1216 (1016) 2015-11-20 - 2015-11-26

W środę Sesja Rady Miasta

25 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni (al. Marsz. Piłsudskiego 52/54) rozpocznie się XIV Sesja Rady Miasta.
Porządek przewiduje głosowanie projektów następujących uchwał dotyczących:
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni w latach 2016 - 2020 r.,
- trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., sposobu jej rozliczenia,
- zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmianiy uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
- zmianiy uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Sportu,
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu partnerskiego pn. „Move up to be healthy and happy” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014–2020 Erasmus +, Akcja Sport,
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości położonej przy ul. Ikara,
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ulicy Dedala,
- wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ikara,
- wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonych przy ul. Gen. Orlicz - Dreszera i ul. Romanowskiego 56 jako aportu w celu pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Drzymały,
- wyrażenia zgody na zamianę prawa własności lokalu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ul. Morskiej 7/2A na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy ul. Lubawskiej 10/47 w Gdyni,
- zmiany uchwały nr III/38/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji  Narodowej w sprawie dofinansowania zakupu lub wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabo widzących,
- nadania imienia Przedszkolu nr 21 w Gdyni, ul. Demptowska 42.
Z projektami można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/wladze/rada/63.html