1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

Komunikat Inspektora Nadzoru Budowlanego

Prezydent Miasta Gdyni oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni przypominają wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości, że zgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym do 31 maja i 30 listopada każdego roku, właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000. m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m², mają obowiązek zapewnienia przeprowadzenia okresowej kontroli w zakresie sprawdzenia stanu technicznego.
Sprawdzeniu podlega stan techniczny budynku w zakresie elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.
Kontrole okresowe powinny wykonywać - na zlecenie właściciela lub zarządcy - osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymiw odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.
Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.
Natomiast w przypadku stwierdzenia przez osobę przeprowadzającą kontrolę jakiegokolwiek zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia lub środowiska, osoba ta ma obowiązek bezzwłocznego przesłania kopii protokołu do organu nadzoru budowlanego. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogły spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar wybuch, porażenie prądem elektrycznym, albo zatrucie gazem.
Obowiązek zapewniania przeprowadzania kontroli stanu technicznego mają właściciele i zarządcy również w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, takich jak: wstrząsy sejsmiczne, intensywne opady atmosferyczne, silne wiatry, mogących spowodować zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa mienia.
Jednocześnie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni informuje, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).