Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

Ogłoszenia

Obwieszczenie o wyborach do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa

§1. Zarządza się wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa.

§2. W wyborach wybiera się 15 Młodzieżowych Radnych.

§3. Datę wyborów wyznacza się na poniedziałek  16 listopada 2015 roku w godzinach 9.00-18.00 w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni (ul. Nagietkowa 73),

§4. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Dąbrowy w wieku 10-18 lat, za okazaniem legitymacji szkolnej.

§5. Warunki które musi spełnić kandydat do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa:

a) osoby w wieku 12-18 lat

b) zamieszały na Dąbrowie) rekomendacja wychowawcy lub dyrektora szkoły) zgoda rodziców/opiekunów prawnych) zebranie min. 20 podpisów poparcia od niepełnoletnich mieszkańców Dąbrowy

§6. Zgłoszenia kandydatów do 2 listopada 2015 r.

§7.Regulamin, wzory dokumentów oraz komunikaty komisji wyborczej dostępne na stronie www.radadabrowa.pl

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w rejonie ul. Wiczlińskiej, stanowiącej część działki nr 41/13 KM 45 obręb Wiczlino, o powierzchni 400m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne (załącznik do Zarządzenia nr 3505/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z  20.10.2015 r.)

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 21.10.2015 roku do dnia 11.11.2015 roku.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz użytkownika wieczystego w trybie bezprzetargowym, położonych w Gdyni przy ul. Hutniczej 16 , oznaczonych ewidencyjnie  na km. 17 obręb Gdynia nr 578/28 i 580/28 łącznego obszaru 5104 m², objętych księgami wieczystymi KW GD1Y/00006213/6 i GD1Y/00050941/1. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3406/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 6.10.2015 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 7.10.2015 r. do 27.10.2015 roku.

 

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania Starosty z zakresu administracji rządowej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszone zostały wykazy:

Nr 28/2015 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Wielkopolskiej, oznaczonego jako część działki nr 406/45 KM 79 obręb Gdynia, o powierzchni 145 m². Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie : działka przydomowa, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym,  w szczególności w postaci obiektów budowlanych.

Nr 29/2015 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Przemyskiej, oznaczonego jako część działki nr 890/4 KM 76 obręb Gdynia, o powierzchni 56 m². Umowa na czas oznaczony – 6 miesięcy. Przeznaczenie : działka przydomowa, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym,  w szczególności w postaci obiektów budowlanych.

Nr 30/2015 dotyczący dzierżawy gruntu Skarbu Państwa położonego przy ul. Wielkopolskiej, oznaczonego jako część działki nr 289/2 KM 95 obręb Gdynia, o powierzchni 91 m². Umowa na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie: działka przydomowa, bez prawa czynienia nakładów o charakterze inwestycyjnym,  w szczególności w postaci obiektów budowlanych.

Wykazy zostały wywieszone na okres 21 dni od 23.10.2015 r. do 13.11.2015 r.

 

 

 

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr VIII/110/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego którego granice obejmują teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon Skweru Kościuszki oraz ulic Jana z Kolna i 10 Lutego symbolem 47 UM/U,

w dniach od 30.10.2015 r. do 23.11.2015 r., w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30, w godzinach jego otwarcia. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w 4.11.2015 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 7.12.2015 r. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz stanowiskiem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Szkoła Otwarta przy Szkole Podstawowej nr 16

poszukuje lektora do języka niemieckiego. Kontakt tel. 58 623 85 67 lub e-mail: szkolaotwartasp16@vp.pl

 

 

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza w Zarządzeniu Nr 3476/15/VII/P z 13 października 2015 r. o przeprowadzeniu przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul. Wójta Radtkego 36/38/40 dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00005112/1 przeznaczonych do najmu na czas oznaczony do 3 lat na prowadzenie działalności handlowej w pawilonie handlowym stanowiącym nakłady Wynajmującego.

Pawilon handlowy nr 227 o powierzchni 8,7 m²- położony w hali płaskiej Dla nieruchomości wymienionej w §1 ustala się wywoławczą stawkę czynszu najmu miesięcznego dla pawilonu handlowego w wysokości 554,95 zł + 23 % VAT Wylicytowany czynsz miesięczny najmu jest płatny do 20 każdego m-ca na konto Wynajmującego Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni ul. Warszawska 67 A. Miesięczny czynsz najmu podlega corocznej waloryzacji na dzień 31 marca każdego roku dzierżawy o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GUS. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca płaci podatek VAT 23%.

Wskaźnik podatku VAT może ulec zmianie, zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. Wadium ustala się w kwocie 5.000,00 zł. Minimalne postąpienie wynosi 100,00 zł. Na poczet czynszu najmu i kosztów eksploatacji zalicza się wadium. Ustala się kaucję w wysokości 5.000 zł tytułem zabezpieczenia podpisania przez przyszłego Najemcę umowy najmu. W przypadku nie podpisania przez Najemcę umowy najmu w terminie 7 dni od dnia przetargu kaucja ulega przepadkowi. Przyszły najemca zobowiązany będzie do uiszczania opłat eksploatacyjnych na rzecz administratora Zespołu Miejskich Hal Targowych – ABK Nr 4 Jednostki Budżetowej w Gdyni ul. Warszawska 67 A. W umowach najmu zostanie zawarty zapis, iż Najemcy znany jest stan techniczny pawilonu handlowego.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 14.10.2015 r. do 3.11.2015 r.

 

 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2,  ul. Energetyków 13

ogłasza nabór na stanowisko konserwatora:

Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie lub średnie techniczne,  umiejętność wykonania drobnych napraw i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, mebli i innych elementów wyposażenia,  szpachlowania i malowania ścian, stan zdrowia umożliwiający wykonywanie  prac  na  wysokości  powyżej 3 m, aktualne uprawnienia SEP (eksploatacja). Dokumenty należy składać do 30 października 2015 r. w sekretariacie Ośrodka (pon. - pt.  9.00-14.00)  lub elektronicznie na adres: sosw2gdynia@wp.pl Kontakt tel. 58 621 95 10.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora 1A (część działki nr 800/218 km 49 obręb Gdynia, o pow. 350 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 3472/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.10.2015 r.), z przeznaczeniem pod działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 19.10.2015 r. do 9.11.2015 r.

 

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Ateny i Amora, stanowiącej działki nr 65/76 i 65/74 KM 19 obręb Wiczlino, o łącznej powierzchni 227 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na garaże i zieleń ozdobną (załącznik do Zarządzenia nr 3470/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 13.10.2015 r.)

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 14.10.2015 roku do 1.11.2015 roku.

 

 

 

Prezydenta Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń al. Piłsudskiego 52/54, na IV piętrze obok pok. 428 przyjętych na posiedzeniu Kolegium Prezydenta w 13.10.2015 r. zasad zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych. Informacje pod nr tel. 58 66 88 512, 58 55 88 513.

 

 

 

ikona