1218 (1018) 2015-12-04 - 2015-12-10

Zaświadczenia dla Instruktorów Nauki Jazdy

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz.155, z późn. zm.) instruktor jest obowiązany do dnia 7 stycznia przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego. Nieprzedłożenie do dnia 7 stycznia 2016 r. zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku 2015 w warsztatach doskonalenia zawodowego skutkować będzie skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 przedmiotowej ustawy.