Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji) Uwaga! Na estakadzie Kwiatkowskiego, w kierunku obwodnicy, na wysokości ulicy Morskiej, miała miejsce awaria dylatacji jezdni. Obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. (Więcej informacji)
1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

Ogłoszenia

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 342 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz gminnej instytucji kultury - Centrum Kultury w Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 25, oznaczonej na km. 54 obręb Gdynia jako działka nr 806/17 obszaru 950 m², objętej księgą wieczystą KW GD1Y/00108417/1.
Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3686/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 17.11.2015 roku wywieszony jest na okres 21 dni, od 18.11.2015 r. do 8.12.2015 roku.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów żywnościowych, w częściach, do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33 w Gdyni przy ul. Godebskiego 8 o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami.
Oferty należy złożyć w terminie do 15 grudnia 2015 r. do godz.14.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni przy ul. Godebskiego 8, pokój nr 1 - sekretariat.
Osobą uprawnioną do kontaktu w kwestiach formalnych dotyczących zapytania ofertowego - kierownik administracyjny - Anna Kiedrowska-Kowalewska, w kwestiach przedmiotu zamówienia - starszy intendent Ala Pilewska-Grabowska, tel. 58 625 04 01, od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 14.00.
Treść zapytania ofertowego na stronie internetowej: http://www.sp33gdynia.strefa.pl, http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4862.html.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje mieszkańców posiadających na terenie Gdyni garaż lub miejsce parkingowe w hali garażowej, że w Wydziale Dochodów tut. urzędu trwa aktualnie ujednolicanie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży (miejsc parkingowych) stanowiących przedmiot odrębnej własności (odrębna księga wieczysta). Konsekwencją powyższego może być wyższy wymiar podatku od nieruchomości dla właścicieli ww. lokali niemieszkalnych. Spowodowane jest to zastosowaniem dla garaży (miejsc parkingowych) stawek podatku od nieruchomości przewidzianych jak dla budynków pozostałych.
Powyższe jest zgodne z przepisami prawa, aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnym oraz Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA Warszawa z 27 lutego 2012 r. FPS 4/11, która jednoznacznie orzeka o sposobie opodatkowania garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.2014.849).
Wspomniana wyżej uchwała NSA 7 sędziów z 27.02.2012 r. została podjęta w związku z niejednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania lokali niemieszkalnych - garaży i ma moc wiążącą.
***
Prezydent Miasta Gdyni
na mocy Zarządzenia Nr 3705/15/VII/P z dnia 24 listopada 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania - „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku".
W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2016 r. a 30.06.2016 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1.050.000 zł.
Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9. Skrócona treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta Gdyni w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gdyni przy ul. 3 Maja 27/31.
Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do 17 grudnia 2015 r. do godziny 15.00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 5 lutego 2016 r.
***
Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni poszukuje:
kandydatów na stanowisko Kierownik Działu Wystaw i Edukacji (praca na zastępstwo)
Specjalista w Dziale Wystaw i Edukacji oraz na stanowisko Opiekun wystawy-edukator.
Zgłoszenia można przysyłać drogą pocztową lub składać osobiście w biurze Centrum Nauki EXPERYMENT przy Al. Zwycięstwa 96/98, pok. 127 do 11.12.2015 roku. Pełna oferta dostępna jest na stronie internetowej: www.experyment.gdynia.pl w zakładce Kariera.
***
Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 następujących wykazów:
1. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 22 Orłowo) o pow. 900m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 3717/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.11.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
2. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Bernadowskiej (część działki nr 3309 obręb 22 Orłowo) o pow. 400 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata (załącznik do zarządzenia nr 3718/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 24.11.2015 r.) z przeznaczeniem na cele rolnicze - uprawy jednoroczne.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni od 27.11.2015r. do 18.12.2015 r.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 3
zatrudni pracownika na stanowisko dozorcy w wymiarze 3/4 etatu. CV proszę przesyłać na adres mailowy biuro@gimnazjum3.gdynia.pl lub składać w sekretariacie szkoły.
***
ABK Nr 4
informuje o wywieszeniu w siedzibie tut. administracji, na tablicy ogłoszeń znajdującej się na I piętrze, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW 5112, położonej w ZMHT przy ul. W. Radtkego 36/38/40 przeznaczonej do najmu na okres do 3 lat na prowadzenie działalności przemysłowo handlowo usługowej.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni tj. od 4.12.2015 r. do 24.12.2015 r.