UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1223 (1023) 2016-01-22 - 2016-01-28

Konkurs „Przyjazna dzielnica”

Zapraszamy gdyńskie rady dzielnic i ich mieszkańców do wzięcia udziału w nowym konkursie „Przyjazna dzielnica", który jest wynikiem doświadczeń zdobytych podczas wcześniejszych konkursów dla rad dzielnic i rozwinięciem idei włączania lokalnych społeczności w działania miasta.

 

 

 

Ideą konkursu jest stworzenie instrumentu, który w założeniu będzie wspierał budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie potrzebnych do tego rozwiązań. Środki jakie można pozyskać służyć mają podnoszeniu jakości życia w Gdyni poprzez realizację zadań wskazanych przez poszczególne rady dzielnic i wybieranych przez mieszkańców tychże dzielnic.

Gospodarzem tego procesu będą rady dzielnic, których zadaniem jest stworzenie lokalnej sieci - partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W skład tego partnerstwa mogą wejść np.: rada dzielnicy, biblioteki, szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie, MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Zarząd Komunikacji Miejskiej. W celu prawidłowego przygotowania wniosku partnerstwo muszą tworzyć co najmniej trzy podmioty spośród następujących kategorii: rada właściwej miejscowo dzielnicy, osoby prawne działające na terenie Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni. Zasady działania partnerstwa muszą być opisane w składanym projekcie, w szczególności dotyczy to podziału zadań i środków finansowych pomiędzy poszczególnych partnerów.

Składane wnioski dotyczyć mają propozycji projektów w zakresie szeroko rozumianej integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.

Docelowo, od września 2016 roku najlepsze pomysły, na które zostaną przekazane środki z budżetu Miasta będą wybierane przez mieszkańców każdej z 22 dzielnic Gdyni w głosowaniu (podobnie jak w Budżecie Obywatelskim). Nie chcąc opóźniać realizacji Państwa pomysłów, podjęliśmy decyzję o  pierwszej, pilotażowej edycji konkursu. Kładziemy w niej nacisk na zapoznanie się z nowym instrumentem wzajemnego partnerstwa i podziału między siebie zadań. Pula nagród w tej edycji wynosi 396.000 zł, czyli 18.000 zł na każdą z dzielnic. Środki te mogą zostać przeznaczone na dwa lub więcej projektów. W kolejnych edycjach konkursu suma środków wzrośnie do kwoty 550 000 zł (25.000 zł na dzielnicę).

W związku z powyższym rady dzielnic składają co najmniej dwa wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy (druk wniosku w załączeniu). Każdy projekt musi mieć co najmniej trzech partnerów (jednym z nich może być rada dzielnicy). Partnerzy nie mogą się powtarzać w różnych projektach. Łączna wartość złożonych projektów nie może przekraczać przypadającej na dzielnicę kwoty 18.000 zł. Realizacja projektów powinna zostać zakończona do 31 grudnia 2016. Wnioski składane są w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem w pilotażowej edycji konkursu jest poddanie ich ocenie formalnej przez powołaną do tego celu komisję konkursową. Komisja ocenia wnioski tylko pod kątem formalnym, czyli spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa, czytelności budżetu, z którego musi jasno wynikać na co są przeznaczane środki i do którego partnera mają trafić, a następnie przekazuje projekty do realizacji do odpowiednich jednostek, które to kontraktują zadania poszczególnym partnerom w zakresie określonym we wniosku. W kolejnych edycjach konkursu odpowiedzialność za wybór zwycięskich projektów spadnie na mieszkańców Gdyni, którzy w analogiczny do Budżetu Obywatelskiego sposób będą wybierali najlepsze ich zdaniem propozycje rad dzielnic.

Termin składania wniosków w pilotażowym konkursie „Przyjazna Dzielnica" upływa z dniem 29 marca 2016 r. Wynik - lista projektów spełniających wymogi formalne zostanie ogłoszona do dnia 12 kwietnia 2016 r.