1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

Uwaga, właściciele nieruchomości w dzielnicach: Chwarzno - Wiczlino,Dąbrowa, Karwiny, Mały Kack, Wielki Kack

W terminie od 16 października 2015 do 5 listopada 2015 zostanie wyłożony do wglądu dla osób zainteresowanych i uprawnionych (właścicieli nieruchomości) PROJEKT OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW w najdynamiczniej rozwijających się dziś dzielnicach Gdyni.

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce realizuje w tak dużej skali, w oparciu o najnowocześniejsze metody pomiarów geodezyjnych, modernizację danych zawartych w rejestrach ewidencji gruntów i budynków. Praktycznym efektem modernizacji jest uporządkowanie danych i ułatwienie korzystania z informacji geodezyjnej.

Wyłożenie do wglądu wspomnianego projektu pozwala właścicielom nieruchomości sprawdzić aktualne granice działek, a także zawarte w nim zapisy sposobu użytkowania gruntów, budynków i lokali.

Warto skorzystać z tej możliwości, by na tym etapie postępowania zweryfikować poprawność danych.

Projekt operatu będzie wyłożony od poniedziałku do piątku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 pokój 438, IV piętro w godz. 8.00 - 15.00 - dodatkowo 24 października (sobota) w godz. 8.00 - 14.00.


Prezydent Miasta Gdyni

zawiadamia o wyłożeniu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Urzędu Miasta Gdyni,

w budynku przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w terminie od 16 października 2015 r. do 5 listopada 2015 r. od poniedziałku do piątku   w godz. 8.00 - 15.00, w pokoju 438, IV piętro (dodatkowo 24 października 2015 r. -  sobota w godz. 8.00-14.00 w sali obsługi mieszkańców) do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 

Chwarzno-Wiczlino (nr teryt 226201_1.0011), Dąbrowa (nr teryt 226201_1.0014), Karwiny (nr teryt 226201_1.0017), Mały Kack (nr teryt 226201_1.0019), Wielki Kack (nr teryt 226201_1.0027).

Dokumentacja tego projektu składa się z: rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencji gruntów i budynków. Wyżej wymieniona dokumentacja została opracowana na podstawie art. 4 ust.1a, art. 20 i 24a ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2015 r. poz. 520). Stosownie do art. 24a ust.6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne  każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. Po upływie terminu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów

i budynków. Informację o tym Prezydent Miasta Gdyni ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uwaga: Zainteresowane osoby proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.


ikona