1215 (1015) 2015-11-13 - 2015-11-19

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/547/12 z 19 grudnia 2012 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej, Kieleckiej i Poznańskiej
obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od wschodu – wzdłuż ul. Śląskiej,
od południa – wzdłuż ul. Kieleckiej,
    od zachodu – wzdłuż ul. Poznańskiej, obejmując sąsiadujący teren zieleni,
od północy – od ul. Poznańskiej, obejmując teren GPZ, do ul. Śląskiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23.11.2015 r. do 14.12.2015 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 19.00, w sobotę w godz. 11.00 – 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 – 16.00 w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.11.2015 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.12.2015 r. Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku, Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3588/15/VII/R z 3.11.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pod nazwą:  przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2018-2020.
W ramach realizacji zadania Gmina Gdynia zapewni Zleceniobiorcy przekazanie środków finansowych w formie dotacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem środowiskowego domu samopomocy (zwanego dalej ŚDS) dla 25-30 osób z niepełnosprawnością intelektualną w latach 2018-2020.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i  GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r.
Termin składania ofert ustala się do 30.11.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od upływu terminu składania ofert. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3586/15/VII/R z 3.11.2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej pod nazwą: wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich.
Przewidywana kwota dotacji w 2016 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi do 36 870,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS
w Gdyni i  GCOP w Gdyni. Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2016 r. do 31.03.2019 r.
Termin składania ofert ustala się do 27.11.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 33 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Gdynia i UM Gdynia, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
i www.mopsgdynia.pl, na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w biuletynie „Ratusz".

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: prowadzenie klubu abstynenta.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego konkursem w 2016 r. do 90 000,00 PLN na wydatki związane z prowadzeniem klubu abstynenta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dla średniomiesięcznie ok. 150 mieszkańców Gdyni korzystających z oferty klubowej. W kolejnych latach środki finansowe zabezpieczone będą odpowiednio nie mniejsze, niż iloczyn 1/12 kwoty środków na realizację zadania w 2016 r. i ilości miesięcy realizacji zadania w danym roku. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UM i MOPS w Gdyni, w skróconej treści w biuletynie Ratusz, na stronie  miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl, na stronie internetowej MOPS w Gdyni www.mopsgdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w MOPS w Gdyni i  GCOP w Gdyni.
Realizacja zadania obejmuje okres od 1.01.2016 r. do 31.03.2018 r.
Termin składania ofert ustala się do dnia 27.11.2015 r. do godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni, ul. Grabowo 2.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 40 dni od upływu terminu składania ofert.
Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia, na tablicy ogłoszeń Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz MOPS w Gdyni, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
i www.mopsgdynia.pl

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia grup terapeutycznych
na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w 2016 roku.
1. Czas realizacji: do 31 grudnia 2016 roku
2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
3. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 25.11.2015 roku, do godz. 10.30
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 25.11. 2015 roku o godz.  11.00.
5. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 1.12.2015 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i behawioralnie, ich rodzin oraz terapii w zakresie programu CANDIS w latach 2016-2018
 1. Czas realizacji: do 31 grudnia 2018 roku
2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, ul. Reja 2a, 81-441 Gdynia, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
3. Miejsce i termin składania ofert:
siedziba Zamawiającego, pok. 10, 25.11.  2015 roku, do godz. 10.30
4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 25.11.2015 roku o godz. 11.00
5. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 1.12.2015 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej
dla pacjentów, Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych,
Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018
1. Czas realizacji: do 31 grudnia 2018 roku
2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, ul. Reja 2A, 81-441 Gdynia, pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
3. Miejsce i termin składania ofert, termin związania ofertą: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 25.11.2015 roku, do godz. 10.30
4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 25.11.2015 roku o godz. 11.00
5. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl,  1.12.2015 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Ogłoszenie o konkursie ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii na rzecz Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w latach 2016-2018
1. Czas realizacji: do 31 grudnia 2018 roku
2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, ul. Reja 2 A, 81-441 Gdynia pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
3. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 25.11.2015 roku, do godz. 10.30
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 25.11.2015 roku o godz.  11.00
5. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 1.12.2015 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących rewalidacji, rehabilitacji, terapii  osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni.
Termin składania ofert ustala się do dnia 10 grudnia 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego: Prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni. 
Termin składania ofert ustala się do dnia 10 grudnia 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni w zakresie sportu, turystyki, kultury.
Termin składania ofert ustala się do dnia 10 grudnia 2015 r. 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań dotyczących działalności samopomocowej organizowanej przez osoby niepełnosprawne, organizacji grup wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.  
Termin składania ofert ustala się do dnia 10 grudnia 2015 r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej A1, oznaczonej na km 76, obręb Gdynia, jako działki nr 895/5 o powierzchni 937 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 3597/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3597/15/VII/P z 3.11.2015 r., wywieszony został na okres od 4.11.2015 r. do 25.11.2015 r.

Ogłoszenie O Konkursie Ofert
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie prowadzenia terapii indywidualnej i grup psychoedukacyjnych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin oraz terapii w zakresie programu CANDIS w latach 2016-2018.
1. Czas realizacji: do 31 grudnia 2018 roku
2. Miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz otrzymać obowiązujące formularze oferty: siedziba Zamawiającego, ul. Reja 2a, 81-441 Gdynia pok. nr 10, w dni robocze w godz. 9.00 -15.00, www.opitu.pl
3. Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 10, 25.11.2015 roku, do godz. 10.30
4. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 4, 25.11.2015 roku o godz. 11.00
5. Miejsce i termin ogłoszenia wyników konkursu: www.opitu.pl, 1.12.2015 r.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Anyżowej (działki nr 308/2 i 308/3 km 27 obręb Wielki Kack o powierzchni całkowitej 72 m²)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata – z przeznaczeniem na zieleń ozdobną , stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3537/15/VII/P z dnia 27.10.2015 roku.
Wykaz wywieszono od 3.11.2015 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Przemyskiej A4, oznaczonej na km 76, obręb Gdynia, jako działki nr 898/5 o powierzchni 758 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00024645/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz nr 3596/15/VII/P stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3596/15/VII/P z 3.11.2015 r., wywieszony został na okres od 4.11.2015 r. do 25.11.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
 informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317  w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Północnej, oznaczonych jako działki nr 427/90 i 647/86, karta mapy 14, obręb Gdynia, o powierzchni odpowiednio 352 m² i 496 m², dla których prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gdyni księgi wieczyste odpowiednio nr GD1Y/00017303/4 i GD1Y/00078260/5. Nieruchomości te przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3583/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.11.2015 r. wywieszony został na okres od 5.11.2015 r. do 26.11.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta położonym w Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Partyzantów 26, oznaczonej na km. 60, obręb Gdynia jako działka nr 1608/32 o  pow. 796 m², objętych Kw nr GD1Y/00024491/0 Sądu Rejonowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz będący załącznikiem do zarządzenia nr 3578/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3 listopada 2015 r. wywieszony został na okres od 4.11.2015 do 25.11.2015 r.