1212 (1012) 2015-10-23 - 2015-10-29

W środę Sesja Rady Miasta

28 października  2015 roku o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XIII Sesja Rady Miasta. Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:

- przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy na lata 2015-2018”

przyjęcia zasad przeprowadzania konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna dzielnica”.

- przyjęcia aktualizacji Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości,

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,

- wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości,

- wzoru informacji na podatek od nieruchomości,

- ustalenia stawek podatku od środków transportowych,

- ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym

- określenia zasad ustalania i poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gdyni, a także jej wysokości,

- opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdynia,

- wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019 (kompletne dokumenty na temat kandydatów na ławników są do wglądu dla radnych w BRM),

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejonu ulic Węglowej i Waszyngtona,

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulicy Wiczlińskiej i tzw. Wielkiej Roli,

- zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni,

- wyboru przedstawicieli Rady Miasta Gdyni w Gdyńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,

- przygotowania projektu uchwały w sprawie zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,

- zaliczenia odcinka ul. Wzgórze Bernadowo w Gdyni do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Jaskółczej,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Widok,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Zielonej.

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Południowej,

- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Bronisława Dembińskiego i ul. Komandorskiej.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Wielkopolskiej,

- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 162

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej

- wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Źródło Marii,

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kurpiowskiej 25

- wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Pionierów

- wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości położonej przy ul. Osada Kolejowa

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, na nieruchomość stanowiącą własność Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni – Bulwar Nadmorski

- wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Jana z Kolna 25

- statutu żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23

- zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody

- Regulamin Nagrody Literackiej Gdynia,

- skargi pana Jacka Jakubowskiego na działalność Prezydenta

- nadania nazwy ulicy (ul. Kameralna).

ikona