1217 (1017) 2015-11-27 - 2015-12-03

Ogłoszenia

Zarząd Dróg i Zieleni, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 euro

na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic:  Chwaszczyńskiej - Rdestowej  w Gdyni.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

SIWZ dostępna jest pod adresem www.zdiz.gdynia.pl/rzp/rdestowa

Termin składania ofert: 2.12.2015 r. godzina 10.00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych: Anna Sobiczewska, tel. 58 761 20 37, w godz. 8.00-14.00 w sprawach proceduralnych: Ewa Jodłowska - tel. 58 761 20 88, w godz. 8.00-15.00, Jolanta Sagan, tel. 58 761 20 87, w godz. 8.00-15.00, Kamila Kostkiewicz, tel. 58 761 20 86, w godz. 8.00-15.00.


Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54:

1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Widnej, stanowiącej części działek nr 350/164 oraz 434/164 km 65 obręb Gdynia o powierzchni 88 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - branża piekarnicza (załącznik do Zarządzenia nr 3662/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.11.2015 r.).

2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Widnej, stanowiącej część działki nr 350/164 km 65 obręb Gdynia o powierzchni 45,82 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej - branża spożywczo - monopolowa (załącznik do Zarządzenia nr 3663/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.11.2015 r.).

3. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej stanowiącej część działki nr 361/164 km 65 obręb Gdynia o powierzchni 88 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-usługowej - branża zoologiczna (załącznik do Zarządzenia nr 3664/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.11.2015 r.).

Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 18.11.2015 roku do 9.12.2015 roku.

 

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Sambora (część działki nr 81 km 27 obręb Gdynia, o pow. 266 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 3669/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.11.2015 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową.                      

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia  19.11.2015 r. do 10.12.2015 r.

Prezydent Miasta  Gdyni

informuje o wywieszeniu  w  budynku Urzędu   Miasta Gdyni na   tablicy ogłoszeń   znajdującej się  na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców (części działki 852/803 km 67 obręb Gdynia o powierzchni całkowitej 600 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata – z przeznaczeniem na uprawy jednoroczne, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3665/15/VII/P z dnia 17.11.2015 roku. Wykaz wywieszono od 18.11.2015 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, składającej się z działek gruntu: nr 819/234 o pow. 31 m², nr 385/234 o pow. 60 m², opisanych na karcie mapy 66 obręb Gdynia położonych przy ul. Pionierów. Wykaz nr 3671/2015/VII/P stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z 18 listopada 2015 r. o tym samym numerze wywieszony jest od 18 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu nr 23/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Starowiejska 38 m 1, Opata Hackiego 15A m 11, Rolnicza 16 m 32, Boh. Star. Warszawskiej 19 m 35, Nauczycielska 4 m 57, Nauczycielska 5 m 6. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 19.11.2015 r. do dnia 10.12.2015 r. Termin do złożenia wniosku  przez byłego właściciela  31.12.2015 r.

Dyrekcja SP nr 13 w Gdyni

zatrudni nauczyciela wspomagającego (oligofrenopedagogika lub pedagogika specjalna) w świetlicy szkolnej  w wymiarze połowy etatu. Oferty można składać w sekretariacie szkoły tel. 58 622 23 43.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 24/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: ul. Świętojańska 139 m 1.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 24.11.2015 r. do dnia 15.12.2015 r.

Termin do złożenia wniosku przez byłego właściciela 5.01.2016 r.