1210 (1010) 2015-10-09 - 2015-10-15

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
zawiadamia o wyłożeniu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Urzędu Miasta Gdyni,
w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w terminie od 16 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. od poniedziałku do piątku  w godz. 8.00 - 15.00, w pokoju 438, IV piętro (dodatkowo 24 października 2015 r. -  sobota w godz. 8.00-14.00 w sali obsługi mieszkańców) do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:  
Chwarzno-Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011),
Dąbrowa (nr teryt 226201_1.0014),  
Karwiny (nr teryt 226201_1.0017),
Mały Kack (nr teryt 226201_1.0019),
Wielki Kack (nr teryt 226201_1.0027)
Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencji gruntów i budynków.
Wyżej wymieniona dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a, art. 20 i 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2015 r. poz. 520).
Stosownie do art. 24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów  i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów
i budynków. Informację o tym Prezydent Miasta Gdyni ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uwaga:
1. Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie z dokumentami tożsamości.
2. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm. K. Porębskiego i Żeliwnej         
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami)  Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Gdyni uchwały nr XII/219/15 z 23 września 2015 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic Wiceadm.                                          K. Porębskiego i Żeliwnej, obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy – wzdłuż ulicy Wiceadm. K. Porębskiego,
od wschodu – wzdłuż ulicy Żeliwnej i ciągu pieszo-jezdnego, od południa i zachodu – wzdłuż granicy terenu szkolnego (Zespół Szkół nr 11).
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące wyżej wymienionego planu w terminie do dnia 30.10.2015 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu lub nieruchomości, której dotyczy.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa
Przetarg odbędzie się 11 grudnia 2015 roku o godz. 10.00, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.
Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. w Gdyni nr 53144010260000000000401037 w terminie do 7 grudnia 2015 roku. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie.
W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Kopernika 137-139 o pow. 4809 m², ul. Mitry 7A o pow. 1767 m², ul. Rdestowej o pow. 4916 m², ul. Starochwaszczyńskiej 50 o pow. 2816 m², ul. Unruga-Nasypowej o pow. 2099 m²; ul. Armatorów 5A o pow. 472 m²; ul. Kielnieńskiej o pow. 2358 m²;  ul. Łabędziej o pow. 4874 m²; ul. Akacjowej 2A o pow. 469 m²; ul. Dworcowej 11 o pow. 694 m²                              i ul. Janka Wiśniewskiego 22C o pow. 1184 m².
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukazał się w „Gazecie Wyborczej” 2.10.2015 r. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości można uzyskać: w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318, na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl lub pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro
na przebudowę nawierzchni jezdni
wraz z likwidacją zbędnego kanału sanitarnego przy ul. Kieleckiej w Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/kielecka
Termin składania ofert: 15.10.2015 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: w sprawach merytorycznych: Adam Lesiński, tel. 58 761 20 23, w godz. 8.00 - 15.00 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 - 15.00.


Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro
na roboty awaryjno-naprawcze na ciekach na terenie Gdyni
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/cieki
Termin składania ofert: 15.10.2015 r. godzina 11.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Alicja Kulbik, tel. 58 761 20 51, w godz. 8.00 – 15.00 w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 – 15.00.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Polnej (część działki nr 49 KM 67 obręb Gdynia oraz część działki 438/14 KM 141 obręb Gdynia o łącznej powierzchni 330 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 3376/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.09.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne, bez prawa trwałego grodzenia.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Pionierów (działka nr 818/234 KM 66 obręb Gdynia, o pow. 29 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (załącznik do Zarządzenia nr 3379/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.09.2015 r.) z przeznaczeniem na działkę przydomową.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 30.09.2015 roku do 21.10.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonych w Gdyni:
- przy ul. Puckiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3380/15/VII/P  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.09.2015r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata  dla EDF Polska S.A. o powierzchni 3935 m² przeznaczenie  przedmiotu dzierżawy: droga dojazdowa bez prawa  grodzenia oznaczona na KM 99 obręb  Gdynia, jako działka nr 78/34, dla której  prowadzona  jest księga wieczysta KW GD1Y00070603/6.       
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 1.10.2015 r. do 21.10.2015 r.
- przy ul. Manganowej 3, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3377/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 29.09.2015 r., przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 3 lat o powierzchni 166 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: na działkę przydomową oznaczoną  na KM 13 obręb Pogórze, jako część działek: nr 800/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00040506/7, nr 800/2 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00040944/9.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 1.10.2015 r. do 21.10.2015 r.

ABK Nr 4 informuje
o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 7.10.2015 r. do 27.10.2015 r.

Zespół Szkół nr 10,
ul. Staffa 10 w Gdyni,
sprzeda samochód ciężarowy FS Lublin marki żuk A-075,
Nr rej. GAY 6777, rok produkcji 1992, przebieg 75000, poj. 2120 cm³ benzyna.
Ze stanem technicznym pojazdu można zapoznać się w siedzibie sprzedającego                        ul. Staffa 10 w Gdyni do 30 października   2015 roku po telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 58 781 71 21).
Oferty należy składać pisemnie do 30.10.2015 r. do godz. 12.00 w sekretariacie szkoły pokój nr 9 w budynku C.
Oferta powinna zawierać Imię, nazwisko (nazwa firmy), adres, tel. kontaktowy, oferowana cena.

Zarząd Dróg i Zieleni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 207.000 euro
na oczyszczanie dróg na terenie miasta Gdyni w rejonie I i II.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego www.zdiz.gdynia.pl
SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/pozimowe
Termin składania ofert: 22.10.2015 r. o godz. 12.00.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 407.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Joanna Skomska, nr tel. 58 761 20 72, w godz. 8.00 – 15.00, Jerzy Kwiatek, nr tel. 58 761 20 71, w godz. 8.00 – 15.00, w sprawach proceduralnych: Kamila Kostkiewicz, nr tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00 – 15.00.