Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1230 (1030) 2016-03-18 - 2016-03-24

Ogłoszenia

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/546/12 Rady Miasta Gdyni z 19 grudnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon ulicy Chylońskiej i węzła integracyjnego Gdynia Chylonia obejmującego obszar, którego granice przebiegają:
od północy - wzdłuż linii kolejowej (odcinek Wejherowo - Gdynia),
od wschodu - wzdłuż ulicy Puckiej,
od południa - wzdłuż ulicy Chylońskiej,
od zachodu - wzdłuż planowanej drogi OPAT (Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, od 29.03.2016 r. do 18.04.2016 r., od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 19.00, w sobotę w godz. 11.00 - 18.00, w niedzielę w godz. 11.00 - 16.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Z projektem planu można również zapoznać się i uzyskać szczegółowe informacje w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 13.04.2016 r., o godz. 17.00, w Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN, ul. Świętojańska 30. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Gdyni w formie pisemnej, na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, wraz z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej), adresu składającego uwagę i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do 4.05.2016 r.
Jednocześnie na podstawie art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Prognozy oddziaływania na środowisko i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej (część działek nr 2845 i nr 3331 obręb nr 14 o powierzchni 187 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4101/16/VII/P z 9.02.2016 roku. Wykaz wywieszono od 7.03.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej (część działki nr 2845 obręb nr 14 o powierzchni 36 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4167/16/VII/P z 23.02.2016 roku. Wykaz wywieszono od 14.03.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej (część działki nr 2845 obręb nr 14 o powierzchni 8 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4168/16/VII/P z 23.02.2016 roku. Wykaz wywieszono od 14.03.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2016.
Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2016 roku. Oferty należy składać w systemie: www.witkac.pl Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować ostatnią stronę, tą gdzie znajdują się oświadczenia i miejsce na podpisy i tę ostatnią stronę, podpisaną przez osoby upoważnione do złożenia oferty, złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 Lutego 24. Decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni. Na składanej stronie należy zaznaczyć iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.
Szczegółowe informacje o konkursie znaleźć można na stronie: www.gdynia.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31 oraz w systemie: www.witkac.pl Informacji udziela: Olga Krzyżyńska - Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni: ul. 10 Lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 58 66 88 173.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablic ogłoszeń znajdującej
się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej (część działki nr 710 obręb nr 27 o powierzchni 5 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 17 miesięcy z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4250/16/VII/P z 8.03.2016 roku.
Wykaz wywieszono od 9.03.2016 roku na okres 21 dni.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, znajdującej się obok pokoju 340, na III piętrze, budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4249/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z 8.03.2016 roku - nieruchomości położonej przy ul. Powstania Wielkopolskiego 66 o pow. 41 m², obejmującej części działek nr 1049 i nr 1054 Obręb 0025 Redłowo przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 9.03.2016 r. do 30.03.2016 r.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu w budynku Urzędu Miasta Gdyni na tablicy ogłoszeń znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 428, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Szafranowej (część działek nr 2309, 2248 i 2235 obręb nr 14 o powierzchni 58 m²) przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata z przeznaczeniem na działkę przydomową, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 4198/16/VII/P z 1.03.2016 roku. Wykaz wywieszono od 7.03.2016 roku na okres 21 dni.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
zatrudni od zaraz pracownika ds. płac, w wymiarze 1/2 etatu. Więcej informacji na BIP szkoły lub u kierownika administracji tel. 58 625 40 25, w godz. 8.00 - 15.00.

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni, ul. Staffa 10
zatrudni na stanowisko starszego rzemieślnika (elektryka) w wymiarze 1 etat. Wymagania: wykształcenie zasadnicze zawodowe, średnie techniczne, umiejętność wykonywania drobnych napraw, malowania. Dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie prac na wysokości powyżej 3 m, aktualne uprawnienia SEP. Dokumenty (CV, list motywacyjny) należy składać do 31.03.2016 r. w sekretariacie szkoły pokój nr 9 w godz. 9.00 - 14.00, tel. kontaktowy 58 781 71 21.

Prezydent Miasta Gdyni
informuje o wywieszeniu przy pokoju 341 wykazu Nr 4/2016 lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:
Berlinga 10 kl. A m 10.
Wykaz wywieszono na okres 21 dni od 8.03.2016 r. do 29.03.2016 r.