1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3627/15/VII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata o powierzchni 29 m², przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowo-usługowa, obręb Gdynia działka oznaczona nr 2202/102, KM 18, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y00017304/1. Wykaz został wywieszony na tablicy od 16.11.2015 r. na okres 21 dni.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie badań lekarskich pracowników szkoły w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 4 pkt.8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.).

Oferty należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni, ul. Godebskiego 8, 81-134 Gdynia do 7 grudnia 2015 r., lub dostarczyć osobiście w siedzibie zamawiającego, sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku, pokój nr 1 do godz. 14.00. W kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego proszę kontaktować się z kierownikiem administracyjnym Anną Kiedrowską-Kowalewską, w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00, tel. 58 625 04 01.
Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862_.html
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aresa, stanowiącej działki nr 65/68 i 65/71 oraz część działek nr 140/4, 430/12, 431/3, 65/73 i 65/72 KM 19 obręb Wiczlino, o łącznej powierzchni 4529 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz właścicieli poszczególnych nieruchomości przy ul. Aresa, na okres 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 3641/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.11.2015 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16.11.2015 roku do 7.12.2015 roku.
***
Uwaga, organizacje pozarządowe!
Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora" oraz „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja ".

W ramach realizacji zadania „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora" wspierane będą działania polegające na: prowadzeniu działalności w Klubach Seniora w Gdyni i tworzeniu nowych Klubów Seniora. Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 1 stycznia 2016 roku, a 31 grudnia 2017 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 220.000,00 zł.
Z kolei w ramach realizacji zadania „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja" wspierane będą działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego osobom we wczesnym okresie później dojrzałości (osoby powyżej 55 roku życia).
Oferty powinny obejmować zadania realizowane na terenie Gdyni na rzecz jej mieszkańców, w terminie między 01 stycznia 2016 roku, a 31 grudnia 2016 roku. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100.000,00 zł. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w Zarządzeniach nr 3616/15/VII/R oraz 3617/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z 10 listopada 2015 roku, z którymi należy się dokładnie zapoznać. Dostępne są na stronie cas.gdynia.pl
Ustala się ostateczny termin składania ofert na 8 grudnia 2015 roku do godziny 15.00. Oferty należy składać w Centrum Aktywności Seniora (Gdynia, ul. 3 Maja 27-31) w dni powszednie w godz. 9.00 - 15.30.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazów:
1. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3626/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.11.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. M. Kopernika o pow. 60 m², oznaczonej na karcie mapy KM 62, obręb Gdynia, obejmującej część działki nr 320/8 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
2. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3625/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.11.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich o pow. 102 m², obejmującej działkę nr 234/8 oznaczonej na karcie mapy KM 62, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
3. stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3624/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 10.11.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Cumowników o pow. 275 m², obejmującej część działki nr 1123/387 oznaczonej na karcie mapy KM 81, obręb Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
Wykazy wywieszone są na okres 21 dni tj. od 16.11.2015 r. do 7.12.2015 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016.
Termin składania ofert upływa 3 grudnia 2015 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na ofercie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.
Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łebskiej, oznaczonej jako działka nr 1456/4, karta mapy 19, obręb Gdynia, o powierzchni 89 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00023673/3. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3584/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3.11.2015 r. wywieszony został na okres od 5.11.2015 r. do 26.11.2015 r.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, wykaz nieruchomości stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3599/15/VII/P, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata o powierzchni 215 m² przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działalność handlowo-usługowa oznaczonej jako działka nr 2300/9, KM 18, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y00017305/8. Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 10.11. 2015 r. do 30.11.2015 r.
***
Zespół Szkół Nr 10, ul. Staffa 10, sprzeda samochód ciężarowy
FS Lublin marki żuk A-075, nr rej.GA----, rok produkcji 1992, przebieg 75 000 km, pojemność 2120 cm³ benzyna.
Ze stanem technicznym pojazdu można zapoznać się w siedzibie sprzedającego, ul. Staffa 10 w Gdyni, do 30 listopada 2015 r. po telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 58 781 71 21. Oferty kupna należy składać pisemnie do 30 listopada 2015 roku w budynku C pokój nr 8. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko (lub firma), adres, tel. kontaktowy, oferowana cena.
***
Przedszkole nr 42 Gdynia, ul. Płk Dąbka 199A,
wynajmie lokal o powierzchni 30,27 m² z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Lokal znajduje się na I piętrze, ma osobne wejście, posiada łazienkę oraz kuchnię. Cena wynajmu uzależniona od przewidywanych godzin eksploatacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 510 082 334 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni
zatrudni nauczyciela wspomagającego w świetlicy szkolnej w wymiarze połowy etatu.
Oferty można składać w sekretariacie szkoły tel. 58 622 23 43.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o ogłoszonym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni oraz Skarbu Państwa.
Przetarg odbędzie się 18 grudnia 2015 roku o godz. 10.00
, w sali 105 na I piętrze Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wadium płatne przelewem bankowym na konto Urzędu Miasta Gdyni w PKO Bank Polski S.A. nr 53144010260000000000401037 w terminie do 14 grudnia 2015 roku.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z regulaminem przetargu i jego akceptacją. Nieruchomości nie są obciążone hipotecznie. W przetargu będzie można nabyć następujące nieruchomości położone przy: ul. Łyskowskiego 9 o pow. 297 m²; ul. Miętowej 122 o pow. 883 m²; ul. Miętowej 124 o pow. 918 m²; ul. Modlińskiej 23 o pow. 1042 m²; ul. Radomskiej 35 o pow. 486 m²; ul. Działowskiego 13 o pow. 354 m²; ul. Chylońskiej 178 B-C o pow. 619 m²; ul. Bursztynowej 1A o pow. 570 m²; ul. Tezeusza 6A o pow. 895 m²; ul. Leszczynki 155 o pow. 782 m²; ul. Kępa Oksywska A1 o pow. 644 m²; ul. Kępa Oksywska A2 o pow. 594 m²; ul. Kępa Oksywska A3 o pow. 600 m²; ul. Leszczynki 175 o pow. 690 m²; ul. Miegonia 10A o pow. 965 m²; ul. Miegonia 10B o pow. 722 m²; ul. Miegonia 10C o pow. 726 m²; ul. Miegonia 10D o pow. 652 m²; ul. Miegonia 10E o pow. 785 m² i ul. Płk. Dąbka 165A o pow. 953 m² i lokal użytkowy przy ul. Kopernika 17 o pow. 20,9 m².
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronach internetowych Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl, www.gdynia.pl/bip/ oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Referatu Polityki Gospodarowania Nieruchomościami przy pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu. Informacje dot. zbywanych nieruchomości są do wglądu w Referacie Polityki Gospodarowania Nieruchomościami w pok. 318 na III piętrze tut. Urzędu, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni: www.investgdynia.pl Powyższe informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów: 58 668 85 15, 668 85 16, 668 89 38, 668 89 39 lub 668 89 40.