1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy
Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona
Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 54 ust. 2 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zmianami) Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic Węglowej i J. Waszyngtona.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 11 stycznia 2016 r.
Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym).
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 422 wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, położonych w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 9, wykaz  nieruchomości zabudowanej warsztatem usługowym stanowiącym nakłady Wydzierżawiającego o powierzchni 213 m² stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 3788/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.12.2015 r., przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie  bezprzetargowym na czas oznaczony 3 lata,  przeznaczenie przedmiotu  dzierżawy: prowadzenie warsztatu usługowego- nakłady Wydzierżawiającego oznaczonej jako działka  448 obręb 0020 Obłuże o pow. 36 m² (poprzednia nr 312/16 KM 104)  dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę wieczystą GD1Y/00008782/9 oraz działki nr 449 obręb 0020 Obłuże o pow. 155 m² (poprzednia nr 310/17 KM 104); działka nr 452 obręb 0020 Obłuże o pow. 22 m² (poprzednia nr 403/17 KM 104) dla której Sąd Rejonowy w Gdyni prowadzi księgę GD 1Y/00003089/6.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 10.12.2015 r.do 31.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się  obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 3748/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.12.2015 roku - nieruchomości położonej przy ul. Huzarskiej o pow. 70 m², obejmującej część działki nr 1752 Obręb 0025 Redłowo  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata.
Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 11.12.2015 r. do 1.01.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Wielkopolskiej- cz.dz.nr 3370 i cz. dz. nr 3330 obręb Mały Kack (19) o łącznej pow. 19 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 30 września 2017 r.
Wykaz wywieszono na okres od 10.12.2015r. do 30.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Aresa i ul. Afrodyty, stanowiącej części działek nr 139 i 138/2 KM 19 obręb Wiczlino, o łącznej powierzchni 35 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem na działkę przydomową (załącznik do Zarządzenia nr 3789/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.12.2015 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.12.2015 roku do 30.12.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 340 w budynku Urzędu Miasta Gdyni położonym przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy Placu Grunwaldzkim, stanowiącej części działek nr 2938 obręb 26-Śródmieście (wcześniej 895/174 KM 55 obręb Gdynia) oraz 80 obręb 16 - Kamienna Góra (wcześniej 229 KM 55 obręb Gdynia), o powierzchni łącznej 7000 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat - z przeznaczeniem na prowadzenie obiektów Gdyńskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę na rzecz Forum Kultury Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (załącznik do Zarządzenia nr 3790/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.12.2015 r.).
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 9.12.2015 roku do 30.12.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 25/2015 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców: Kartuska 24 m 21, Morska 95 m 82, Ramułta 34 m 18.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od dnia 14.12.2015 r. do dnia 4.01.2016 r.
Termin do złożenia wniosku przez byłego właściciela 25.01.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu - na tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54 (na IV piętrze obok pokoju 428):
- wykazu nieruchomości o pow. 180 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 119 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 1062/9 KM 19 obręb Pogórze, dla której w Sądzie Rejonowym w Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6). Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3792/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
- wykazu  nieruchomości o pow. 432 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej część działki nr 119 obręb 0009 Babie Doły (arch.dz. 1062/9 KM 19 obręb Pogórze, dla której w Sądzie Rejonowym w  Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00025658/6). Okres dzierżawy: do 3 lat. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: działka przydomowa. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3791/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
- wykazu nieruchomości o łącznej pow. 17.500 m², będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rybaków, stanowiącej grunt o pow. 16.440 m² - część działki nr 151 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 41/3 KM 36 obręb Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w  Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00004601/9) oraz grunt o pow. 1060 m² część działki nr 152 obręb 0009 Babie Doły (arch. dz. 80/3 KM 36 Gdynia, dla której w Sądzie Rejonowym w  Gdyni prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00008828/4). Okres dzierżawy: 1 rok. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: cele rolne. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 3786/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni.
Wykazy wywieszono na okres 21 dni: od 9.12.2015 r. do 29.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje, iż w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju nr 424 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej – cz. dz. nr 474 obręb Działki Leśne 0013 o pow.15 m²; cz. dz. nr 248 obręb Działki Leśne – 0013 o pow. 28 m², przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wykaz wywieszono na okres od 8.12.2015 r. do 28.12.2015 r.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się  na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. I. Krasickiego (część działek 1537/56 i 1538/56  km 60 obręb Gdynia o powierzchni łącznej 792 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata z przeznaczeniem na podwórze przylegające do budynku mieszkalnego przy ul. I. Krasickiego 40 i miejsca postojowe, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3712/15/VII/M z 24.11.2015 roku. Wykaz wywieszono na okres od 7.12.2015 roku do 28.12.2015 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej  w Gdyni przy ul. Jarzębinowej (działka nr 3183 i część działki nr 3190 obręb nr 14 o powierzchni całkowitej 47 m²)  przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata - z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3787/15/VII/P z 8.12.2015 roku.
Wykaz wywieszono od 10.12.2015 roku na okres 21 dni.

Akademia Morska w Gdyni

ogłasza sprzedaż 68 mieszkań w budynku, położonym przy ul. Beniowskiego 24-24A. Budynek XII-kondygnacyjny, wybudowany w  systemie wielkiej płyty w 1977 r. Powierzchnia mieszkań od 30,3 m² do 55,9 m² ,ceny rozpoczynają się już od 86 718 zł. (2881 zł/m²). Szczegółowe informacje na stronie: www.am.gdynia.pl/mieszkania

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428 wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dembińskiego (część działki nr 2031 (arch. 756/78) obręb nr 18, o pow. 414 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata (załącznik do Zarządzenia NR 3844/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.12.2015 r.), z przeznaczeniem na działkę przydomową. Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 16.12.2015 r. do 6.01.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze przy pok. 317 w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 52/54 wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Bema, oznaczonej jako działka nr 456, obręb 16, o powierzchni 116 m², dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Gdyni księga wieczysta nr GD1Y/00115917/8. Nieruchomość ta przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia nr 3824/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 15.12.2015 r. wywieszony został na okres od 18.12.2015 r. do 8.01.2016 r.

Dyrekcja Gimnazjum nr 4 w Gdyni przy ulicy Okrzei 6 (tel. 58 663 79 88)

poszukuje nauczyciela fizyki i języka polskiego do realizacji zajęć indywidualnych.

ikona