1219 (1019) 2015-12-11 - 2015-12-17

Ogłoszenia i konkursy

Gmina Miasta Gdyni wraz z Akademią Morską w Gdyni organizują:
Konkurs otwarty, jednoetapowy, studialno-ideowy
na Koncepcję funkcjonalno-przestrzenną kampusu Akademii Morskiej w Gdyni

Przedmiotem Konkursu jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna kampusu Akademii Morskiej w Gdyni położonej w Gdyni Grabówku, przy  ul. Morskiej 81-87. Koncepcja powinna zaprezentować na poziomie studialno-ideowym możliwości przekształcenia kampusu i przyległego fragmentu miasta, określać relacje obiektów z otoczeniem, mając szczególnie na uwadze rozwiązania kompozycyjno-funkcjonalne, relacje krajobrazowe i zasady kształtowania przestrzeni publicznych.
Celem Konkursu jest uzyskanie inspirujących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych kampusu Akademii Morskiej w Gdyni. Koncepcje te mają uwzględniać zakładane przez władze Akademii inwestycje oraz skutkować zwiększeniem atrakcyjności tej części miasta. Wyniki mają posłużyć do opracowania zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stać się kierunkową wizją przekształceń kampusu Akademii.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne startujące indywidualnie lub zespołowo, w imieniu własnym, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz podmiotów występujących wspólnie, wśród których to osób znajdują się osoby (minimum jedna) posiadające uprawnienia do projektowania architektonicznego bez ograniczeń.
Regulamin konkursu oraz pliki do pobrania dostępne są na: www.gdynia.pl/konkurs_amg
Terminy: Ogłoszenie Konkursu: 11.12.2015 r. Termin składania pytań: 18.01.2016 r. Termin udzielenia odpowiedzi na pytania: 29.01.2016 r. Termin składania prac konkursowych: 29.02.2016 r. do godz. 15.00. Termin ogłoszenia wyników Konkursu i dyskusja pokonkursowa 14.03.2016 r. godz. 11.00. Nagrody: I nagroda – 50 000 zł II nagroda – 30 000 zł III nagroda – 20 000 zł.
Sekretarzem Organizacyjnym Konkursu jest dr inż. arch. Roman Ruczyński (sekretarz_konkursu_amg@gdynia.pl).


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 - na IV piętrze obok pokoju 428:
- wykazu nieruchomości o łącznej pow. 23 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Zielonej, oznaczonej w obrębie 0021 Oksywie jako część działki nr 134   (arch. dz. 89/15) oraz część działki 132 (arch. dz. 223/15 - KM 40Gdynia), dla których w Sądzie Rejonowym w  Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00010831/5. Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: prowadzenie działalności handlowej w tymczasowym pawilonie. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 3774/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
- wykazu nieruchomości wykaz nieruchomości o łącznej pow. 17.500 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej grunt o pow. 16.440 m² - część działki nr 151 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 41/3 KM 36 obręb Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004601/9) oraz grunt o pow. 1060 m² część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły  (arch. dz. 80/3 KM 36 Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w  Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008828/4).
Okres dzierżawy: 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolne.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 3772/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
- wykazu nieruchomości o pow. 700 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 80/3 KM 36 obręb Gdynia), dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008828/4 - przeznaczonej do wydzierżawienia. Okres dzierżawy: 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele ogrodnicze, zieleń ozdobna.
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia 3773/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni. Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 4.12.2015  r. do 24.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni informuje
mieszkańców posiadających na terenie Gdyni garaż lub miejsce parkingowe w hali garażowej, że w Wydziale Dochodów tut. urzędu trwa aktualnie ujednolicanie zasad opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży (miejsc parkingowych) stanowiących przedmiot odrębnej własności (odrębna księga wieczysta). Konsekwencją powyższego może być wyższy wymiar podatku od nieruchomości dla właścicieli ww. lokali niemieszkalnych. Spowodowane jest to zastosowaniem dla garaży (miejsc parkingowych) stawek podatku od nieruchomości przewidzianych jak dla budynków pozostałych. Powyższe jest zgodne z przepisami prawa, aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnym oraz Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w składzie 7 sędziów NSA Warszawa z dnia 27 lutego 2012 r. FPS 4/11, która jednoznacznie orzeka o sposobie opodatkowania garażu stanowiącego przedmiot odrębnej własności, usytuowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podatkiem od nieruchomości według stawki przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U.2014.849). Wspomniana wyżej uchwała NSA 7 sędziów z 27.02.2012 r. została podjęta w związku z niejednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania lokali niemieszkalnych – garaży i ma moc wiążącą.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Prezydent Miasta Gdyni Zarządzeniem Nr 3751/15/VII/R z 2.12.2015 r. unieważnia otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: prowadzenie klubu abstynenta z uwagi na to, iż w wymaganym terminie – tj. do 27.11.2015 r. godz. 12.00 – nie złożono żadnej oferty.

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej -  cz. dz. nr 55/18 k.m.11 o pow.104 m²; przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 8.12.2015 r. do 28.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu:
stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3747/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni  z 2.12.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Orląt Lwowskich o pow. 280 m², obejmującej część działki nr 1208 Obręb 0025 Redłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata;
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 3.12.2015 r. do 24.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 318 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Kurpiowskiej 25, oznaczonej jako działki nr 74 i 75 obręb 22 - w Orłowo (wcześniej nr 882/025 i 883/205 KM 76 obręb Gdynia) objętej księgą wieczystą GD1Y/00024299/4 Sądu Rejonowegow Gdyni, o łącznej powierzchni 823 m², przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3769/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdynia z 2 grudnia 2015 r. wywieszony został na okres od 3.12.2015 r. do 24.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz gminnej instytucji kultury - Centrum Kultury w Gdyni na czas oznaczony do 31 grudnia 2023 r. Przeznaczenie  przedmiotu  dzierżawy to prowadzenie przez Centrum Kultury w Gdyni działalności statutowej – organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Nieruchomość położona jest w Gdyni przy ul. Jana z Kolna, oznaczona jako działka nr 1034, obręb 0026 Śródmieście o powierzchni 950 m², objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00108417/1.
Wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3776/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 3 grudnia 2015 r. został wywieszony na tablicy od 4.12.2015 r. na okres 21 dni.

Zespół Szkół Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35
zatrudni nauczyciela informatyki na 6/18 lub 8/18 etatu.
Kontakt: 58 661 61 80 lub e-mail: liceum@jezuici.pl

Prezydent Miasta Gdyni
wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej - cz. dz. nr 573/2 k.m. 95 o pow. 7 m²; cz. dz. nr 299/2 k.m. 95 o pow.14 m²; dz. nr 301/2 km. 95 o pow. 98 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 8.12.2015r. do 28.12.2015 r.

ikona