1220 (1020) 2015-12-18 - 2016-01-07

W środę 30 grudnia XV sesja Rady Miasta Gdyni

W środę 30 grudnia 2015 roku o godzinie 12.00 w Urzędzie Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, sala 105, odbędzie się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miasta.
W porządku obrad znalazły się projekty uchwał m. in. w sprawach:
- uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok,
- Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033,
- przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni na lata 2015-2018”
- wybór Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok,
- przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020,
- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni,
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia,
- zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska w zakresie inwestycji obejmujących wymianę źródeł energii cieplnej na źródła niskoemisyjne oraz budowę odnawialnych źródeł energii
- uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020”
- przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu pn.: „TENTacle capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej,
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych.
Program Sesja Rady Miasta dostępny w całości na stronie internetowej:
http://www.gdynia.pl/

ikona