m². Oferty należy składać do 25.09.2015 r.w zamkniętych kopertach. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 621 68 91/92.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33

informuje, że dysponuje pomieszczeniem do wynajęcia o powierzchni 7,25 m² z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie do 18 września. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 623 25 88.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni ul. Rozewska 33,

zatrudni nauczyciela świetlicy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dokumenty: CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00- 16.00. Dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły tel. 58 623 25 88.

 

Zespół Szkół Mechanicznych, Gdynia, ul. Morska 79           

informuje o możliwości wynajęcia dwóch sal gimnastycznych - dolnej (pow. 158 m²) i górnej (pow. 205 m²) na zajęcia sportowe (gimnastyka, taniec, gry zespołowe: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, ćwiczenia ogólno-rozwojowe, aerobic) od poniedziałku do soboty, po godz. 16.00. Istnieje możliwość wynajęcia jednocześnie dwóch sal w promocyjnej cenie.

Szczegółowe informacje: tel. 58 621 68 91.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 11 d f ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek z dnia 13.07.2015 r. Gminy Miasta Gdyni reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa Wiceprezydent Miasta Gdyni Marek Stępa, została wydana 31.08.2015 r. decyzja nr RAAI.6740.199.2015.AW-521/ulica zmieniająca decyzje Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAI.6740.233.2013.AW-521/ulica z 1.10.2013 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” w części dotyczącej pkt. V w/w decyzji – oznaczenie nieruchomości  lub ich części, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Miasta Gdyni, w odniesieniu do dz. 179 KM-18 obr. Gdynia. Z w/w decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni w pokoju 321 (tel. 58 66 88 408) w dniach przyjęć interesantów t.j. poniedziałek w godz. 13.00 - 16.00 i środa w godz. 8.00 - 11.00 w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.